Factors Influencing Quality of Life in End-stage Renal Disease Patients Receiving Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, Nongkhai hospital

  • สมจิตร สกุลคู Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani Rajabhat University, Ubon Ratchathani, Thailand
  • วันเพ็ญ วิศิษฏ์ชัยนนท์
  • วราทิพย์ แก่นการ
Keywords: qality of life, end stage renal disease, continuous ambulatory peritoneal dialysis

Abstract

ในปัจจุบันการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องเป็นวิธีการบำบัดทดแทนไตที่มีผู้ป่วยเข้ารับบริการจำนวนมาก เนื่องจากเป็นทางเลือกอันดับแรกในการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจแบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยทำนาย ประกอบด้วย อายุ อาชีพ พฤติกรรมการจัดการตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง จำนวน 82 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบวัดพฤติกรรมการจัดการตนเอง 2) แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และ 3) แบบประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง คำนวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.85, 0.86 และ 0.78 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

                ผลการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการจัดการตนเองโดยรวมอยู่ในระดับดี ( = 82.31+ 11.62)  คะแนนเฉลี่ยด้านการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( = 24.57+2.43) และคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 74.74+ 11.54) อายุ อาชีพ พฤติกรรมการจัดการตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อคุณภาพชีวิต (p < .001) อายุ พฤติกรรมการจัดการตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม สามารถร่วมกันทำนายคุณภาพชีวิตได้ร้อยละ 61.74 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001)โดยพฤติกรรมการจัดการตนเองการมีอำนาจในการทำนายคุณภาพชีวิตมากที่สุด รองลงมาคือ สนับสนุนทางสังคม และอายุ ตามลำดับ         

   ดังนั้น ทีมสหสาขาวิชาชีพควรจัดกิจกรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโดยเน้นให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ร่วมกับการสร้างความร่วมมือของครอบครัวและเครือข่ายในการดูแลต่อเนื่องที่บ้านช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อน ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-03-26