การพัฒนาศักยภาพหมอดูให้เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต

ผู้แต่ง

  • Piyasuda Pangsapa, Ph.D. School of Global Studies, Thammasat University

คำสำคัญ:

การพยากรณ์, การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, หมอดู

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพหมอดูในประเทศไทยในการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

วิธีการ : ทำการศึกษาแบบกึ่งทดลองในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ในกลุ่มหมอดูจำนวน 40 คน สุ่มเข้ากลุ่มทดลองจำนวน 20 คนที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและกลุ่มควบคุมจำนวน 20 คนที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม สัมภาษณ์เชิงลึกกับหมอดูทั้งสองกลุ่มและในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการจำนวน 86 คน โดยแบ่งจำนวนเท่า ๆ กันระหว่างกลุ่มหมอดูทั้งสองกลุ่มประเมินความรู้ของหมอดูและระดับปัญหาสุขภาพจิตของผู้รับบริการก่อนและหลังการให้บริการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา สถิติ independent t-test, paired t-test, chi-square test, Wilcoxon signed-rank test และ Mann-Whitney U test

ผล : ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการบริการของหมอดูในกลุ่มทดลองมีการพัฒนาขึ้นหลังจากได้รับการฝึกอบรมด้านการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต คะแนนปัญหาของผู้รับบริการหลังรับบริการดูดวงจากหมอดูทั้งสองกลุ่มต่ำกว่าก่อนรับบริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แม้การเปลี่ยนแปลงของคะแนนของทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุป : การฝึกอบรมทักษะการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตให้กับหมอดูอาจช่วยพัฒนาศักยภาพของหมอดู เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ควรมีการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหมอดูเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Tritipthumrongchok A. Fortune telling as mental health support. Eubios J Asian Int Bioeth. 2015:25(5);188-203.

Tuicomepee A, Romano JL, Pokaeo S. Counseling in Thailand: development from a Buddhist perspective. J Couns Dev. 2012;90(3):357-61. doi:10.1002/j.1556-6676.2012.00044.x.

Pholphirul P. Why do we go and pay to fortunetellers? economic implications of Thai people behavior. Actual Problems in Economics. 2016;1(175):236-46.

Burnard P, Naiyapatana W, Lloyd G. Views of mental illness and mental health care in Thailand: a report of an ethnographic study. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2006;13(6):742-9. doi:10.1111/j.1365-2850.2006.01028.x.

Kubasova K. Fortune-tellers as counsellors in Bangkok: exploratory research. International Journal of Mental Health. 2021 Aug. doi:10.1080/00207411.2021.1968570.

World Health Organization. Depression and other common mental disorders: global health estimates. Geneva: World Health Organization; 2017 [cited 2020 Oct 10]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf;

Department of Mental Health. The national data of suicide rates of Thailand. Nonthaburi: Department of Mental Health; 2016 [cited 2021 Feb 1]. Available from: https://www.dmh.go.th/report/suicide/english/.

Sinngern S, Patanon K, Suttha S, Worawanm C, Phunnapa K, Dussadee U, et al. The Thai national mental health survey 2013: prevalence of mental disorders in megacities: Bangkok. Journal of the Psychiatric Association of Thailand. 2016;61(1):75-88.

Smith P. Why people are turning to astrology and tarot cards for their mental health. New York: The Huffington Post; 2019 Dec 17 [cited 2021 Feb 1]. Available from: https://www.huffpost.com/entry/astrology-tarot-cards-mental-health_l_5df7b210e4b03aed50f25c30

Suwankhong D, Liamputtong P, Rumbold B. Existing roles of traditional healers (mor baan) in southern Thailand. J Community Health. 2011;36(3):438-45. doi:10.1007/s10900-011-9360-z.

Mongkol A, Vongpiromsan Y, Tangseree T, Huttapanom W, Romsai P, Chutha W. The development and testing of Thai mental health indicator version 2007. Journal of the Psychiatric Association of Thailand. 2009;54(3):299-316.

Silpakit O. Srithanya stress scale. Journal of Mental Health of Thailand. 2008;16(3):177-85.

Arunpongpaisal S, Kongsuk T, Maneeton N, Maneeton B, Wannasawek K, Leejongpermpoon J, et al. Development and validity of two-question- screening test for depressive disorders in Thai I-san community. Journal of the Psychiatric Association of Thailand. 2006;52(2):138-48.

Health Service Support Division, Ministry of Health. The Specializing Village Health Volunteer Training Program Curriculum of Year 2012. Nonthaburi: N Design Publishing; 2012.

Working group to prepare depression management guidelines for general practitioners in primary and secondary care centers, Department of Mental Health. Clinical practice guideline of major depressive disorder for general practitioner: CPG-MDD-GP. Ubon Ratchathani: Prasrimahabhodi psychiatric hospital; 2010 [cited 2021 Feb 1]. Available from: http://www.thaidepression.com/www/news54/CPG-MDD-GP.pdf

Wei C. In Taiwan, fortunetellers are the preferred form of therapists. Brooklyn: Vice Media Group; 2020 Oct 20 [cited 2021 Jan 27]. Available from: https://www.vice.com/en/article/3an8jb/taiwan-fortunetellers-therapists-mental-health

Brooksbank T. My experience with a Korean fortuneteller. ‎CA: USC Annenberg Media; 2018 Apr 25 [cited 2021 Jan 27]. Available from: http://www.uscannenbergmedia.com/2018/04/25/my-experience-with-a-korean-fortune-teller/.

Thara R, Padmavati R. Community mental health care in South Asia. World Psychiatry. 2013;12(2):176-7. doi:10.1002/wps.20042.

Xiao S, Khan M, Yoon-Young N, Phillips MR, Thomkangkoon P, Pirkis, J, et al. Improving treatment in Asia of depression and other disorders that convey suicide risk. In: Hendin H, Philips MR, Vijayakumar L, Pirkis J, Wang H, Yip P, et al., editors. Suicide and suicide prevention in Asia. Geneva: World Health Organization; 2008.

Aggarwal P, Sriram S. Exploring well-being among mental health professionals in India. Psychol Stud. 2018;63(4):335-45. doi:10.1007/s12646-018-0470-x.

Yates M. Out of the shadows: mental health in Asia Pacific. London: Reuters Events; 2018 Feb 12 [cited 2021 Jan 27]. Available from: https://www.reutersevents.com/pharma/column/out-shadows-mental-health-asia-pacific

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-03