ผลของการฝึกหะฐะโยคะต่อระดับความวิตกกังวลและภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัด THE EFFECT OF HATHA-YOGA ON ANXIETY AND COMPLICATIONS IN BREAST CANCER PATIENTS AFTER SURGERY

ผู้แต่ง

  • ญาสิณี ทองมี
  • พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
  • นริสา วงศ์พนารักษ์

คำสำคัญ:

หะฐะโยคะ, มะเร็งเต้านม, ผ่าตัดมะเร็งเต้านม, วิตกกังวล ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดมักเกิดความวิตกกังวลและภาวะแทรกซ้อนตามมา เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการดูแลตนเองลดลง การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกหะฐะโยคะต่อความวิตกกังวลและภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัด โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม (Orem) เป็นคติฐาน กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเต้านมถอนรากแบบดัดแปลง Modified Radical Mastectomy (MRM) แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 36 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 18 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 18 คน โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการฝึกหะฐะโยคะ กลุ่มควบคุมคือกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความวิตกกังวล และโกนิโอมิเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบทีและไคสแคว์

ผลการวิจัยพบว่า

  1. กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวล หลังการทดลองต่ำกว่าก่อนการทดลองอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

  1. กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลหลังการทดลองต่ำกว่ากลุ่มควบคุม

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

  1. กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยองศาของไหล่ในท่าหมุนหัวไหล่เข้า หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

  1. กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยองศาของไหล่ในท่าหมุนหัวไหล่ออกหลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการ

ทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

  1. กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยองศาของไหล่ในท่าหมุนหัวไหล่เข้าและในท่าหมุนหัวไหล่ออก หลังการ

ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

  1. กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยเส้นรอบวงแขนตำแหน่งที่สูงกว่าและต่ำกว่ากระดูก

โอเลเคร์นอน หลังการทดลองต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การฝึกหะฐะโยคะส่งผลให้ความวิตกกังวลและภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยมะเร็ง  เต้านมหลังผ่าตัดลดลง พยาบาลจึงควรนำหะฐะโยคะมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวลและภาวะแทรกซ้อนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

Downloads