บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • อธิบ ตันอารีย์, พ.บ., ปร.ด. โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

คำสำคัญ:

บรรณาธิการแถลง

บทคัดย่อ

          วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปี พ.ศ. 2565 โดยยังคงเนื้อหาสาระทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มวัยเหมือนเช่นเคย โดยฉบับนี้เป็นบทความประเภทนิพนธ์ต้นฉบับทั้ง 7 เรื่อง ดังนี้

          ประเด็นระบาดวิทยาระดับประเทศ มีบทความเรื่อง ระบาดวิทยากลุ่มโรควิตกกังวลในคนไทย : การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ พ.ศ. 2556 โดย ปทานนท์ ขวัญสนิท และคณะ และเรื่อง ลักษณะการเผชิญเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญและภาวะซึมเศร้าในผู้ประสบภัยพิบัติ : การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังสุขภาพจิตในภาวะวิกฤต โดย อธิบ ตันอารีย์ และคณะ

          ประเด็นเด็กและวัยรุ่น เกี่ยวกับอีสปอร์ตที่สังคมให้ความสนใจเรื่อง การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผู้เล่นเกมมืออาชีพ : คุณลักษณะ เส้นทางอาชีพ และผลกระทบในมิติด้านจิตสังคม โดย ณัฐพร กังสวิวัฒน์ และคณะ และต้นทุนการดูแลรักษาเรื่อง การศึกษาต้นทุนของกลุ่มอาการออทิซึมสเปกตรัมโดยการเก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้า ณ โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ โดย กฤษฎาดนุเดช วงศ์เวชวิวัฒน์ และคณะ

          การให้บริการสุขภาพจิตที่ดีนั้น นอกจากจะคำนึงถึงผู้รับบริการแล้ว ผู้ให้บริการเองก็มีความสำคัญที่ต้องให้ความใส่ใจในการดูแลด้านสุขภาพจิต สะท้อนได้จากการศึกษาเรื่อง ภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐ ในจังหวัดชุมพร โดย กชามาส วิชัยดิษฐ และคณะ และบุคลากรนอกระบบสุขภาพเองมีความสำคัญมากในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพจิตของประชาชน โดยเฉพาะเมื่อเราติดอาวุธความรู้สุขภาพจิตเพิ่มเติม ดังตัวอย่างการศึกษาในกลุ่มหมอดูเรื่อง Capacity building of Thai fortunetellers to engage in mental health counseling โดย Piyasuda Pangsapa เครื่องมือวัดด้านสุขภาพจิต เป็นอีกตัวช่วยที่สำคัญในการประเมินปัญหาสุขภาพจิตในการศึกษาเรื่อง ความสอดคล้องและความเที่ยงของแบบวัดมายาคติเกี่ยวกับการข่มขืน ฉบับภาษาไทย โดย เนตรนภิศ กองอุดมการ และคณะ

          ผมและกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่เชื่อมั่นและไว้วางใจส่งบทความเข้ามายังวารสาร ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านบทความทางวารสารออนไลน์ www.tci-thaijo.org/index.php/jmht และยังสามารถส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2022-09-21