ภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้แต่ง

  • ศราวุธ สุทธิรัตน์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คำสำคัญ:

ภาวะหมดไฟในการเรียน, นักศึกษาเทคนิคการแพทย์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของภาวะหมดไฟในการเรียน และความแตกต่างของระดับภาวะหมดไฟ ในนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565 จำนวน 241 คน ประกอบด้วยนักศึกษาที่เรียนตามแผน จำนวน 161 คน และไม่ได้เรียนตามแผนคือไม่ได้ลงทะเบียนตามแผนการศึกษา จำนวน 80 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ที่ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามระดับภาวะหมดไฟทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ความอ่อนล้าทางอารมณ์ ภาวะเมินเฉยในการเรียน และการลดประสิทธิภาพในการเรียน รวมถึงมีการสนทนากลุ่มเพื่อทำความเข้าใจในบางประเด็นให้มากขึ้น ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนตามแผน มีภาวะหมดไฟสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่เรียนตามแผน ตามลำดับ โดยเฉพาะในด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ซึ่งมีระดับสูงที่สุดในทั้งสามกลุ่ม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีภาวะหมดไฟน้อยกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4  และนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนตามแผน ทั้งในด้านการลดประสิทธิภาพในการเรียนและภาวะเมินเฉยในการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Department of Mental Health. Burnout Syndrome. Journal of The National Identity Foundation. 2022; 12(46). (in Thai)

Montero-Marín J, García-Campayo J, Mosquera Mera D, López del Hoyo Y. A new definition of burnout syndrome based on Farber's proposal. J Occup Med Toxicol 2009; 4:31. doi: 10.1186/1745-6673-4-31.

Sinutpattanasuk P, Wijitraphan T. Risk factors of job burnout among personnel of Sanpatong Hospital, Chiangmai Province. Journal of Health Science 2022; 31(1): 154-63. (in Thai)

Taikerd K, Ruaman K, Preecharlerdsin N, Nuallaong W, Rojpibulstit P. Prevalence and associated factors of burnout syndrome in preclinical medical students,Thammasat University. Thammasat Medical Journal 2019; 19: 127-38. (in Thai)

Phromsan T, Aroonthin T, Manyoo B. Burnout of the 4th year medical students, Naresuan University. Journal of Education, 2021; 5(3): 1-10. (in Thai)

Dyrbye LN, West CP, Satele D, et al. Burnout among U.S. medical students, residents, and early career physicians relative to the general U.S. population. Acad Med. 2014; 89(3): 443-51. doi: 10.1097/ACM.0000000000000134.

Department of Mental Health [home-page on the Internet]. Burn Out Self Test. Available from: http://doh.hpc.go.th/bs/screenBurnOut.php. (in Thai)

Cheaplamp S, Dangdomyouth P. Burnout Syndrome. Journal of Royal Thai Air Force Medical Gazette. 2019; 65( 2). (in Thai)

Greedisgod [home-page on the Internet]. Taro Yamane formula for calculating sample size [cited 2022 Jun 13]. Available from: https://greedisgoods.com/taro-yamane/ (in Thai)

Huachiew Chalermprakiet University [home-page on the Internet]. Registrar’s Office HCU; Samutprakarn [cited 2022 Jun 1]. Available from: https://reg2.hcu.ac.th/index.php. (in Thai)

Pitchayanan D [home-page on the Internet]. The results of the Bangkok survey on labor problems found that every occupation had a high level of burnout. Employees of state-owned enterprises - private higher than 70%, suggesting that the adaptive organization? [cited 2022 Sep 10]. .Available from: https://www.matichon.co.th/social/news_3529886. (in Thai)

Colby L, Mareka M, Pillay S, et al. The association between the levels of burnout and quality of life among fourth-year medical students at the University of the Free State. S Afr J Psychiatr. 2018; 24(2): 1101. doi: 10.4102/sajpsychiatry.v24i0.1101.

Intasitti S, Chulkeeree S. RQ: Resilience Quotient, 4th ed. Nonthaburi: Bureau of Mental Health Academic Affairs, Department of Mental Health, Ministry of Public Health; 2020. (in Thai)

Mekkhachorn N. Resilience: A new approach of mental empowerment for dealing with current life crises. Journal of Psychology Kasem Bundit University 2021; 11: 1-9. (in Thai)

Nakrapanich S, Puengsema R. Predictive factors of Resilience Quotient of the first –year nursing students, the Thai Red Cross College of Nursing. Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health 2021; 35(1): 128-43. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31 — Updated on 2023-09-09

How to Cite

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