ความชุกของการติดเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากน้ำในช่องท้องของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2558 ถึง 2562

ผู้แต่ง

  • สุพจน์ ลามี
  • นันทิพัฒน์ พัฒนโชติ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คำสำคัญ:

ความชุก, น้ำในช่องท้อง, ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกและชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องท้องและเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง

รูปแบบการวิจัย: Retrospective study 

วัสดุและวิธีการวิจัย: โดยเก็บข้อมูลจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีวิทยาของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องทุกรายที่เข้ารับการรักษาในระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ใช้สถิติสถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย: ปี พ.ศ. 2558  มีตัวอย่างน้ำ PDF จำนวน 768 ตัวอย่าง ผลเพาะเชื้อพบมีเชื้อแบคทีเรียจำนวน 179 ตัวอย่าง มีความชุกของการติดเชื้อ 23. 31% เชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญ 3 ลำดับแรกที่แยกได้ได้แก่ E. coli  22.91% K. peneumoniae  20.11% และ Enterococcus spp.  12.85%  ปี พ.ศ. 2559  มีตัวอย่างน้ำ PDF จำนวน 835 ตัวอย่าง ผลเพาะเชื้อพบมีเชื้อแบคทีเรียจำนวน 208 ตัวอย่าง มีความชุกของการติดเชื้อ 24.91% เชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญ 3 ลำดับแรกที่แยกได้ได้แก่ E. coli  25.48% K. peneumoniae  16.35% และ Streptococcus spp.  10.10% ปี พ.ศ. 2560  มีตัวอย่างน้ำ PDF จำนวน 817 ตัวอย่าง ผลเพาะเชื้อพบมีเชื้อแบคทีเรียจำนวน 190 ตัวอย่าง มีความชุกของการติดเชื้อ 23.26% เชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญ 3 ลำดับแรกที่แยกได้ได้แก่ K. peneumoniae  17.89%  E. coli  11.58%  และ P. aeruginosa  11.05% ปี พ.ศ. 2561  มีตัวอย่างน้ำ PDF จำนวน 765 ตัวอย่าง ผลเพาะเชื้อพบมีเชื้อแบคทีเรียจำนวน 236 ตัวอย่าง มีความชุกของการติดเชื้อ 30.85% เชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญ 3 ลำดับแรกที่แยกได้ได้แก่ Staphylococcus coagulase negative  14.83% E. coli  11.44%  Candida Not c. albicansc และ Staphylococcus aureus  9.32% ปี พ.ศ. 2562  มีตัวอย่างน้ำ PDF จำนวน จำนวน 716 ตัวอย่าง ผลเพาะเชื้อพบมีเชื้อแบคทีเรียจำนวน 210 ตัวอย่าง มีความชุกของการติดเชื้อ 30.85% เชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญ 3 ลำดับแรกที่แยกได้ได้แก่ Staphylococcus coagulase negative  14.83% E. coli  11.44% Candida Not c. albicansc และ Staphylococcus aureus  9.32%

สรุป: ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องมีความเสี่ยงค่อนข้างในการติดเชื้อโดยผู้ป่วยสามารถติดได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก แกรมลบและเชื้อรา ผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรจะได้รับการดูแลและเฝ้าระวังเป็นพิเศษจากบุคลากรทางการแพทย์

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kavanagh D, Prescott GJ, Mactier RA. Peritoneal dialysis-associated peritonitis in Scotland (1999-2002). Nephrol Dial Transplant Off Publ Eur Dial Transpl Assoc - Eur Ren Assoc. 2004 Oct; 19(10): 2584–91.

Davenport A. Peritonitis remains the major clinical complication of peritoneal dialysis: the London, UK, peritonitis audit 2002-2003. Perit Dial Int J Int Soc Perit Dial. 2009 Jun; 29(3): 297–302.

Brown MC, Simpson K, Kerssens JJ, Mactier RA, Scottish Renal Registry. Peritoneal dialysis-associated peritonitis rates and outcomes in a national cohort are not improving in the post-millennium (2000-2007). Perit Dial Int J Int Soc Perit Dial. 2011 Dec; 31(6): 639–50.

Liawnoraset W. Prevalence and factors affecting peritonitis in CAPD patients in Maharat Nakhon Ratchasima Hospital under universal coverage scheme during 2008-2010: a three-year experience. J Med Assoc Thail Chotmaihet Thangphaet. 2011 Sep; 94 Suppl 4: S19-24.

Lin H-C, Peng C-H, Chiou J-Y, Huang C-N. Physical activity is associated with decreased incidence of chronic kidney disease in type 2 diabetes patients: a retrospective cohort study in Taiwan. Prim Care Diabetes. 2014 Dec; 8(4): 315–21.

Shulman A, Peltonen M, Sjöström CD, Andersson-Assarsson JC, Taube M, Sjöholm K, et al. Incidence of end-stage renal disease following bariatric surgery in the Swedish Obese Subjects Study. Int J Obes 2005. 2018 Feb 26;

Zhang Q, Wang L, Zeng H, Lv Y, Huang Y. Epidemiology and risk factors in CKD patients with pulmonary hypertension: a retrospective study. BMC Nephrol. 2018 Mar 20; 19(1): 70.

