ระบาดวิทยากลุ่มโรควิตกกังวลในคนไทย : การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ พ.ศ. 2556

ผู้แต่ง

  • ปทานนท์ ขวัญสนิท, พ.บ. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต
  • วีร์ เมฆวิลัย, วท.ม. กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
  • สุทธา สุปัญญา, พ.บ. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต
  • วรวรรณ จุฑา, กศ.ม. สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
  • พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, พ.บ. ข้าราชการบำนาญ กรมสุขภาพจิต

คำสำคัญ:

กลุ่มโรควิตกกังวล, ความชุก, ระบาดวิทยา, โรคร่วม

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : ศึกษาความชุกของกลุ่มโรควิตกกังวลและโรคร่วมในคนไทยจากการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทย

วิธีการ : การศึกษาเชิงพรรณนา ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทย พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นการสำรวจภาคตัดขวาง ในประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 4,727 คน จากการสุ่มเพื่อเป็นตัวแทนประชากรทั้งประเทศ วินิจฉัยกลุ่มโรควิตกกังวลด้วยเครื่องมือ composite international diagnostic interview 3.0 (CIDI 3.0) ฉบับภาษาไทย

ผล : ความชุกตลอดชีพของกลุ่มโรควิตกกังวลอย่างน้อยหนึ่งโรค พบร้อยละ 3.1 โรคที่พบสูงสุด ได้แก่ agoraphobia ร้อยละ 1.3 โรค post-traumatic stress disorder (PTSD) ร้อยละ 0.9 โรค panic disorder ร้อยละ 0.6 และโรค generalized anxiety disorder (GAD) ร้อยละ 0.3 โรคในกลุ่มโรควิตกกังวลที่พบร่วมกันมากที่สุด ได้แก่ panic disorder ร่วมกับโรค agoraphobia พบร้อยละ 6.5 ของผู้ป่วยกลุ่มโรควิตกกังวลทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ PTSD ร่วมกับ agoraphobia ร้อยละ 2.4 และ panic disorder ร่วมกับ GAD ร้อยละ 1.0

สรุป : ความชุกตลอดชีพของกลุ่มโรควิตกกังวลในคนไทยพบได้น้อยกว่าต่างประเทศ แต่ผู้มีโรคในกลุ่มโรควิตกกังวลอย่างน้อยหนึ่งโรคมีโอกาสพบโรคในกลุ่มโรควิตกกังวลอื่น ๆ ร่วมค่อนข้างสูง ผู้ให้บริการสุขภาพจิตควรให้ความสำคัญกับการคัดกรองและจัดบริการเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรควิตกกังวล

Downloads

Download data is not yet available.

References

Craske MG, Stein MB, Eley TC, Milad MR, Holmes A, Rapee RM, et al. Anxiety disorders. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17024. doi:10.1038/nrdp.2017.24.

Wittchen HU. Generalized anxiety disorder: prevalence, burden, and cost to society. Depress anxiety. 2002;16(4):162-71. doi:10.1002/da.10065.

Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Merikangas KR, Walters EE. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry. 2005;62(6):593-602. doi:10.1001/archpsyc.62.6.593.

Kessler RC, Ruscio AM, Shear K, Wittchen HU. Epidemiology of anxiety disorders. Curr Top Behav Neurosci. 2010;2:21-35.

Kessler RC, Amminger GP, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, Lee S, Ustün TB. Age of onset of mental disorders: a review of recent literature. Curr Opin Psychiatry. 2007;20(4):359-64. doi:10.1097/YCO.0b013e32816ebc8c.

Antony MM, Stein M.B. Oxford handbook of anxiety and related disorders. New York: Oxford University Press; 2009.

Weiller E, Bisserbe JC, Maier W, Lecrubier Y. Prevalence and recognition of anxiety syndromes in five European primary care settings. a report from the WHO study on psychological problems in general health care. Br J Psychiatry Suppl. 1998;(34):18-23.

Whiteford HA, Ferrari AJ, Degenhardt L, Feigin V, Vos T. The global burden of mental, neurological and substance use disorders: an analysis from the Global Burden of Disease Study 2010. PLoS One. 2015;10(2):e0116820. doi:10.1371/journal.pone.0116820.

Michael T, Zetsche U, Margraf J. Epidemiology of anxiety disorders. Psychiatry. 2007;6(4):136-42. doi:10.1016/j.mppsy.2007.01.007.

