กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกทางการพยาบาลต่อคุณภาพการบันทึกและความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy