การบริโภคและการลดการบริโภคสารเสพติดในกลุ่มคนงานก่อสร้าง (Substance Use and Control among Construction Workers)

Authors

  • สมพร วัฒนนุกูเกียรติ
  • สมจิต แดนสีแก้ว
  • รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง

Keywords:

การบริโภคสารเสพติด การลดการบริโภคสารเสพติด คนงานก่อสร้าง Substance use, Substance control, Construction workers

Abstract

บทความ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
วัฒนนุกูเกียรติ ส, แดนสีแก้ว ส, คลังกลาง ร. การบริโภคและการลดการบริโภคสารเสพติดในกลุ่มคนงานก่อสร้าง (Substance Use and Control among Construction Workers). J Nurs Healthc [Internet]. 2012 May 18 [cited 2022 Dec. 7];27(1):41-52. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/1505