อนุรักษ์ บัณฑิตย์ชาติ, พนมศรี เสาร์สาร, ภัคนพิน กิตติรักษนนท์, วรวรรณ จุฑา. ระบาดวิทยาของความผิดปกติทางจิตของประชาชนไทย [Epidemiology of mental disorders among Thai people]. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2544;46(4):335-43.

พรเทพ ศิริวนารังสรรค์, ธรณินทร์ กองสุข, สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล, พันธ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, อัจฉรา จรัสสิงห์. ความชุกของโรคจิตเวชในประเทศไทย : การสำรวจระดับชาติ ปี 2546 [Prevalence of Mental disorders in Thailand : A national survey 2003]. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 2547;12(3):177-85.

วชิระ เพ็งจันทร์, ธรณินทร์ กองสุข, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, วรวรรณ จุฑา, พิทักษ์พล บุณยมาลิก, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, และคณะ. ความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต : การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2551 [Prevalence of mental disorders in Thailand: results from the epidemiology of mental disorders national survey 2008]. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต; 2553.

พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, ธรณินทร์ กองสุข, วชิระ เพ็งจันทร์, จินตนา ลี้จงเพิ่มพูน, วรวรรณ จุฑา, เกษราภรณ์ เคนบุปผา. ระบาดวิทยาโรคจิตเวชร่วมในคนไทย: การศึกษาระดับชาติ 2551 [Epidemiology of psychiatric comorbidity in Thailand: a national study 2008]. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 2556;21(1):1-14.

Kessler RC, Abelson J, Demler O, Escobar JI, Gibbon M, Guyer ME, et al. Clinical calibration of DSM‐IV diagnoses in the world mental health (WMH) version of the world health organization (WHO) composite international diagnostic interview (WMH-CIDI). Int J Methods Psychiatr Res. 2004;13(2):122-39. doi:10.1002/mpr.169.

Greenberg PE, Sisitsky T, Kessler RC, Finkelstein SN, Berndt ER, Davidson JR, et al. The economic burden of anxiety disorders in the 1990s. J Clin Psychiatry. 1999;60(7):427-35. doi:10.4088/jcp.v60n0702.

Kessler RC, Keller MB, Wittchen HU. The epidemiology of generalized anxiety disorder. Psych Clin N Am. 2001;24(1):19-39.

Demyttenaere K, Bruffaerts R, Posada-Villa J, Gasquet I, Kovess V, Lepine JP, et al. Prevalence, severity, and unmet need for treatment of mental disorders in the World Health Organization World Mental Health Surveys. JAMA. 2004;291(21):2581-90. doi:10.1001/jama.291.21.2581.

Kessler RC, Ruscio AM, Shear K, Wittchen HU. Epidemiology of anxiety disorders. Curr Topics Behav Neurosci. 2010;2:21-35.

Baxter AJ, Vos T, Scott KM, Norman RE, Flaxman AD, Blore J, et al. The regional distribution of anxiety disorders: implications for the Global Burden of Disease Study, 2010. Int J Methods Psychiatr Res. 2014;23(4):422-38. doi:10.1002/mpr.1444.

Baxter AJ, Scott KM, Vos T, Whiteford HA. Global prevalence of anxiety disorders: a systematic review and meta-regression. Psychol Med. 2013;43(5):897-910. doi:10.1017/S003329171200147X.

พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, นพพร ตันติรังสี, วรวรรณ จุทา, อธิบ ต้นอารีย์, ปทานนท์ ขวัญสนิท, สาวิตรี อัษณางค์กรชัย. ความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556 [Prevalence of mental disorders and mental health problems: Thai national mental health survey 2013]. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 2560;25(1):1-19.

Kessler RC, Ustün TB. The world mental health (WMH) survey initiative version of the world health organization (WHO) composite international diagnostic interview (CIDI). Int J Methods Psychiatr Res. 2004;13(2):93-121. doi:10.1002/mpr.168.

พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, นพพร ตันติรังสี, วรวรรณ จุฑา, สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, สุทธา สุปัญญา. การสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติปี พ.ศ. 2556: วิธีการและกระบวนการ [Thai national mental health survey 2013: methodology and procedure]. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 2559;24(1):1-14.

Wittchen HU, Gloster AT, Beesdo-Baum K, Fava GA, Craske MG. Agoraphobia: a review of the diagnostic classificatory position and criteria. Depress Anxiety. 2010;27(2):113-33. doi:10.1002/da.20646.

