บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • อธิบ ตันอารีย์, พ.บ., ปร.ด.

คำสำคัญ:

บรรณาธิการแถลง

บทคัดย่อ

          วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3 ของปี พ.ศ. 2566 ยังคงเนื้อหาสาระทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ที่หลากหลายและครอบคลุมทุกลุ่มวัย โดยเป็นบทความประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ ดังนี้ เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยจิตเวชจังหวัดชุมพร โดย สิรินภา สรงสระแก้ว และคณะ เรื่อง ปัจจัยทำนายความสำเร็จในการหยุดใช้เมทแอมเฟตามีนระหว่างเข้ารับการบริการเมทริกซ์โปรแกรม โดย มนฤดี วงศ์จิตรัตน์ เรื่อง ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าของพยาบาลที่ทำงานในหน่วยคัดกรองโรคโควิด 19 จังหวัดอุบลราชธานี โดย วิวัฒน์ สารพัฒน์ เรื่อง ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ติดเชื้อโควิด 19 : การศึกษาแบบผสมผสาน โดย ลักษิกา ศรีโรจนกุล และคณะ เรื่อง ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (Thai Triple-P) ต่อพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้า โดย ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ และอมรา ธนศุภรัตนา และเรื่อง ความชุกและแนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โดย วรวรรณ จุฑา และคณะ และยังมีบทความปริทัศน์ เรื่อง โรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญเนื่องจากการทำงาน โดย ภัทรภณ แจ่มมิน และคณะ

          วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาผู้นิพนธ์บทความนิพนธ์ต้นฉบับเรื่อง ความตรงและความเชื่อถือได้ของดัชนีชี้วัดความเครียดผู้ปกครองของเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 12 ปี ที่ได้เผยแพร่ในวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 มีการแจ้งแก้ไขรายละเอียดขออนุญาตแปลเครื่องมือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์ของบริษัท ในหน้า 60 และ 67 ซึ่งผู้นิพนธ์ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาแสดงให้เห็นถึงเหตุผลความจำเป็น วารสารจึงได้อนุมัติแก้ไขบทความดังกล่าว

          ผมและกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่เชื่อมั่นและไว้วางใจส่งบทความเข้ามายังวารสาร และขอต้อนรับกองบรรณาธิการฝ่ายจัดการท่านใหม่ ได้แก่ นางสาวชิดชนก โอภาสวัฒนา และนางสาวพาสนา คุณาธิวัฒน์ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านบทความทางวารสารออนไลน์ www.tci-thaijo.org/index.php/jmht และยังสามารถส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2023-09-28