ผลของการใช้โปรแกรมการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในระยะคลอดโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัวเป็นฐานต่อความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก

ผู้แต่ง

  • พรทิพย์ ชอบตรง โรงพยาบาลชลบุรี
  • นฤมล ขันธิมา โรงพยาบาลชลบุรี
  • เสาวภาคย์ ศรีชมภู โรงพยาบาลชลบุรี
  • กรกฏ เจริญสุข โรงพยาบาลชลบุรี

คำสำคัญ:

การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในระยะคลอด, การมีส่วนร่วมของครอบครัว, ความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้     การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในระยะคลอดโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัวเป็นฐานต่อความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นหญิงตั้งครรภ์แรกที่มาฝากครรภ์ และคลอดที่โรงพยาบาลชลบุรีได้กลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการพยาบาลตามปกติจากพยาบาล 25 ราย และกลุ่มทดลอง 25 ราย โดยกลุ่มทดลองได้รับการพยาบาลตามปกติและโปรแกรมการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในระยะคลอด ฯ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) โปรแกรมการให้ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในระยะคลอดโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัวเป็นการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการให้การสนับสนุนด้านร่างกาย อารมณ์ คำแนะนำและข้อมูลข่าวสาร และการเป็นตัวแทนแก่สมาชิกในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนจำนวน 1 ครั้ง เมื่อกลุ่มทดลองอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการตั้งครรภ์ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอด มีข้อคำถาม 21 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ค่า 0.90 และ 0.94 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติ independent t-test

            ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในระยะคลอดโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัวเป็นฐานสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้คลอด เพื่อส่งเสริมให้ผู้คลอดเกิดความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดที่ดี

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akbarzadeh M, Masoudi Z, Hadianfard MJ. Comparison of the effects of maternal supportive care and acupressure on pregnant women’s pain intensity and delivery outcome. Journal Pregnancy [Internet]. 2014 [cited 2016 Apr 5]. Available from: http://www.hindawi.com/journals/jp/2014/129208/.

Pasaprathet W, Lookin P, Srichaivong S. Obstetrics nursing. Nonthaburi: academic welfare project Phra Boromrajchanok Institute; 2013. (in Thai)

Karapakdee C, Deoisres W, Chuahorm U. Effects of labor support program by a female relative on fear of childbirth and perception of childbirth experience among first-time adolescent mothers. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2019;27(2):20-34. (in Thai)

Chaimo K, Khanobdee C, Phumonsakul S. The effect of continuous labor support program on the perception of childbirth experience among first-time laboring women. Journal of The Police Nurses. 2018;10(2):400-11. (in Thai)

Jaroensook C, Siriarunrat S, Tachasuksri T. Effects of labor support by a female relative on suffering from labor pain, coping with labor pain, and satisfaction with childbirth experiences among primiparous parturients. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2018;26(2):67-75. (in Thai)

Goodman P, Mackey MC, Tavakoli AS. Factors related to childbirth satisfaction. J Adv Nurs. 2003;46(2):212-19.

Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr G, Sakala C. Weston J. Continuous support for women during childbirth. Cochrane database of systematic reviews; 2011;7:CD003766.

Nonacs R, Cohen LS. Postpartum mood disorder: Diagnosis and treatment guidelines [Internet]. [cited 2022 Dec 5]. Available from: http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9559758/

Parisunyakul S, Baosoung C, Prasitwatanasaree P. Predictors of women’s perceptions of the positive childbirth experience. Nursing Journal. 2013;40:84-93. (in Thai)

Sinlatamkij C, Sangin S, Supaksri P. Effects of labor support program on pain-coping behavior and childbirth experience among primiparous women who received oxytocin. The Journal of The Royal Thai Army Nurses. 2019;20(1):216-30. (in Thai)

Kayne MA, Greulich MB, Albers LL. Doulas: An alternative yet complementary addition to care during childbirth. Clin Obstet Gynecol. 2001;44(4):692-703.

Proyngern C, Sangin S, Suppasrimanont W. The effects of a childbirth self-efficacy promoting program on perceived childbirth self-efficacy and personal control during childbirth among primiparous women. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2015;23(1):1-12. (in Thai)

Siriarunrat S, Suppasri P, Ross R. Coping strategies with labor pain among first-time mothers. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2014;22(3):56-68. (in Thai)

Suppasri P. Family-centered maternity nursing: From philosophy through practice. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2004;12(3):1-11. (in Thai)

Tanrat Y, Suppasri P, Suppaseemanont W. Effects of labour pain coping enhancement program on pain scores and perceived childbirth experiences in primiparous mothers. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. 2017;33(2):64-72. (in Thai)

Yuenyong S, Rukthai N. The effects of labor support by close relative on pain, anxiety, and satisfaction with childbirth experience among primiparous mothers. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University. 2011;19(2):67-82. (in Thai)

Anusornteerakul S, Kittiprisada P. The effects of health education program and relative assistant on pain, fear, anxiety in primiparous during the first stage of labor. Journal of Nursing Science and Health. 2013;36(1):23-31. (in Thai)

Chaimo K, Suriyanimitsook T, Prachasisurradeth K. Continuous labor support. HCU Journal of Health Science. 2017;40(20):141-50. (in Thai)

Burns N. Grove SK. The practice of nursing research: Appraisal, synthesis, & generation of evidence 6th ed. St. Louis, MO: Saunders Elsevier; 2009.

Labor room unit, Chonburi hospital. Work Instruction: Caring for pregnant women during the delivery period. Chonburi: Chonburi hospital; 2020. (in Thai)

Khaemmanee T. Teaching science. Bangkok: Publishing House of Chulalongkorn University; 2011. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-24