กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา :
นายแพทย์สุรเดช ชวะเดช - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล - นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
นางสุชาดา ฑีฆายุพันธุ์ - ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
นายประวุฒิ ละครราช - เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
นางพัชรา ชมภูวิเศษ - นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ - นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

บรรณาธิการ :
นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ - นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

กองบรรณาธิการ :

นายแพทย์กิตติศักดิ์ พนมพงศ์ - นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดแพทย์หญิงรัชฎาพร สีลา - นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหนองฮี 

นายแพทย์นิสิต บุญอรัญ - นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลโพนทราย         

ทันตแพทย์สุรศักดิ์ โกมาลย์ - ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลจังหาร 

ทันตแพทย์นฤมล ชูเสน - ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพนมไพร   

ว่าที่ พ.ต.ดร.ดิษณ์กร สิงห์ยะเมือง - นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.ดวงเดือน ศรีมาดี - พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเมืองสรวง

เภสัชกรพิทยาภรณ์ ศรีคำภา - เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสมเด็จ

ดร.มะลิวรรณ อังคณิตย์ - พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด   

ร.นันทิพัฒน์ พัฒนโชติ - นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด   

ดร.สุพะยนต์ ชมภูธวัช - นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลหนองพอก

กองบรรณาธิการจากภายนอก :

รศ.ดร.สงครามชัยย์ ลีทองดีศกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        รศ.ดร.ประยูร วงค์จันทรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.สมบัติ อัปมระกา สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.อารีย์ บุตรสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.อรุณ บุญสร้าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.ธีรยุทธ อุดมพร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ผศ.อรทัย พงษ์แก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ดร.วิโรจน์ เชมรัมย์ - นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
ดร.เพ็ชรบูรณ์ พูลผล - นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ดร.กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์ - นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ดร.วิภาดา จันทร์มณฑล - นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี
อาจารย์ศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล - พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น

อาจารย์บุญเรือง ศิรินาม นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ฝ่ายจัดการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด :
ดร.เสฐียรพงษ์ ศิวินา - นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
นางปทุมทิพย์ สุ่มมาตย์ - พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
นางจุไรรัตน์ กลางคาร - พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
นางอุทัยรัตน์ โสปะติ - นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด