พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลเชียงแสน

ผู้แต่ง

  • Apiwat Akarapattananukul School of medicine, Mae Fah Luang University
  • Poom Chompoosri
  • Chitlada Utaipiboon

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์, ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

บทคัดย่อ

           การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์เชิงลึกของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่คลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 98 คน คัดเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป การเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ประวัติและรูปแบบการดื่ม ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ และการรับรู้ผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อความดันโลหิตสูง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ Mann-Whitney U test

          ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ52.04 เพศหญิงร้อยละ 47.96 ส่วนใหญ่ถือสัญชาติไทยร้อยละ 92.86 อายุเฉลี่ย 59.71 ปี พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ใน1ปีที่ผ่านมาพบมีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักดื่มปัจจุบันร้อยละ 46.94 มีปริมาณการดื่มเฉลี่ยต่อครั้งเท่ากับ 4.78 ดื่มมาตรฐานและพบความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติของค่ากลางปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ในเพศชายและเพศหญิงที่ 4.10 ดื่มมาตรฐานและ 1.60 ดื่มมาตรฐานตามลำดับ ความถี่ในการดื่มส่วนใหญ่อยู่ในช่วง1-7วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 45.65 พฤติกรรมการดื่มจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงน้อยร้อยละ 58.70 ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่ในขั้นตัดสินใจมากที่สุดร้อยละ 36.96 และเป็นที่น่าสังเกตว่ามีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 7.14 ที่ยังไม่ทราบหรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อโรคความดันโลหิตสูงโดยทั้งหมดเป็นกลุ่มนักดื่มปัจจุบัน

          ข้อเสนอแนะบุคลากรสุขภาพควรให้ความสำคัญกับการจำกัดจำนวนการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มากขึ้น และเนื่องจากยังมีผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มนักดื่มปัจจุบันส่วนหนึ่งยังไม่ทราบถึงผลกระทบดังกล่าว จึงควรจัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบแอลกอฮอล์ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทุกราย

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bureau of Non Communicable Diseases. (2016). Mortality situation of non- communicable disease and injuries in Thailand during 2015. [online], Available: https://thaincd.com/information-statistic/non-commumicabledisease
-data.php. (2017, 28 March). (in Thai).

Bureau of Non Communicable Diseases. (2016). Campaign issue world hypertension day 2016. [online], Available: https://www.thaincd.com/document/file/info/
noncommunicabledisease/ Issue of the campaign for high blood pressure day 2016.pdf. (2017, 28. March). (in Thai).

Center for alcohol studies. (2013). The situation of alcohol consumption and effects in Thailand 2013. Nonthaburi: The graphico system. (in Thai).

Center for alcohol studies. (2013). Provincial Alcohol Report 2011. Nonthaburi: The graphic system. (in Thai).

Center for alcohol studies. (2016). The situation of alcohol consumption in northern
Thailand 2015. Bangkok: Duentula publisher. (in Thai).

Darunee phukao, et al. (2010). The Contemplation Ladder. Motivational Interviewing and Motivational Enhancment Therapy: MI&MET. Chiangmai: Integrated Management for Alcohol Intervention Program. 5-19-5-21. (in Thai).

James PA, et al. (2014). Evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8).
Kazim Husain, et al. (2014). Alcohol-induced hypertension: Mechanism and prevention. World Journal of Cardiology.
6(5), 245-252.

Mananchaya Sereewiwattana. (2016). Association of alcohol consumption behaviors and clinical outcome among hypertension patient. Journal of public health nursing. 3(2), 81-97. (in Thai).
NCD Clinic, Chiang-sean hospital. Patient data by Hosxp V.4.0. Chiangrai. (in Thai).

Phunnapa Kittirattanapaiboon (2010). Manual for practitioners: An approach to treatment of alcoholic patient in health system 2010. Chiangmai: Integrated Management for Alcohol Intervention Program. 14-17. (in Thai).

Phunnapa Kittirattanapaiboon, Paritat Silpakit. (2009). AUDIT (Thai version). Chiangmai: Tantawanpaper. (in Thai).
Thai Hypertension Society. (2015). Thai Guidelines on the Treatment of Hypertension 2012 update 2015. 6-30. (in Thai).

World Health Organization. (2015). Global Health Observatory (GHO) data, Raised blood pressure. [online], Available: https://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/
blood_pressure_prevalence_text/en. (2017, 28, March)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-09