บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • อธิบ ตันอารีย์, พ.บ., ปร.ด. โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

คำสำคัญ:

บรรณาธิการแถลง

บทคัดย่อ

          การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 22 (WPA World Congress of Psychiatry) โดยสมาคมจิตแพทย์โลก (World Psychiatric Association) ร่วมกับกรมสุขภาพจิต สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ Psychiatry 2022: The need for empathy and action มีกำหนดระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร และในรูปแบบการประชุมทางไกล นักวิชาการและผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://wcp-congress.com/

          วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปี พ.ศ. 2565 โดยยังคงเนื้อหาสาระทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ที่หลากหลายและครอบคลุมทุกลุ่มวัย ประเด็นสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเมตตากรุณาต่อตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย อภิชญา รักการ และคณะ; เรื่อง คุณภาพของแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ฉบับภาษาไทย ในบริบทโรงเรียน โดย วิมลวรรณ ปัญญาว่อง และคณะ ประเด็นความผิดปกติเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและพฤติกรรมเสพติด ประกอบด้วยเรื่อง ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการปรับตัวในครอบครัวและชุมชน ตามแนวคิดของรอย สำหรับผู้ป่วยติดสุราหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดย บุษกร สมบูรณ์ และ สุนทรี ศรีโกไสย เรื่อง ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมต่อความสามารถด้านการกำกับอารมณ์ในวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเล่นเกมผิดปกติ โดย ภิญโญ อิสรพงศ์ และคณะ และเรื่อง คุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของมาตรวัดการเสพติดซื้อสินค้าออนไลน์สำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน โดย ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ และคณะ และประเด็นโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ มีเรื่อง ผลของการให้วิตามินดีในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดี : การศึกษาแบบเปิด โดย ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์ และคณะ

          นอกจากนี้ยังมีนิพนธ์ต้นฉบับที่น่าสนใจเรื่อง การสำรวจระดับชาติเพื่อศึกษาระดับความสุขคนไทยรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 โดย เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์ และคณะ โดยการสำรวจฯ ครั้งนี้มีความพิเศษที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลได้ในระดับจังหวัด เปรียบเทียบกับการสำรวจเช่นนี้ในปี พ.ศ. 2553 รายงานนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเชิงนโยบายและสะท้อนผลการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตที่ผ่านมา ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่

          ผมและกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่เชื่อมั่นและไว้วางใจส่งบทความเข้ามายังวารสาร ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านบทความทางวารสารออนไลน์ www.tci-thaijo.org/index.php/jmht และยังสามารถส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2022-03-09

Most read articles by the same author(s)