การศึกษาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายและทำร้ายตนเองของผู้ป่วยออทิสติก ในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ผู้แต่ง

  • อนัญญา สินรัชตานันท์, พ.บ. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต

คำสำคัญ:

ปัจจัยเสี่ยง, พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย, พฤติกรรมการทำร้ายตัวเอง, ออทิสติก

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายและทำร้ายตนเองของผู้ป่วยออทิสติก

วิธีการ : เป็นการศึกษาย้อนหลัง ทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยในที่ได้รับการวินิจฉัยโรคออทิสติกตามเกณฑ์ DSM-V ที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย (SSI) และทำร้ายตนเอง (NSSI) ที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ระหว่างเดือนมกราคม 2560 ถึงธันวาคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มของปัจจัยพื้นฐานและเหตุการณ์ก่อนเกิดพฤติกรรมด้วย chi-square test และ t-test

ผล : กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 59 คน ในจำนวนนี้ 9 คน (ร้อยละ 15) อยู่ในกลุ่ม SSI และ 50 คน (ร้อยละ 85) อยู่ในกลุ่ม NSSI กลุ่ม SSI มีอายุ 11 - 14 ปี (gif.latex?x\bar{} = 13.8, 95% CI = 11.8 - 13.2) กลุ่ม NSSI มีอายุ 6 - 54 ปี (gif.latex?x\bar{} = 12.3, 95% CI = 11.6 - 16.0) ทั้งกลุ่ม SSI และ NSSI มีสัดส่วนของเพศหญิงต่อชายเท่ากับ 2 : 7 กลุ่ม SSI มีระดับการศึกษาและระดับความสามารถสูงกว่า และมีโรคร่วมทางจิตเวชมากกว่ากลุ่ม NSSI อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โรคที่พบร่วมมากที่สุดในกลุ่ม SSI คือ โรคซึมเศร้า (ร้อยละ 77.8) เหตุกระตุ้นก่อนหน้าพฤติกรรม SSI ได้แก่ ปัญหาครอบครัวและสัมพันธภาพกับเพื่อนหรือการถูกกลั่นแกล้ง โรคร่วมที่พบมากที่สุดในกลุ่ม NSSI ได้แก่ โรคสมาธิสั้น (ร้อยละ 54)

สรุป : พฤติกรรม SSI และ NSSI ในกลุ่มผู้ป่วยออทิสติกมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุการณ์แตกต่างกัน ผู้ให้การรักษา ควรให้ความสำคัญกับความแตกต่างของพฤติกรรมสองรูปแบบนี้ เพื่อการวางแผนป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ การให้ความช่วยเหลือ และการดูแลต่อเนื่องที่เหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

References

KPI กระทรวงสาธารณสุข. ตัวชี้วัด 037.1: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ [Indicator 037.1: suicide success rate] [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2564 [สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564]. จาก: http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index/?id=1606

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย (รายต่อแสนประชากร) ปี พ.ศ. 2540 - 2563 [Report suicide rate (Income per 100,000 population) 1997 - 2020] [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กรม; 2564 [สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564]. จาก: https://www.dmh.go.th/report/suicide/stat_sex.asp

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. รายงานจำนวนการฆ่าตัวตายของประเทศไทย แยกตามช่วงอายุ [Report on the number of suicides in Thailand separated by age] [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กรม; 2563 [สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564]. จาก: https://www.dmh.go.th/report/suicide/age.asp

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2561 [Public health statistics A.D. 2018] [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กอง; 2562 [สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564]. จาก: http://dmsic.moph.go.th/index/detail/7892

ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์, เบญจพร ปัญญายง, ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล, ประยุกต์ เสรีเสถียร, วรวรรณ จุฑา. การศึกษาภาวะออทิซึมในประเทศไทยและการดูแลรักษาแบบบูรณาการในระดับประเทศ [Holistic care for Thai autism]. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 2548;13(1):10-6.

HDC: Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข. ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช [Information for responding to service plan in the field of mental health and psychiatry] [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2564 [สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564]. จาก: https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=22710ed5db1ed6b12aab540a7b0753b3

Rattaz C, Michelon C, Baghdadli A. Symptom severity as a risk factor for self-injurious behaviours in adolescents with autism spectrum disorders. J Intellect Disabil Res. 2015;59(8):730-40. doi:10.1111/jir.12177.

Silverman MM, Berman AL, Sanddal ND, O’carroll PW, Joiner TE. Rebuilding the tower of Babel: a revised nomenclature for the study of suicide and suicidal behaviors. Part 2: Suicide-related ideations, communications, and behaviors. Suicide Life Threat Behav. 2007;37(3):264-77. doi:10.1521/suli.2007.37.3.264.

Westers NJ, Muehlenkamp JJ, May L. SOARS model: Risk assessment of nonsuicidal self-injury. Contemp Pediatrics. 2016;33(7):25-31.

Nock MK. Self-Injury. Annu Rev Clin Psychol. 2010;6(1):339-63. doi:10.1146/annurev.clinpsy.121208.131258.

Kirby AV, Bakian AV, Zhang Y, Bilder DA, Keeshin BR, Coon H. A 20-year study of suicide death in a statewide autism population. Autism Res. 2019;12(4):658-66. doi:10.1002/aur.2076.

Hannon G, Taylor EP. Suicidal behaviour in adolescents and young adults with ASD: findings from a systematic review. Clin Psychol Rev. 2013;33(8):1197-204. doi:10.1016/j.cpr.2013.10.003.

