Positive Attitude toward Accessibility, Public Health Support, Caring for the Disabled Elderly of Caregivers, Ban Ueam Sub-district, Mueang, Lampang Province

  • ยุพา ฟูชื่น, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นมื่น
Keywords: Positive Attitude, Accessibility, Public health support, Elderly caregivers with disabilities

Abstract

    The objectives of this research were to 1 study the level of positive attitudes, accessibility, public health support and caring for the disabled elderly. 2) study the correlation among positive attitude, accessibility, public health support, and caring for the disabled elderly, Ban Ueam sub-district, Mueang, Lampang. The sample consisted of 74 disabled elderly caregivers. The data were analyzed using descriptive statistics (percentages, the arithmetic mean, the standard deviation) and the Pearson’s product moment correlation coefficient.

     The results of this research indicated that the positive attitude, accessibility, public health support, and caring for the disabled elderly were at moderate level. The positive attitude had statistically significant correlation toward accessibility, public health support, caring for the disabled elderly at the .001 level. The positive attitude has a high level of correlation with caring for the disabled elderly.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2562). มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระ
แห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 6 Sustainable 4 Change. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับ
ลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

จินตนา อาจสันเที๊ยะ และ พรนภา คำพราว. รูปแบบการดูแลสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารพยาบาลทหารบก.
15(3), 123-127.

เฉลิมชัย เลิศทวีพรกุล.(2551). พลิกชีวิต คิดเชิงบวก. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ดวงพร หุ่นตระกูล และคณะ. (2550). การพัฒนาบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ :
กรณีศึกษาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งหนึ่ง. วารสารวิจัยทางการพยาบาล. 12(2). 131-141.

นนทรีย์ วงษ์วิจารณ์ และ สุปาณี สนธิรัตน. (2556). ทัศนคติต่อการเป็นผู้สูงอายุ การดูแลตนเอง ทักษะทางสังคม และ
ความผาสุกในชีวิต ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี. วารสารสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์. 39(2): 66-79.

บรรลุ ศิริพานิช.(2555). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย. นนทบุรี: เอสเอส พลัส มีเดีย จำกัด.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล และคณะ.(2559).ความรู้และทัศนคติของผู้ดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษาผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วงจังหวัด
นครราชสีมา. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ. 5 (2), 74-92.

ปิยะนุช ชัยสวัสดิ์ และคณะ. (2559). การใช้บริการสุขภาพตามสิทธิของผู้สูงอายุ ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง
จังหวัดสิงห์บุรี. วชิรสารการพยาบาล. 18(2), 42-50.

พรพรม ไขชัยภูมิ และ ภรณี ศิริโชติ. (2554).ความต้องการสวัสดิการสําาหรับผู้สูงอายุของเทศบาลตําาบลโนนไทย
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา.วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
28 (1),85-100.

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน. (2559). ระบบสุขภาพปฐมภูมิ.
[Online], Available: https://kb.hsri.or.th/dspace.(2017, 4 December).

วิชัย เอกพลากร และคณะ. (2557). การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557.
[Online], Available: https://kb.hsri.or.th/dspace.(2017, 4 December).

วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และคณะ. (2557).การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น.
วารสารสภาการพยาบาล. 29 (3), 104-115.

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.(2560). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559.
กรุงเทพฯ: พริ้นเทอรี่.

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.(2560). ทิศทางการวิจัยตามนโยบายการวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.).
[Online]. Available from: https://www.hsri.or.th/.(2017, 4 December).

สมชาย วิริภิรมย์กูล และคณะ. (2558). สถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ: กรณีศึกษา
อำเภอท่ามะกา และ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารวิทยาลัยราชสุดา. 11(14). 24-42.


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง. (2560). ข้อมูลผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล ถูกทอดทิ้ง
หรือมีภาวะพึ่งพิง.[Online], Available: https://www.lampang.m-society.go.th/. (2017, 3 November)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). ข้อมูลสถิติผู้สูงอายุ. [Online], Available: https://www.dop.go.th/th.
(2017, 24 December)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง. (2560). ข้อมูลประชากรความเจ็บป่วยตำบลบ้านเอื้อม. ลำปาง: สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง.

อรวรรณ แผนคง และ สุนทรีย์ คำเพ็ง. (2553). ผลของการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานต่อพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุและความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ. รามาธิบดีพยาบาลสาร.
16(1), 1-13.

อัญชิษฐฐา ศิริคำเพ็ง และภักดี โพธิ์สิงห์. (2560). การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงในยุคประเทศไทย 4.0.
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. 17(3), 235-243.

อัญญา ปลดเปลื้อง, อัญชลี ศรีจันทร์ และ สัญญา แก้วประพาฬ. (2560). การศึกษาวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ: การศึกษา
แบบเรื่องเล่า.วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.4(1),91-104.

Aiken, Lewis R. (1995). Aging: An Introduction to Gerontology. Thousand Oaks, CA: Sage.

Marengoni, (2009). Patterns of chronic multi-morbidity in the elderly population. J. Am. Geriatr. Soc.
57,225–230.

Roger,D. (1978).The psychology. New York: Appleton Century-Crofts.
Published
2018-11-28
Section
Research Articles