ผลของหลักสูตรเสริมสร้างพลังใจอึด ฮึด สู้ ต่อพลังใจของผู้ได้รับผลกระทบในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้แต่ง

  • เทอดศักดิ์ เดชคง สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
  • ธิดารัตน์ ทิพโชติ สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
  • พาสนา คุณาธิวัฒน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
  • ศรัณยพิชญ์ อักษร สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

คำสำคัญ:

การเสริมสร้างพลังใจ, พลังใจอึด ฮึด สู้, ไวรัสโคโรนา 2019

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาข้อมูลทุติยภูมิการติดตามผลของหลักสูตรเสริมสร้างพลังใจอึด ฮึด สู้ และประเมินระดับพลังใจก่อนเข้าอบรม หลังอบรม และติดตาม 1 เดือน ของผู้ได้รับผลกระทบในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วัสดุและวิธีการ : เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิแบบตัดขวาง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจำนวน 390 คน ในระหว่างเดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2564 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบคะแนนพลังใจด้วยสถิติที และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสรุปอุปนัย

ผล : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.0 มีอายุอยู่ระหว่าง 35 - 60 ปี ร้อยละ 65.64 พบว่ามีพลังใจก่อนอบรมระดับปานกลางร้อยละ 59.5 หลังการอบรมมีพลังใจระดับมากร้อยละ 78.5 และเมื่อติดตาม 1 เดือน มีระดับพลังใจระดับมากร้อยละ 51.0 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพลังใจ พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรม หลังอบรม และเมื่อติดตาม 1 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อมูลเชิงคุณภาพความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมาก เนื้อหาหลักสูตรสามารถเสริมสร้างความเข็มแข็งทางใจให้กับผู้เข้าอบรมนำไปใช้ในการดูแลใจตนเองและปรับมุมมองใหม่ในการดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์วิกฤตได้ดีขึ้น

สรุป : หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจอึด ฮึด สู้  สามารถเสริมสร้างพลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ควรมีการขยายผลนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่น และใช้ในสถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงมหาดไทย. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.moicovid.com [20 ตุลาคม 2564].

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.ภาวะการว่างงานในไตรมาสแรกปี 2564. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.matichon.co.th/economy/news_ 2739344 [24 พฤษภาคม 2564].

Witteveen D, Velthorst E. Economic hardship and mental health complaints during COVID-19. Biol Sci 2020; 117 (44): 27277-84.

ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์. การดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้วิกฤตโควิด 19 ของประเทศไทย. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2563; 28(4): 280-91.

Rajkumar RP. COVID-19 and mental health: A review of the existing literature. Asian J Psychiatr 2020; 52: 102066.

โสฬวรรณ อินทสิทธิ์, สิริกุล จุลคีรี. เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี พลังสุขภาพจิต RQ: Resilience Quotient. นนทบุรี: สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต; 2563.

Kemper KJ, Mo X, Khayat R. Are mindfulness and self-compassion associated with sleep and resilience in health professionals?. J Altern Complement Med 2015; 21(8): 496-503.

Killgore WDS, Taylor EC, Cloonan SA, Dailey NS. Psychological resilience during the COVID-19 lockdown Psychiatry Res 2020; 291: 113216.

ภัคนพิน กิตติรักษนนท์, ศรัณยพิชญ อักษร, ธิดารัตน์ ทิพโชติ. การพัฒนาและนาเทคโนโลยีสุขภาพจิตการเสริมสร้างพลังใจไปใช้ในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย 2564; 52(2): 33-48.

สยาภรณ์ เดชดี, วัฒนะ พรหมเพชร, นพพร ตันติรังสี. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตที่มีอ ต่อระดับพลังสุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้าของสตรีผู้สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2561; 26(2): 103-16.

Chan ACY, Piehler TF, Ho GWK. Resilience and mental health during the COVID-19 pandemic: Findings from Minnesota and Hong Kong. J Affect Disord 2021; 295: 771-80.

Kimhi S, Marciano H, Eshel Y, Adini B. Resilience and demographic characteristics predicting distress during the COVID-19 crisis. Soc Sci Med 2020; 265: 113389.

DeTore NR, Sylvia L, Park ER, Burke A, Levison JH, Shannon A, et al. Promoting resilience in healthcare workers during the COVID-19 pandemic with a brief online intervention. J Psychiatr Res 2022; 146: 228-33.

Panzeri A, Bertamini M, Butter S, Levita L, Gibson-Miller J, Vidotto G, et al. Factors impacting resilience as a result of exposure to COVID-19: The ecological resilience model. PLoS ONE 2021; 16(8): e0256041.

Blake H, Somerset S, Evans C. Development and fidelity testing of the Test@Work digital toolkit for employers on workplace health checks and Opt-In HIV testing. Int J Environ Res Public Health 2020; 17(1): 379.

Ran L, Wang W, Ai M, Kong Y, Chen J, Kuang L. Psychological resilience, depression, anxiety, and somatization symptoms in response to COVID-19: A study of the general population in China at the peak of its epidemic. Soc Sci Med 2020; 262: 113261.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-20

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