เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์ (Objective)

  1. เพื่อส่งเสริมผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และนำเสนอบทความวิชาการ
  2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
  3. เพื่อให้มีวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล

ขอบเขตสาขาวิชารับตีพิมพ์ (Scope)

วารสารฯ รับตีพิมพ์บทความในด้านนวัตกรรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

ประเภทบทความ (Type of Article)

บทความที่รับตีพิมพ์
บทความต้นนิพนธ์ (Original articles) ในวารสารนี้ หมายถึง บทความวิจัย (Research articles) รายงานการวิจัย (Research report)
บทความทางวิชาการ ( Academic articles) การพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ ด้านการบริการสุขภาพและคลินิกสุขภาพ
บทความปริทัศน์ (Review articles) รายงานการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews)
รายงานกรณีศึกษา(Case report)
บทความปกิณกะ (Miscellaneous) และอื่น ๆ

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

บทความที่ได้รับตีพิมพ์จะมีการตรวจความถูกต้องเหมาะสมจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) อย่างน้อย 2 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (double-blind peer review)

กำหนดเผยแพร่ (Scheduling)

ราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) 
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพพ์วารสาร บทความละ 2,500 บาท

ข้อตกลง 

บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  ถือเป็นผลงานวิชาการ งานวิจัย วิเคราะห์ ตลอดจนเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้ประพันธ์ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และผู้ประพันธ์จะต้องรับผิดชอบต่อบทความของตนเอง