ผลของการบำบัด start over and survive (SOS) ต่อการลดการเสพซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน

ผู้แต่ง

  • โกศล วราอัศวปติ, พ.บ. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
  • วรท ลำใย, พ.บ. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
  • กิตต์กวี โพธิ์โน, พ.บ. โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
  • นพพร ตันติรังสี, ปร.ด. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภาพจิต
  • ปราณี จันทะโม, พย.ม. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

คำสำคัญ:

การบำบัด Start over and survive (SOS), ปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน, ผู้ป่วยโรคจิต

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อทดสอบผลของการบำบัด start over and survive (SOS) ต่อการลดการเสพซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการใช้เมทแอมเฟตามีน

วิธีการ : เป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ประเมินผลก่อนบำบัดและหลังบำบัดครบ 3 เดือน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคจิตระยะแรกจำนวน 44 คนที่มีปัญหาการใช้เมทแอมเฟตามีนและเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 - สิงหาคม 2563 กลุ่มทดลอง 23 คนได้รับการบำบัด SOS ประกอบด้วยการบำบัดรายบุคคลสำหรับผู้ป่วยใน 5 ครั้ง การพบปะญาติผู้ป่วย 1 ครั้ง การบำบัดติดตามผู้ป่วย 4 ครั้ง และการติดตามญาติ 2 ครั้ง กลุ่มควบคุม 21 คน ได้รับการบำบัดยาเสพติดตามปกติ ประเมินการเสพซ้ำโดยวัดปริมาณเมทแอมเฟตามีนในเส้นผมด้วยวิธี gas chromatography-mass spectrometry ก่อนเข้าบำบัดและหลังจากบำบัดครบ 3 เดือน

ผล : กลุ่มทดลองมีการลดการเสพซ้ำใน 3 เดือน (ร้อยละ 91.3) มากกว่ากลุ่มควบคุม (ร้อยละ 9.5) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (χ2 = 29.427, p < .001) กลุ่มทดลองมีการลดลงของปริมาณเมทแอมเฟตามีนในเส้นผมใน 3 เดือน (-16.7ng/mg , SD = 15.2) มากกว่ากลุ่มควบคุม (16.0 ng/mg, SD = 15.1) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = -7.154, p < .001)

สรุป : การบำบัด SOS สามารถลดการเสพซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตระยะแรกที่มีปัญหาการเสพติดเมทแอมเฟตามีน โดยควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อขยายผลในการประยุกต์ใช้ในบริบทอื่น ๆ

References

United Nations Office on Drugs and Crime. World drug report 2021 (United Nations publication, Sales No. E.21.XI.8). Vienna: UNODC; 2021.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. รายงานประจำปี 2564 ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ [Annual report 2021: the results of the drug crackdown across the country]. กรุงเทพฯ: สำนักงาน ป.ป.ส.; 2564.

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข. ข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ปีงบประมาณ 2564 [Information on drug addiction treatment and rehabilitation of the country, fiscal year 2021]. นนทบุรี: ศูนย์; 2564.

Kandel DB, Huang FY, Davies M. Comorbidity between patterns of substance use dependence and psychiatric syndromes. Drug Alcohol Depend. 2001;64(2):233-41. doi:10.1016/s0376-8716(01)00126-0.

Murray CJL, Lopez, Alan D. The Global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020: summary. Geneva: World Health Organization; 1996.

Bell DS. The experimental reproduction of amphetamine psychosis. Arch Gen Psychiatry. 1973;29(1):35-40. doi:10.1001/archpsyc.1973.04200010020003.

Alharbi FF, El-Guebaly N. Cannabis and amphetamine-type stimulant-induced psychoses: a systematic overview. Addict Disord Their Treat. 2016;15(4):190-200. doi:10.1097/ADT.0000000000000086.

Lamyai W, Pono K, Indrakamhaeng D, Saengsin A, Songhong N, Khuwuthyakorn P, et al. Risks of psychosis in methamphetamine users: cross-sectional study in Thailand. BMJ Open. 2019;9:e032711. doi:10.1136/bmjopen-2019-032711.

McKetin R, Lubman DI, Najman JM, Dawe S, butterworth P, Baker AL. Does methamphetamine use increase violent behavior? evidence from a prospective longitudinal study. Addiction. 2014;109(5):798-806. doi:10.1111/add.12474.

Srisurapanonta M, Lamyai W, Pono K, Indrakamhaeng D, Saengsin A, Songhonge N, et al. Cognitive impairment in methamphetamine users with recent psychosis: a cross-sectional study in Thailand. Drug Alcohol Depend. 2020;210:107961. doi:10.1016/j.drugalcdep.2020.107961.

Caton CL, Drake RE, Hasin DS, Dominguez B, Shrout PE, Samet S. et al. Differences between early-phase primary psychotic disorders with concurrent substance use and substance-induced psychoses. Arch Gen Psychiatry. 2005;62(2):137-45. doi:10.1001/archpsyc.62.2.137.

