ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความลังเลใจและความต้องการรับวัคซีนโควิด 19

ผู้แต่ง

  • ชิโนรส ลี้สวัสดิ์, พ.บ. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
  • เทอดศักดิ์ เดชคง, พ.บ. สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
  • ลือจรรยา ธนภควัต, วท.ม. สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

คำสำคัญ:

โควิด 19, ความลังเลใจในการฉีดวัคซีน, วัคซีนโควิด 19

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อจำแนกสาเหตุความลังเลใจในการรับวัคซีนโควิด 19 และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของคนไทย

วิธีการ : การวิจัยเชิงปริมาณ จากแบบบันทึกข้อมูลรายงานการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีความลังเลใจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจฉีดวัคซีนของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 - 13 ระหว่างวันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วยลักษณะส่วนบุคคลและความคิดเห็น ของผู้ที่มีความลังเลใจในการฉีดวัคซีนโควิด 19 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบไบนารี

ผล : จากกลุ่มตัวอย่างที่มีความลังเลใจในการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,342 คน มีความเชื่อมั่นในวัคซีนโควิด 19 ในประเด็นความปลอดภัยระดับมากและมากที่สุดร้อยละ 47.2 มีความมั่นใจในประเด็นอาการข้างเคียงที่รุนแรงในระดับมากและมากที่สุดร้อยละ 41.7 ปัจจัยด้านอายุ สถานะสุขภาพ ความมั่นใจในความปลอดภัยของวัคซีน และการมีคนรู้จักติดโรคโควิด 19 เพิ่มโอกาสในการตัดสินใจฉีดวัคซีนอย่างมีนัยสำคัญ

สรุป : ความเข้าใจในปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนมีความสำคัญในการกำหนดแนวทางการสื่อสารข้อมูล การสร้างความมั่นใจ และการเพิ่มแรงจูงใจในการฉีดวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย

Downloads

Download data is not yet available.

References

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.). ข้อมูลสถิติผู้ติดเชื้อโควิด 19 [Statistical data on COVID-19 cases] [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: ศูนย์; 2564 [สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564]. จาก: https://www.moicovid.com/.

Our World in Data. The Our World in Data COVID vaccination data in Thailand [Internet]. Wales: Our World in Data; 2021 [cited 2021 Dec 16]. Available from: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=THA

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย [Guidelines for vaccination against COVID-19 in Thailand's epidemic situation in 2021] [อินเทอร์เน็ต]. ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2. นนทบุรี: บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด; 2564 [สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564]. จาก: https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/getFiles/11/1628849610213.pdf

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. กรมสุขภาพจิต ใช้หลัก 3As โน้มน้าวใจประชาชนให้เชื่อมั่นเข้ารับวัคซีนโควิด-19 [The department of mental health uses the 3As principle to convince the public about getting the COVID-19 vaccine] [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กรม; 2564 [สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564]. จาก: https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=31221

BBC News ไทย. โควิด 19: 4 ประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ [COVID-19: 4 issues that remain unclear about the novel coronavirus vaccine] [อินเทอร์เน็ต]. BBC News ไทย. 28 ม.ค. 2564 [สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564]. จาก: https://www.bbc.com/thai/international-55833854

หมอพร้อม Station. สถิติรายงานข้อมูลการให้บริการบนแพลตฟอร์มหมอพร้อม [MorProm platform service data report statistics] [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2564 [สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564]. จาก: https://mohpromt.moph.go.th/mpc/statistics/.

Butler R. Vaccine hesitancy: what it means and what we need to know to tackle it [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2021 [cited 2021 Dec 16]. Available from: https://www.who.int/immunization/research/forums_and_initiatives/1_RButler_VH_Threat_Child_Health_gvirf16.pdf

MacDonald NE; SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy. Vaccine hesitancy: Definition, scope and determinants. Vaccine. 2015;33(34):4161-4. doi:10.1016/j.vaccine.2015.04.036.

Troiano G, Nardi A. Vaccine hesitancy in the era of COVID-19. Public Health. 2021;194:245-51. doi:10.1016/j.puhe.2021.02.025.

Joshi A, Kale S, Chandel S, Pal DK. Likert Scale: Explored and Explained. Curr Appl Sci Technol. 2015;7(4):396-403. doi:10.9734/BJAST/2015/14975.

เทอดศักดิ์ เดชคง. หลักสูตรการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ สำหรับผู้ลังเลใจในการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข [Motivational conversation course for those who are reluctant to vaccinate COVID-19 for health workers and health volunteers]. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข; 2564.

Reiter PL, Pennell ML, Katz ML. Acceptability of a COVID-19 vaccine among adults in the United States: How many people would get vaccinated?. Vaccine. 2020;38(42):6500-7. doi:10.1016/j.vaccine.2020.08.043.

Agley J, Xiao Y, Thompson EE, Golzarri-Arroyo L. Factors associated with reported likelihood to get vaccinated for COVID-19 in a nationally representative US survey. Public Health. 2021;196:91-4. doi:10.1016/j.puhe.2021.05.009.

ขนิษฐา ชื่นใจ, บุฏกา ปัณฑุรอัมพร. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัส (Covid-19) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร [Factors affecting the decision to vaccinate against coronavirus (COVID-19) of the population in Bangkok] [ค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต] [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง; 2564 [สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564]. จาก: https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/twin-9/6214154037.pdf

วรลักษณ์ ขจรฤทธิ์, บุฏกา ปัณฑุรอัมพร. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ [Factors affecting the decision making on COVID-19 vaccination among population in Samutprakarn province] [ค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต] [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง; 2564 [สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564]. จาก: https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/sun18/6214070058.pdf

Roberts M. Vaccines: Low trust in vaccination 'a global crisis' [Internet]. BBC News; 2021 [cited 2021 Dec 16]. Available from: https://www.bbc.com/news/health-48512923

World Health Organization. The Guide to Tailoring Immunization Programs (TIP): Increasing coverage of infant and child vaccination in the WHO European Region [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2021 [cited 2021 Dec 16]. Available from: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/187347/The-Guide-to-Tailoring-Immunization-Programmes-TIP.pdf

Betsch C, Böhm R, Chapman GB. Using Behavioral Insights to Increase Vaccination Policy Effectiveness. Policy Insights Behav Brain Sci. 2015;2(1):61-73. doi:10.1177/2372732215600716.

Bashirian S, Jenabi E, Khazaei S, Barati M, Karimi-Shahanjarini A, Zareian S, et al. Factors associated with preventive behaviours of COVID-19 among hospital staff in Iran in 2020: an application of the protection motivation theory. J Hosp Infect. 2020;105(3):430-3. doi:10.1016/j.jhin.2020.04.035.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-21