Maltby NA. Evaluation of a brief preventative treatment for panic disorder. Storrs, CT: University of Connecticut; 2001.

Grant BF, Hasin DS, Stinson FS, Dawson DA, Goldstein RB, Smith S, et al. The epidemiology of DSM-IV panic disorder and agoraphobia in the United States: results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. J Clin Psychiatry. 2006;67(3):363-74. doi:10.4088/jcp.v67n0305.

Keane TM, Kaloupek DG. Comorbid psychiatric disorders in PTSD. Implications for research. Ann N Y Acad Sci. 1997;821:24-34. doi:10.1111/j.1749-6632.1997.tb48266.x.

Van der Kolk BA, Pelcovitz D, Roth S, Mandel FS, McFarlane A, Herman JL. Dissociation, somatization, and affect dysregulation: the complexity of adaptation of trauma. Am J Psychiatry. 1996;153(7 Suppl):83-93. doi:10.1176/ajp.153.7.83.

Hyer L, Fallon JH Jr, Harrison WR, Boudewyns PA. MMPI overreporting by Vietnam combat veterans. J Clin Psychol. 1987;43(1):79-83. doi:10.1002/1097-4679(198701)43:1<79::aid-jclp2270430110>3.0.co;2-p.

Noyes R Jr, Woodman C, Garvey MJ, Cook BL, Suelzer M, Clancy J, et al. Generalized anxiety disorder vs. panic disorder. Distinguishing characteristics and patterns of comorbidity. J Nerv Ment Dis. 1992;180(6):369-79. doi:10.1097/00005053-199206000-00006.

Alonso J, Angermeyer MC, Bernert S, Bruffaerts R, Brugha TS, Bryson H, et al. 12‐month comorbidity patterns and associated factors in Europe: results from the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatr Scand Suppl. 2004;(420):28-37. doi:10.1111/j.1600-0047.2004.00328.x.

Dold M, Bartova L, Kautzky A, Souery D, Mendlewicz J, Serretti A, et al. The impact of comorbid post-traumatic stress disorder in patients with major depressive disorder on clinical features, pharmacological treatment strategies, and treatment outcomes - Results from a cross-sectional European multicenter study. Eur Neuropsychopharmacol. 2017;27(7):625-632. doi:10.1016/j.euroneuro.2017.05.004.

Stein DJ. Comorbidity in generalized anxiety disorder: impact and implications. J Clin Psychiatry. 2001;62 Suppl 11:29-36.

McLean CP, Asnaani A, Litz BT, Hofmann SG. Gender differences in anxiety disorders: prevalence, course of illness, comorbidity and burden of illness. J Psychiatr Res. 2011;45(8):1027-35. doi:10.1016/j.jpsychires.2011.03.006.

Pigott TA. Gender differences in the epidemiology and treatment of anxiety disorders. J Clin Psychiatry. 1999;60 Suppl 18:4-15.

Christiansen DM. Examining sex and gender differences in anxiety disorders. In: Durbano F, editor. A Fresh Look at Anxiety Disorders. London: IntechOpen; 2015.

Kessler RC, Chiu WT, Demler O, Merikangas KR, Walters EE. Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the national comorbidity survey replication. Arch Gen Psychiatry. 2005;62(6):617-27. doi:10.1001/archpsyc.62.6.617.

Chong SA, Abdin E, Vaingankar JA, Heng D, Sherbourne C, Yap M, et al. A population-based survey of mental disorders in Singapore. Ann Acad Med Singap. 2012;41(2):49-66.

Sunderland M, Newby JM, Andrews G. Health anxiety in Australia: prevalence, comorbidity, disability and service use. Br J Psychiatry. 2013;202(1):56-61. doi:10.1192/bjp.bp.111.103960.

Scott KM, Von Korff M, Alonso J, Angermeyer M, Bromet EJ, Bruffaerts R, et al. Age patterns in the prevalence of DSM-IV depressive/anxiety disorders with and without physical co-morbidity. Psycho Med. 2008;38(11):1659-69. doi:10.1017/S0033291708003413.

Hinton DE, Park L, Hsia C, Hofmann S, Pollack MH. Anxiety disorder presentations in Asian populations: a review. CNS Neurosci Ther. 2009;15(3):295-303. doi:10.1111/j.1755-5949.2009.00095.x.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-06