การพัฒนาระบบงานการจัดการความปวดของหน่วยระงับปวดแบบเฉียบพลัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี The Development of Pain Management System for Acute Pain Service in Sunpasitthiprasong Hospital Ubon Ratchathani

Main Article Content

ทัศนีย์ บุญวานิตย์
ศรินรา ทองมี
คำปิ่น แก้วกนก
ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน

Abstract

 


การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการพยาบาลการจัดการความปวดของหน่วยระงับปวดเฉียบพลันในผู้ป่วยหลังผ่าตัดและศึกษาผลลัพธ์ของการนำระบบที่พัฒนาแล้วมาใช้ในการพยาบาลการจัดการความปวดหลังผ่าตัด ของหน่วยระงับปวดแบบเฉียบพลัน กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย ผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับบริการจากหน่วยระงับปวดแบบเฉียบพลัน จำนวน 670 ราย วิสัญญีพยาบาล  60 ราย รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และใช้แบบสอบถาม ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561 ออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Kemmis & McTaggart มี 4 ขั้นตอนคือ 1) วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาสะท้อนและระดมสมองในคณะกรรมการพัฒนางานพยาบาลจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดในหน่วยระงับปวด เพื่อวางแผนพัฒนา 2) ลงมือปฏิบัติตามแผน โดยจัดตั้งทีมวิสัญญีพยาบาลระงับปวด รูปแบบการจัดการรายกรณี ร่วมกันพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการจัดการความปวดแบบเฉียบพลัน และแนวปฏิบัติพยาบาลการระงับปวดแบบ Patient-Controlled Analgesia  (PCA) 3) สังเกตการปฏิบัติตามแผน ได้แก่ การปฏิบัติตามบทบาทของวิสัญญีพยาบาลผู้จัดการรายกรณีและทีมวิสัญญีพยาบาลหน่วยระงับปวด การส่งต่อการดูแลต่อเนื่อง 4) สะท้อนผลการปฏิบัติ ติดตามประเมินผล นำข้อมูลมาพิจารณาร่วมกัน การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา


                ผลการศึกษาพบว่า ระบบการพยาบาลการจัดการความปวดหลังผ่าตัด ของหน่วยระงับปวดแบบเฉียบพลัน (APS) ประกอบด้วย 1) ทีมวิสัญญีพยาบาลหน่วยระงับปวดแบบเฉียบพลัน ทีมพยาบาลผู้จัดการรายกรณี ทีมวิสัญญีแพทย์              2) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความปวดหลังผ่าตัด ได้แก่ ประเมินความปวด แนวแนวปฏิบัติการพยาบาลการจัดการความปวดก่อน ระหว่างและหลังผ่าตัด และแนวปฏิบัติพยาบาลการระงับปวดแบบ PCA 3) ระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วยในรายที่ได้รับการระงับปวดแบบ PCA  ผลของการพัฒนาระบบทำให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับการระงับปวดแบบ PCA มีคะแนนความปวดหลังการผ่าตัดลดลง โดยคะแนนความปวดขณะพัก ≤ 3 คะแนน เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 60.74 เป็นร้อยละ 86.70  และคะแนนความปวดขณะขยับเคลื่อนไหว ≤ 5 เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 77.46 เป็นร้อยละ 83.50 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อหน่วยงานระงับปวดแบบเฉียบพลันอยู่ในระดับมากร้อยละ 90 วิสัญญีพยาบาลปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอยู่ในระดับดี (  = 2.0)   ความพึงพอของวิสัญญีพยาบาลต่อแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับสูง (  = 4.17) วิสัญญีพยาบาลและพยาบาลประจำหอผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่อง PCA และการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่อง PCA เพิ่มขึ้นจากก่อนพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.00)


                ดังนั้นการพัฒนาระบบการพยาบาลการจัดการความปวดของหน่วยระงับปวดเฉียบพลันในผู้ป่วยหลังผ่าตัด จึงเป็นแนวทางสำหรับพยาบาลในการจัดการความปวดหลังผ่าตัดได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles