ทัศนคติของพยาบาลในการประเมินและจัดการปัญหาการกระทำรุนแรงต่อสตรีในระยะตั้งครรภ์ Nurses’ Attitudes toward Identifying and Management of Violence during Pregnancy

ผู้แต่ง

  • วรรณี เดียวอิศเรศ
  • อาฑิตยา เพิ่มสุข

คำสำคัญ:

ทัศนคติ ความรุนแรงต่อสตรี ระยะตั้งครรภ์ การประเมินและจัดการปัญหาความรุนแรงต่อสตรี

บทคัดย่อ

การกระทำรุนแรงต่อสตรี เป็นปัญหาสังคมและปัญหาสุขภาพที่สำคัญที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นรวมทั้งสตรีในระยะตั้งครรภ์ แต่การตอบสนองต่อปัญหานี้ยังมีความจำกัดอยู่มาก ซึ่งสาเหตุสำคัญคือทัศนคติของผู้ให้บริการ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของพยาบาลสูติกรรมเกี่ยวกับการกระทำรุนแรงต่อสตรี การประเมินและจัดการปัญหาการกระทำรุนแรงต่อสตรีในระยะตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านสูติกรรมในสถานบริการของรัฐ ในเขต 5 กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 230 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของ Lazenbatt et al.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาและไคสแควร์

ผลการศึกษาพบว่า 1) พยาบาลสูติกรรมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับการกระทำรุนแรงต่อสตรีตามมายาคติของสังคมทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองว่าหญิงตั้งครรภ์ก็เป็นฝ่ายยั่วยุให้สามีทำร้ายร่างกาย (ร้อยละ 63.5) 2) มีทัศนคติที่ดีต่อการประเมินปัญหาและการจัดการช่วยเหลือการช่วยสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทุกข้อ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นด้วยว่าควรคัดกรองปัญหาโดยปฏิบัติเป็นประจำกับสตรีทุกคนเมื่อมาฝากครรภ์หรือเมื่อมาตรวจหลังคลอด (ร้อยละ 81.3) สตรีที่มารับบริการในระยะก่อนคลอดและหลังคลอดจะยินดีที่พยาบาลถามคำถามเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว (ร้อยละ 74.3) สตรีตั้งครรภ์ทุกคนควรได้รับข้อมูลการติดต่อกับองค์กรต่างๆที่ให้การช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาถูกกระทำรุนแรง (ร้อยละ 94.3) ทุกหน่วยงานควรสนับสนุนและให้ความช่วยเหลืออย่างเพียงพอในทุกขั้นตอนของการจัดการช่วยเหลือ (ร้อยละ 90.9) และควรสนับสนุนให้พยาบาลได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงต่อสตรี (ร้อยละ 83.0) 3) และ3) อายุ สถานที่ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์อ้อมเกี่ยวกับการถูกกระทำรุนแรง และการได้รับอบรมเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรี มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ข้อค้นพบจากการวิจัยนี้ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดอบรมเพื่อปรับมายาคติต่อการกระทำรุนแรงต่อสตรีและการสนับสนุนต่อการตอบสนองปัญหาสำหรับพยาบาล

Downloads