บทเรียนรู้การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ผู้แต่ง

  • พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
  • วรวรรณ จุฑา
  • กมลวรรณ จันทรโชติ
  • สาธิดา แรกคำนวณ
  • ชุรีภรณ์ เสียงล้ำ
  • ทิพย์ภาภร พงค์สุภา
  • กมลลักษณ์ มากคล้าย

คำสำคัญ:

ไม่มี

บทคัดย่อ

เรียบเรียงจากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 6 สิงหาคม 2557

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

ปกิณกะ

Most read articles by the same author(s)