ผลของสารกันเลือดแข็งแมกนีเซียมซัลเฟตและโซเดียมซิเตรตต่อภาวะเกล็ดเลือดต่ำปลอมจากสารกันเลือดแข็งชนิดอีดีทีเอ

ผู้แต่ง

  • ชุรีพร ทองใบ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนนทบุรี

คำสำคัญ:

แมกนีเซียมซัลเฟต, เกล็ดเลือดต่ำปลอม, สารกันเลือดแข็ง, จำนวนเกล็ดเลือด

บทคัดย่อ

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำปลอมจากสารกันเลือดแข็งชนิดเอทิลีนไดเอมีนเตตราอะซิติกแอซิด หรืออีดีทีเอ (EDTA-dependent pseudothrombocytopenia; EDTA-PTCP) เป็นภาวะเกล็ดเลือดมีการเกาะกลุ่มเนื่องจากสารกันเลือดแข็งอีดีทีเอ ทำให้จำนวนเกล็ดเลือดที่นับได้ต่ำกว่าความจริง เกิดความคลาดเคลื่อนในการรายงานจำนวนเกล็ดเลือด ซึ่งส่งผลให้การวินิจฉัยและการรักษาผิดพลาดได้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิผลของสารกันเลือดแข็งชนิดแมกนีเซียมซัลเฟต โซเดียมซิเตรต และอีดีทีเอที่มีต่อจำนวนเกล็ดเลือดและค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ทางโลหิตวิทยา และวิเคราะห์ที่เวลาแตกต่างกันด้วยเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ Sysmex XN-3000 โดยศึกษาในผู้ที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำปลอมจากสารกันเลือดแข็งอีดีทีเอจำนวน 30 ราย ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยจำนวนเกล็ดเลือดในตัวอย่างเลือดที่เก็บในสารกันเลือดแข็งชนิดแมกนีเซียมซัลเฟต (183.89±57.20) x 103/µL มีค่ามากกว่าการเก็บในสารกันเลือดแข็งชนิดโซเดียมซิเตรต (114.23±43.94) x 103/µL และอีดีทีเอ (77.41±32.90) x 103/µL อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.001) ตัวอย่างเลือดที่เก็บในสารกันเลือดแข็งชนิดแมกนีเซียมซัลเฟต ทุกรายมีค่าเฉลี่ยจำนวนเกล็ดเลือดมากกว่าอีดีทีเอคิดเป็นร้อยละ 100 ขณะที่ตัวอย่างเลือดที่เก็บในสารกันเลือดแข็งชนิดโซเดียมซิเตรตมีค่าเฉลี่ยจำนวนเกล็ดเลือดมากกว่าอีดีทีเอเพียง 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.33 โดยสรุปสารกันเลือดแข็งชนิดแมกนีเซียมซัลเฟตมีประสิทธิภาพในการแก้ไขการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดจากสารกันเลือดแข็งอีดีทีเอได้ดีกว่าชนิดโซเดียมซิเตรต

References

Schuff-Werner P, Mansour J, Gropp A. Pseudothrombocytopenia (PTCP). A challenge in the daily laboratory routine? J Lab Med 2020; 44: 295-304.

Nopparatana C, Chawakul D, Nakkarabundit N. Prevalence and problem-solving method of EDTA-dependent pseudothrombocytopenia at Songklanagarind hospital. Sonhkla Med J 2015; 53: 293-303.

Dabadie M, Valli N, Jacobin MJ, et al. Characterisation, cloning and sequencing of a conformation-dependent monoclonal antibody to the alpha IIb beta3 integrin: Interest for use in thrombus detection. Platelets 2001; 12: 395-405.

Lippi G, Plebani M. EDTA-dependent pseudothrombocytopenia: further insights and recommendations for prevention of a clinically threatening artifact. Clin Chem Lab Med 2012; 50: 128-5.

Mithoowani S, Arnold DM. Immune Thrombocytopenia [monograph on the Internet]. Consultative Hemostasis and Thrombosis; 2019 [cited 2022 dec 12]. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978032346202000008X.

Wahed A, Dasgupta A. Sources of Errors in Hematology and Coagulation [mono- graph on the Internet]. Hematology and Coagulation; 2015 [cited 2022 Dec 10]. Available from: https://www.sciencedirect.com/book/9780128002414/hematology-and-coagulation.

Isik A, Balcik OS, Akdeniz D, Cipil H, Uysal S, Kosar A. Relationship between some clinical situations, autoantibodies, and pseudothrombocytopenia. Clin Appl Thromb Hemost 2012; 18: 645-9.

ACOG practice bulletin: Thrombocytopenia in pregnancy. Number 6, September 1999. Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists. American College of Obstetricians and Gynecologists. Int J Gynaecol Obstet 1999; 67: 117-28.

Li H, Wang B, Ning L, Luo Y, Xiang S. Transient appearance of EDTA dependent pseudothrombocytopenia in a patient with 2019 novel coronavirus pneumonia. Platelets 2020; 31: 825-6.

Sahin M, Savci U, Sahin H. Preoperative evaluation of EDTA-dependent pseudothrombocytopenia before lumbar disc herniation surgery: A case report. Int J Med Biochem 2018; 1: 77-9.

Zhong L, Chadha J, Ameri A. A curious case of pseudothrombocytopenia due to in vitro agglutination. Case Rep Hematol [serial on the Internet]. 2020 Feb [cited 2023 May 18]; 3. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7040393/pdf/CRIHEM2020 -6236350.pdf.

