การพัฒนาศักยภาพพยาบาลที่ให้คำปรึกษาด้านการตรวจเอชไอวี โดยการใช้ข้อความสำคัญและบทบาทสมมติในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ผู้แต่ง

  • สุภาวดี พงษ์ประภาส โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
  • สุภาพร อุตสาหะ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำสำคัญ:

counselling, HIV testing, key message, role play

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบศึกษาหนึ่งกลุ่มวัดสองครั้ง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพพยาบาล  ที่ให้คำปรึกษาด้านการตรวจเอชไอวีโดยการใช้ข้อความสำคัญและบทบาทสมมติ และประเมินความพึงพอใจของพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในให้การปรึกษาในการตรวจเอชไอวี มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี จำนวน 50 คน โดยพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาในการตรวจเลือดเอชไอวีโดยใช้ข้อความสำคัญและบทบาทสมมติ 3 ระยะ  คือระยะก่อนการทดลอง มีการประเมินการรับรู้เรื่องความครอบคลุม และครบถ้วนตามเนื้อหาในการให้คำปรึกษาการตรวจเลือดเอชไอวี และการรับรู้สมรรถนะการให้คำปรึกษา ระยะทดลองให้พยาบาลให้คำปรึกษาเข้าโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาในการตรวจเลือดเอชไอวีที่ใช้รูปแบบของการพัฒนาแบบโดยการใช้ข้อความสำคัญและบทบาทสมมติ ระยะติดตาม 1 เดือน หลังผ่านการเข้าโปรแกรมพัฒนาศักยภาพมีการประเมินการรับรู้เรื่องความครอบคลุม และครบถ้วนตามเนื้อหาในการให้คำปรึกษาการตรวจเลือดเอชไอวี     และการรับรู้สมรรถนะการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความครอบคลุมและครบถ้วนตามเนื้อหาการให้คำปรึกษาใน   การตรวจเลือดเอชไอวีก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการพัฒนาโดยใช้สถิติ paired t-test  และความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการประเมินความครอบคลุมและครบถ้วนตามเนื้อหาการให้คำปรึกษาในการตรวจเลือดเอชไอวีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ด้านศักยภาพในการนำความรู้และทักษะมาใช้ในกระบวนการให้คำปรึกษา ทั้งก่อนและหลังการตรวจเลือดเอชไอวีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีระดับความพึงพอใจในโครงการและการนำไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

Department of Disease Control Thailand. Supportive supervision manual for quality index partner testing services Bangkok: Aksorn Graphic and Design Publishing Limited; 2022. (in Thai)

Department of Disease Control Thailand. Estimated number of people infected with HIV [Internet]. 2021 [cited 2022 May 8]. Available from: https://hivhub.ddc.moph.go.th/epidemic.php. (in Thai)

Division of AIDS and Sexually Transmitted Diseases with the Thai-US Cooperation Center Public Health. Thailand Index partner testing guideline Bangkok: Aksorn Graphic and Design Publishing Limited; 2021. (in Thai)

Division of AIDS and Sexually Transmitted Diseases. Thailand National Guidelines for Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) 2021. 2nd ed. Bangkok: Aksorn Graphic and Design Publishing Limited; 2021. (in Thai)

World Health Organization. Global HIV, Hepatitis and STIs Programmes [Internet]. 2022 [cited 2022 Jan 9]. Available from: https://www.who.int/teams/global-hiv-hepatitis-and-stis-programmes/strategies/global-health-sector-strategies

Department of Health Thailand. Annual Report 2020, Bureau of Reproductive Health. Nonthaburi: Ministry of Public health; 2020. (in Thai)

Chaiponbal S, Visudtibhan P, Arpanantikun M. Relationships between Selected Factors and HIV Disclosure of Thai Women to Their Partners. Nursing Journal of the Ministry of Public. 2017;28(2):80–93. (in Thai)

Jean B, Nikorn D. Programme for the Promotion of Sexual Health. Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology. 1998; 10(1):1-8.

Family Health International. Current Issues in HIV Counselling and Testing in South and Southeast Asia, 2003. [cited 2021 Jan 3]. Available from: https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/The%20HIV%20Counselling%20Handbook%20for%20the%20Asia-Pacific%20%E2%80%93%20Thai%20Edition.pdf

Glenn W, Patrick R, Jacqueline M, Ashley J. The Counseling Competencies Scale: Validation and Refinement. Meas Eval Couns Dev. 2018;51(1):1-15.

Yamane T. Statistics: an introductory analysis. New York: New York: Harper & Row. 1973.

Limchaiarunruang S, Syaiying M. Acceptance of AIDS patients or families of fishermen in the lower southern provinces. Journal of Demography. 2002;18(1):17–36.

Adulwattanasiri M. Technical Consulting : Counselling . Khonkhan: Klunglanna; 2011. (in Thai)

Khamsom K . Students and Being Peer Counselor. Journal of Humanities and Social. 2021;16(2):197-205.

George S, Fannie R. Role-Playing for Social Values: Decision-Making in the Social Studies. Englewood: Prentice-Hall; 1967.

Lannotti RJ. A Longitudinal Investigation of Role Taking, Altruism, and Empathy. [cited 2021 Jan 3]. Available from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED136928.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-10