Yip T, Tse K-C, Lam M-F, Tang S, Li F-K, Choy B-Y, et al. Risk factors and outcomes of extended-spectrum beta-lactamase-producing E. coli peritonitis in CAPD patients. Perit Dial Int J Int Soc Perit Dial. 2006 Apr; 26(2): 191–7.

Ghali JR, Bannister KM, Brown FG, Rosman JB, Wiggins KJ, Johnson DW, et al. Microbiology and outcomes of peritonitis in Australian peritoneal dialysis patients. Perit Dial Int J Int Soc Perit Dial. 2011 Dec; 31(6): 651–62.

Szeto C-C, Kwan BC-H, Chow K-M, Lau M-F, Law M-C, Chung K-Y, et al. Coagulase negative staphylococcal peritonitis in peritoneal dialysis patients: review of 232 consecutive cases. Clin J Am Soc Nephrol CJASN. 2008 Jan; 3(1): 91–7.

Govindarajulu S, Hawley CM, McDonald SP, Brown FG, Rosman JB, Wiggins KJ, et al. Staphylococcus aureus peritonitis in Australian peritoneal dialysis patients: predictors, treatment, and outcomes in 503 cases. Perit Dial Int J Int Soc Perit Dial. 2010 Jun; 30(3): 311–9.

Ariano RE, Franczuk C, Fine A, Harding GKM, Zelenitsky SA. Challenging the current treatment paradigm for methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis peritonitis in peritoneal dialysis patients. Perit Dial Int J Int Soc Perit Dial. 2002 Jun; 22(3): 335–8.

Szeto C-C, Chow K-M, Chung K-Y, Kwan BC-H, Leung C-B, Li PK-T. The clinical course of peritoneal dialysis-related peritonitis caused by Corynebacterium species. Nephrol Dial Transplant Off Publ Eur Dial Transpl Assoc - Eur Ren Assoc. 2005 Dec; 20(12): 2793–6.

Szeto CC, Chow KM, Leung CB, Wong TY, Wu AK, Wang AY, et al. Clinical course of peritonitis due to Pseudomonas species complicating peritoneal dialysis: a review of 104 cases. Kidney Int. 2001 Jun; 59(6): 2309–15.

Szeto C-C, Chow VC-Y, Chow K-M, Lai RW-M, Chung K-Y, Leung C-B, et al. Enterobacteriaceae peritonitis complicating peritoneal dialysis: a review of 210 consecutive cases. Kidney Int. 2006 Apr; 69(7): 1245–52.

Galvao C, Swartz R, Rocher L, Reynolds J, Starmann B, Wilson D. Acinetobacter peritonitis during chronic peritoneal dialysis. Am J Kidney Dis Off J Natl Kidney Found. 1989 Aug; 14(2): 101–4.

Siva B, Hawley CM, McDonald SP, Brown FG, Rosman JB, Wiggins KJ, et al. Pseudomonas peritonitis in Australia: predictors, treatment, and outcomes in 191 cases. Clin J Am Soc Nephrol CJASN. 2009 May; 4(5): 957–64.

Holley JL, Bernardini J, Johnston JR, Piraino B. Methicillin-resistant staphylococcal infections in an outpatient peritoneal dialysis program. Am J Kidney Dis Off J Natl Kidney Found. 1990 Aug; 16(2): 142–6.

Yap DYH, To KKW, Yip TPS, Lui SL, Chan TM, Lai KN, et al. Streptococcus bovis peritonitis complicating peritoneal dialysis--a review of 10 years’ experience. Perit Dial Int J Int Soc Perit Dial. 2012 Feb; 32(1): 55–9.

Kerr CM, Perfect JR, Craven PC, Jorgensen JH, Drutz DJ, Shelburne JD, et al. Fungal peritonitis in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis. Ann Intern Med. 1983 Sep; 99(3): 334–6.

Bren A. Fungal peritonitis in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis Off Publ Eur Soc Clin Microbiol. 1998 Dec; 17(12): 839–43.

Feng X, Yang X, Yi C, Guo Q, Mao H, Jiang Z, et al. Escherichia coli Peritonitis in peritoneal dialysis: the prevalence, antibiotic resistance and clinical outcomes in a South China dialysis center. Perit Dial Int J Int Soc Perit Dial. 2014 May; 34(3): 308–16.

Barraclough K, Hawley CM, McDonald SP, Brown FG, Rosman JB, Wiggins KJ, et al. Polymicrobial peritonitis in peritoneal dialysis patients in Australia: predictors, treatment, and outcomes. Am J Kidney Dis Off J Natl Kidney Found. 2010 Jan; 55(1): 121–31.

Oxton LL, Zimmerman SW, Roecker EB, Wakeen M. Risk factors for peritoneal dialysis-related infections. Perit Dial Int J Int Soc Perit Dial. 1994; 14(2): 137–44.

Choi P, Nemati E, Banerjee A, Preston E, Levy J, Brown E. Peritoneal dialysis catheter removal for acute peritonitis: a retrospective analysis of factors associated with catheter removal and prolonged postoperative hospitalization. Am J Kidney Dis Off J Natl Kidney Found. 2004 Jan; 43(1): 103–11.

Bunnag S, Thanakitcharu P, Krairittichai U, Jirajan B, Meenune W, Kanjanapanth C. Risk factors of infectious peritonitis of CAPD patients in Rajavithi Hospital. J Med Assoc Thail Chotmaihet Thangphaet. 2011 Sep; 94 Suppl 4: S37-43.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-01