ผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกทางการพยาบาลต่อคุณภาพการบันทึกและความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • ฉันทนา กรุงสูงเนิน โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ:

โปรแกรมคอมพิวเตอร์, คุณภาพการบันทึก, ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน

บทคัดย่อ

บันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณภาพสามารถใช้หลักฐานอ้างอิงในการปฏิบัติการพยาบาลและทางกฎหมายเป็นสื่อกลางระหว่างทีมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพบันทึก  ทางการพยาบาลและความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง คือ เวชระเบียนผู้ป่วยในที่บันทึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 จำนวน 350 ฉบับ รวบรวมข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ. 2566 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกทางการพยาบาล แบบประเมินคุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาล แบบตรวจสอบประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.88 และค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบาคเท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพรวมอยู่ระดับดีมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า ด้านความครอบคลุมตามกระบวนการพยาบาลอยู่ระดับดี ด้านความถูกต้องตามกระบวนการพยาบาล และด้านความต่อเนื่องของการบันทึก และความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน ภาพรวมอยู่ระดับดีมาก รายการที่ต้องประเมินข้อมูลที่สมบูรณ์มากที่สุด คือ การบันทึกสรุปการรักษาก่อนการจำหน่ายผู้ป่วยใน ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์น้อยที่สุด คือ การบันทึกยินยอมรับการรักษา ดังนั้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกทางการพยาบาล ช่วยพัฒนาคุณภาพการบันทึกให้ได้ตามมาตรฐาน และเวชระเบียนมีความสมบูรณ์ นำสู่ผลลัพธ์ที่ดีในการดูแลผู้ป่วย

Downloads

Download data is not yet available.

References

Sangkittipaiboon N. The study of the problem of nursing documentation system in Lopburi cancer center. The 1st Graduate Studies Research Presentation Meeting, 26 August 2011. (in Thai)

National Health Security Office. Medical record audit guideline 2020. Nonthaburi: Sahamit Printing and Publishing; 2020. (in Thai)

Chiaranai C. Development of a nursing documentation program: A pilot study. The journal of baramarajonani college of nusing, Nakhonratchasima. 2016;22(2):93-110. (in Thai)

Mahler C, Ammenwerth E, Wagner A, Tautz A, Happek T, Hoppe B, et al. Effects of a computer-based nursing documentation system on the quality of nursing documentation. J Med Syst. 2007;31(4):274–82.

Phachusin S. Nursing Informatics. Bangkok: Chulalongkorn University Press; 2007. (in Thai)

Grungsungnern C. Self-assessment form. Inpatient nursing department. Phrathongkham Community Hospital Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, Nakhon Ratchasima Province; 2021. (in Thai)

Yamane T. Statistics : an Introductory Analysis. 3rd ed. New York: Harper and Row; 1973.

Bangkok Medical Soft ware. BMS-HOSxP XE System. [Internet]. 2019 [cited 2023 Feb 05]. Available from: https://hosxp.net/joomla25/index.php/product-menu/2012-06-06-06-08-32/bms-hosxp-xe-menu/2-uncategorised/387-hosxp-feature-xe

Cheewakasemsuk A. Development of nursing record system in the era of health service system reform. Journal of Nursing Quality. 2005;2(3):3-12. (in Thai)

Patricia N. Nursing know – how: charting patient care. China: Lippincott Williams & Wilkins; 2009.

Sangkittipaiboon N. The development of a computerized nursing documentation system for cancer patients at Lopburi cancer center. [dissertation]. Bankok: Sukhothai Thammathirat Open University; 2011. (in Thai)

Bhumisirikul P, Anumas P, Jarusinchai C, Phanpradit O. Effect of implementing computerized. perioperative nursing record program on quality of nursing records in surgical operating unit. Ramathibodi nursing journal. 2013;19(2):249-63. (in Thai)

Eggland ET, Hinemann DS. Nursing Documentation. Philadelphia: J.B. Lippincott; 1994.

Kotamee U, Turnbull N, Chanabun S. The development medical records for the multidisciplinary team in Chaiwan hospital Chaiwan district Udonthani province. The Public Health Journal of Burapha University. 2017;12(2):1-14. (in Thai)

Kaewsritus S. Quality improvement model of in-patient medical records by interdisciplinary team in Det Udom Crow Prince hospital, Det Udom district, Ubonratchathani province [thesis]. Mahasarakham : Mahasarakham University; 2018. (in Thai)

Thammikabowon S. Nursing records: Quality of Nursing. [Internet]. 1997. [cited 2023 Feb 05]

Available from: http://www.nurse.ubu.ac.th/sub/knowledgedetail/2.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-24