การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หรือหากมีกรุณาอธิบายในข้อความส่งถึงบรรณาธิการ)
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
  • มีการให้ URLs สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
  • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16 pt (ในภาษาไทย) หรือ 12 pt (ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้นิพนธ์ (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสมในบทความ ให้เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
  • บทความเตรียมตามข้อกำหนดของวารสารฯ ทั้งในด้านของรูปแบบและการอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)

คำแนะนำผู้แต่ง

รายละเอียดการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

วารสารฯ รับตีพิมพ์บทความในด้านนวัตกรรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

ประเภทบทความที่รับ

บทความต้นนิพนธ์ (Original articles) ในวารสารนี้ หมายถึง บทความวิจัย (Research articles) รายงานการวิจัย (Research report)
บทความทางวิชาการ ( Academic articles) การพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ ด้านการบริการสุขภาพและคลินิกสุขภาพ
บทความปริทัศน์ (Review articles) รายงานการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews)
รายงานกรณีศึกษา(Case report)
บทความปกิณกะ (Miscellaneous) และอื่น ๆ

สามารถดูรายละเอียดการส่งบทความและเอกสารต่าง ๆ ได้ดังนี้

- คำแนะนำสำหรับกํารส่งบทควํามเพื่อตีพิมพ์ (PDF) คลิกเปิด

- แบบฟอร์มการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์วารสาร (PDF) คลิกเปิด

 

บทความต้นนิพนธ์

หมายถึง บทความวิจัย (Research articles) รายงานการวิจัย (Research report)

บทความทางวิชาการ

การพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ ด้านการบริการสุขภาพและคลินิกสุขภาพ

บทความปริทัศน์

บทความปริทัศน์ (Review articles) รายงานการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ( Systematic reviews)

บทความปกิณกะ

บทความปกิณกะ (Miscellaneous) และอื่น ๆ

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมลที่ป้อนในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในวารสารนี้เท่านั้นและจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