Kittirattanapaiboon P, Mahatnirunkul S, Booncharoen H, Thummawomg P, Dumrongchai U, Chutha W. Long-term outcomes in methamphetamine psychosis patients after first hospitalisation. Drug Alcohol Rev. 2010;29(4):456-61. doi:10.1111/j.1465-3362.2010.00196.x.

Kavanagh DJ, Waghorn G, Jenner L, Chant DC, Carr V, Evans M, et al. Demographic and clinical correlates of comorbid substance use disorders in psychosis: multivariate analyses from an epidemiological sample. Schizophr Res. 2004:66(2-3);115-24. doi:10.1016/s0920-9964(03)00130-0.

Volkow ND. Substance use disorders in schizophrenia--clinical implications of comorbidity. Schizophr Bull. 2009;35(3):469-72. doi:10.1093/schbul/sbp016.

Drake RE, Brunette MF. Complications of severe mental illness related to alcohol and drug use disorders. Recent Dev Alcohol. 1998;14:285-99. doi:10.1007/0-306-47148-5_12.

Green AI, Drake RE, Brunette MF, Noordsy DL. Schizophrenia and co-occurring substance use disorder. Am J Psychiatry. 2007;164(3):402-8. doi:10.1176/ajp.2007.164.3.402.

พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์. โรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน: ทบทวนวรรณกรรม [Methamphetamine-induced psychosis: review literature]. วารสารสวนปรุง. 2546;19(1):1-15.

สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, วสุ จันทรศักดิ์, กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล, ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์. การติดตามผลการดำเนินโรคของโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน 6 เดือน และปัจจัยเสี่ยงในการกลับป่วยซ้ำ [The clinical course of methamphetamine psychosis in 6 mouths follow up and risk factors of relapse psychosis]. เอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด 2546 วันที่ 19-21 ส.ค. 2546; โรงแรมแอมบาสซาเดอร์, กรุงเทพฯ.

Hunt GE, Siegfried N, Morley K, Sitharthan T, Cleary M. Psychosocial interventions for people with both severe mental illness and substance misuse. Cochrane Database Syst Rev. 2013;10:CD001088. doi:10.1002/14651858.CD001088.pub3.

Kavanagh DJ, White A, Saunders JB, Wallis J, Shockley N. A brief motivational intervention for substance misuse in recent-onset psychosis. Drug Alcohol Rev. 2004;23(2):151-5. doi:10.1080/09595230410001704127.

Sheehan DV, Lecrubier Y, Sheehan KH, Amorim P, Janavs J, Weiller E, et al. The mini-international neuropsychiatric interview (M.I.N.I.): the development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10. J Clin Psychiatry. 1998;59(Suppl 20):22-33.

Kavanagh DJ, Trembath M, Shockley N, Connolly J, White A, Isailovic A, et al. The DrugCheck problem list: a new screen for substance use disorders in people with psychosis. Addict Behav. 2011;39(9):927-32. doi:10.1016/j.addbeh.2011.05.004.

Overall JE, Gorham DR. The brief psychiatric rating scale. Psychol Rep. 1962;10:799-812. doi:10.2466/pr0.1962.10.3.799.

Miller WR, Tonigan JS. Assessing drinkers' motivation for change: The stages of change readiness and treatment eagerness scale (SOCRATES). Psychol Addict Behav. 1996;10(2): 81-9. doi:10.1037/0893-164X.10.2.81.

Gossop M, Darke S, Griffiths P, Hando J, Powis B, Hall W, et al. The severity of dependence scale (SDS): psychometric properties of the SDS in English and Australian samples of heroin, cocaine and amphetamine users. Addiction. 1995;90(5):607-14. doi:10.1046/j.1360-0443.1995.9056072.x.

Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med. 2001;16(9):606-13. dol:10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x.

Junkuy A, Pengwong M, Aramrattana A, Celentano D, Sribanditmongkol P. Validation and application of hair analysis for the detection of methamphetamine in young Thai adults. Asian Biomed. 2017;8(4):463-73. doi:10.5372/1905-7415.0804.315.

เพชรี คันธสายบัว. โปรแกรมการบำบัดทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชและยาเสพติด [Nursing therapy program for psychiatric and drug addiction patients]. กรุงเทพฯ: สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา; 2553.

Üstün TB, Kostanjsek N, Chatterji S, Rehm J. Measuring health and disability: manual for WHO disability assessment schedule (WHODAS 2.0): psychometric properties. Geneva: World Health Organization; 2010.

วรท ลำใย, โกศล วราอัศวปติ, กิตต์กวี โพธิ์โน, นพพร ตันติรังสี, ปราณี จันทะโม. การศึกษาประสิทธิภาพ เครื่องมือการบำบัดโดยสร้างแรงจูงใจอย่างย่อ (SOS) ในการลดการเสพซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการเสพติดเมทแอมเฟตามีน (รายงานวิจัยเบื้องต้น) [Study on the efficacy of the start over and survive intervention in Thai psychotic patients to minimize relapsed methamphetamine use (preliminary report)]. โปสเตอร์นำเสนอในการประชุม: มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021); 22-26 พ.ย. 2564; โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์; กรุงเทพฯ.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-06