Hirvikoski T, Boman M, Chen Q, D’Onofrio BM, Mittendorfer-Rutz E, Lichtenstein P, et al. Individual risk and familial liability for suicide attempt and suicide in autism: a population-based study. Psychol Med. 2020;50(9):1463-74. doi:10.1017/S0033291719001405.

Mayes SD, Gorman AA, Hillwig-Garcia J, Syed E. Suicide ideation and attempts in children with autism. Res Autism Spectr Disord. 2013;7(1):109-19. doi:10.1016/j.rasd.2012.07.009.

Dell’Osso L, Carpita B, Muti D, Morelli V, Salarpi G, Salerni A, et al. Mood symptoms and suicidality across the autism spectrum. Compr Psychiatry. 2019;91:34-8. doi:10.1016/j.comppsych.2019.03.004.

Hedley D, Uljarević M, Foley KR, Richdale A, Trollor J. Risk and protective factors underlying depression and suicidal ideation in autism spectrum disorder. Depress Anxiety. 2018;35(7):648-57. doi:10.1002/da.22759.

Cassidy S, Bradley L, Shaw R, Baron-Cohen S. Risk markers for suicidality in autistic adults. Mol Autism. 2018;9:42. doi:10.1186/s13229-018-0226-4.

Shields MC, Akobirshoev I, Dembo RS, Mitra M. Self-injurious behavior among adults with ASD: hospitalizations, length of stay, and costs of resources to deliver care. Psychiatr Serv. 2019;70(6):457-64. doi:10.1176/appi.ps.201800318.

Horowitz LM, Thurm A, Farmer C, Mazefsky C, Lanzillo E, Bridge JA, et al. Talking about death or suicide: prevalence and clinical correlates in youth with autism spectrum disorder in the psychiatric inpatient setting. J Autism Dev Disord. 2018;48(11):3702-10. doi:10.1007/s10803-017-3180-7.

Cassidy S, Bradley P, Robinson J, Allison C, McHugh M, Baron-Cohen S. Suicidal ideation and suicide plans or attempts in adults with asperger’s syndrome attending a specialist diagnostic clinic: a clinical cohort study. Lancet Psychiatry. 2014;1(2):142-7. doi:10.1016/S2215-0366(14)70248-2.

Segers M, Rawana J. What do we know about suicidality in autism spectrum disorders? a systematic review. Autism Res. 2014;7(4):507-21. doi:10.1002/aur.1375.

Huguet G, Contejean Y, Doyen C. Troubles du spectre autistique et suicidalité [Autism spectrum disorder and suicidality]. Encephale. 2015;41(4):362-9. French. doi:10.1016/j.encep.2014.08.010.

Mikami K, Inomata S, Onishi Y, Orihashi Y, Yamamoto K, Matsumoto H. Gender differences in the suicide attempts of adolescents in emergency departments: focusing on individuals with autism spectrum disorder. Adolescent Psychiatry. 2019;9(3):232-40. doi:10.2174/2210676609666190617144453.

Arwert TG, Sizoo BB. Self-reported suicidality in male and female adults with autism spectrum disorders: rumination and self-esteem. J Autism Dev Disord. 2020;50(10):3598-605. doi:10.1007/s10803-020-04372-z.

Soke GN, Rosenberg SA, Hamman RF, Fingerlin T, Robinson C, Carpenter L, et al. Brief Report: prevalence of self-injurious behaviors among children with autism spectrum disorder-a Population-Based Study. J Autism Dev Disord. 2016;46(11):3607-14. doi:10.1007/s10803-016-2879-1.

Akram B, Batool M, Rafi Z, Akram A. Prevalence and predictors of non-suicidal self-Injury among children with autism spectrum disorder. Pak J Med Sci. 2017;33(5):1225-9. doi:10.12669/pjms.335.12931.

Moseley RL, Gregory NJ, Smith P, Allison C, Baron-Cohen S. A “choice”, an “addiction”, a way “out of the lost”: exploring self-injury in autistic people without intellectual disability. Mol Autism. 2019;10:18. doi:10.1186/s13229-019-0267-3.

Laverty C, Oliver C, Moss J, Nelson L, Richards C. Persistence and predictors of self-injurious behaviour in autism: a ten-year prospective cohort study. Mol Autism. 2020;11(1):8. doi:10.1186/s13229-019-0307-z.

Summers J, Shahrami A, Cali S, D’Mello C, Kako M, Palikucin-Reljin A, et al. Self-Injury in autism spectrum disorder and intellectual disability: exploring the role of reactivity to pain and sensory input. Brain Sci. 2017;7(11):140. doi:10.3390/brainsci7110140.

Arunothong W. Prevalence of adverse childhood events (ACEs) and its relationships to life-satisfaction among patients with psychiatric disorders. American Journal of Pediatrics. 2020;6(4):421-7. doi:10.11648/j.ajp.20200604.15.

Corbett BA, Schwartzman JM, Libsack EJ, Muscatello RA, Lerner MD, Simmons GL, et al. Camouflaging in autism: examining sex-based and compensatory models in social cognition and communication. Autism Res. 2021;14(1):127-42. doi:10.1002/aur.2440.

Moseley RL, Gregory NJ, Smith P, Allison C, Baron-Cohen S. Links between self-injury and suicidality in autism. Molr Autism. 2020;11(1):14. doi:10.1186/s13229-020-0319-8.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-06