Dima F, Salvagno GL, Danese E, Veneri D, Lippi G. An unusual case of sodium citrate-dependent artifactual platelet count. Interv Med Appl Sci 2019; 11: 193-6.

Kovacs F, Varga M, Pataki Z, Rigo E. Pseudothrombocytopenia with multiple anticoagulant sample collection tubes. Interv Med Appl Sci 2016; 8: 181-3.

Gawaz M, Ott I, Reininger AJ, Neumann FJ. Effects of magnesium on platelet aggregation and adhesion. Magnesium modulates surface expression of glycoproteins on platelets in vitro and ex vivo. Thromb Haemost 1994; 72: 912-8.

Schuff-Werner P, Steiner M, Fenger S, et al. Effective estimation of correct platelet counts in pseudothrombocytopenia using an alternative anticoagulant based on magnesium salt. Br J Haematol 2013; 162: 684-92.

Choccalingam C, Radha RKN, Snigdha N. Estimation of platelet counts and other hematological parameters in pseudothrombocytopenia using alternative anticoagulant: magnesium sulfate. Clin Med Insights Blood Disord 2017; 10: 1-6.

Lwanga SK, Lemeshow S. Sample size determination in health studies: a practical manual. World Health Organization 1991.

Darlean W, Nakashima MO. Platelet Count Stability in Sodium Citrate-Anticoagulated Whole Blood Samples. Am J Clin Pathol 2018; 149: S84-5.

Sukamolson S. Effect size: Practical Significance. Pasaa Paritat J 2010; 25: 26-38. (in Thai)

Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Hillsdale NJ: Lawrence Earlbaum Associates 1988.

Lardinois B, Favresse J, Chatelain B, Lippi G, Mullier F. Pseudothrombocytopenia-A review on causes, occurrence and clinical implications. J Clin Med 2021; 10: 594.

Bao Y, Wang J, Wang A, Bian J, Jin Y. Correction of spurious low platelet counts by optical fluorescence platelet counting of BC-6800 hematology analyzer in EDTA-dependent pseudothrombocytopenia patients. Transl Cancer Res 2020; 9: 166- 72.

Beyan C, Kaptan K, Ifran A. Pseudothrombocytopenia after changing insulin therapy in a case with insulin-dependent diabetes mellitus: a first case report. Am J Hematol 2010; 85: 909-10.

Zandecki M, Genevieve F, Gerard J, Godon A. Spurious counts and spurious results on haematology analysers: a review. Part I: platelets. Int J Lab Hematol 2007; 29: 4-20.

Mannuß S, Schuff-Werner P, Dreißiger K, Kohlschein P. Magnesium sulfate as an alternative in vitro anticoagulant for the measurement of platelet parameters? Am J Clin Pathol 2016; 145: 806-14.

Pogorzelska K, Kretowska A, Krawczuk- Rybak M, Sawicka-Zukowska M. Characteristics of platelet indices and their prognostic significance in selected medical condition - a systematic review. Adv Med Sci 2020; 65: 310-5.

Scavone M, Bossi E, Podda GM and Cattaneo M. MgSO4 anticoagulant prevents pseudothrombocytopenia by preserving the integrity of the platelet GPIIb-IIIa complex. Br J Haematol 2021; 192: e144-8.

Mannuß S, Schuff-Werner P, Dreißiger K, Burstein C. Inhibition of agonist- induced platelet aggregation by magnesium sulfate warrants its use as an alternative in vitro anticoagulant in pseudothrombocytopenia. Platelets 2020; 31: 680-4.

Soulard M, Croix P, Cohen P. Comparison of platelet count results on the Sysmex XN between citrate or MgSO4 and K2 EDTA anticoagulants. Int J Lab Hematol 2023; 45: 20-2.

Tantanate C, Khowawisetsut L, Pattanapanyasat K. Performance evaluation of automated impedance and optical fluorescence platelet counts compared with international reference method in patients with Thalassemia. Arch Pathol Lab Med 2017; 141: 830-6.

Uaprasert N, Polprasert J. Diagnostic approach in hematology: Laboratory interpretation and clinical correlation. 2nd ed. Bangkok: Faculty of Medicine, Chulalongkorn University; 2017. (in Thai)

Akorsu EE, Adjabeng LB, Sulleymana MA, Kwadzokpui PK. Variations in the full blood count parameters among apparently healthy humans in the Ho municipality using ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA), sodium citrate and lithium heparin anticoagulants: A laboratory-based cross-sectional analytical study. Heliyon [serial on the Internet]. 2023 Jun [cited 2023 Sep 3]; 9(6). Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10300364/pdf/main.pdf

Zandecki M, Genevieve F, Gerard J, Godon A. Spurious counts and spurious results on haematology analysers: a review. Part II: white blood cells, red blood cells, haemoglobin, red cell indices and reticulocytes. Int J Lab Hematol 2007; 29: 21-41.

Gulati G, Uppal G, Gong J. Unreliable Automated Complete Blood Count Results: Causes, Recognition, and Resolution. Ann Lab Med 2022; 42: 515-30.

Kubiak A, Ziółkowska E, Korycka- Wołowiec A. The diagnostic pitfalls and challenges associated with basic hematological tests. Acta Haematol Pol 2022; 53: 104-11.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-09

How to Cite

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