บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • อธิบ ตันอารีย์, พ.บ., ปร.ด. โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

คำสำคัญ:

บรรณาธิการแถลง

บทคัดย่อ

          การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 22 (WPA World Congress of Psychiatry) โดยสมาคมจิตแพทย์โลก (World Psychiatric Association) ร่วมกับกรมสุขภาพจิต สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ Psychiatry 2022: The need for empathy and action มีกำหนดระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร และในรูปแบบการประชุมทางไกล นักวิชาการและผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://wcp-congress.com/

          วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยฉบับที่ 2 ของปี พ.ศ. 2565 ยังคงเนื้อหาสาระทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มวัย โดยมีประเด็นสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เรื่อง ภาวะหมดไฟและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรสาธารณสุขจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย วรวรรณ จุฑา และคณะ และเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความลังเลใจและความต้องการรับวัคซีนโควิด 19 โดย ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ และคณะ และยังมีบทความปริทัศน์ เรื่อง แนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางเทคโนโลยี : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดย ภาสกร คุ้มศิริ และคณะ ที่ทบทวนการกำหนดมาตรฐานบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางไกลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

          นอกจากนี้ยังมีประเด็นสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น เรื่อง ปัจจัยทำนายการกลั่นแกล้งและถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนในภาคกลางของประเทศไทย โดย ปัญจรัตน์ ไล้สุวรรณชาติ และคณะ และเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายและทำร้ายตนเองของผู้ป่วยออทิสติก ในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  โดย อนัญญา สินรัชตานันท์ ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างโรคและความผิดปกติทางกายกับปัญหาสุขภาพจิต เรื่อง ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือด คลินิกไตเทียม โรงพยาบาลสกลนคร โดย ขจรศักดิ์ วรรณทอง  และประเด็นความผิดปกติของพฤติกรรมใช้สุราและสารเสพติด เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำกับความรุนแรงของภาวะขาดสุราในผู้ป่วยอุบัติเหตุ โดย ธนวัฒน์ พีรวงศ์ และเรื่อง ผลของการบำบัด start over and survive (SOS) ต่อการลดการเสพซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน โดย โกศล วราอัศวปติ และคณะ

          ผมและกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่เชื่อมั่นและไว้วางใจส่งบทความเข้ามายังวารสาร ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านบทความทางวารสารออนไลน์ www.tci-thaijo.org/index.php/jmht และยังสามารถส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2022-06-23