ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงในวัยเด็กของมารดาและวิธีการในการเลี้ยงดูลูก

ผู้แต่ง

  • วชิราภรณ์ อรุโณทอง, ปร.ด. โรงพยาบาลลำปาง

คำสำคัญ:

ทักษะในการเลี้ยงดูลูก, ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกัน, เหตุการณ์รุนแรงในวัยเด็กของมารดา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์รุนแรงในวัยเด็ก (adverse childhood experiences; ACEs) ของมารดากับทักษะในการเลี้ยงลูก รวมถึงปัจจัยป้องกันและปัจจัยเสี่ยงของการเลี้ยงดูลูกด้วยความรุนแรงในมารดาที่มี ACEs

วิธีการ : เป็นการศึกษาแบบ cross sectional study ในมารดาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองจำนวน 4 ฉบับ คือ ข้อมูลพื้นฐาน เหตุการณ์รุนแรงในวัยเด็ก การจัดการพฤติกรรมเด็ก และการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก

ผล : จากมารดาจำนวน 519 คนที่ตอบแบบสอบถาม มี 150 คนมีประวัติ ACEs มารดาที่มีประวัติ ACEs มีปัญหาชีวิตสมรสมากกว่าและความเพียงพอของรายได้ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (p = .001) หลังจากควบคุมปัจจัยการศึกษา รายได้ และความเพียงพอของรายได้ พบว่า มารดาที่มี ACEs มีสัมพันธภาพที่ดีกับสามีต่ำกว่า (AOR = 0.4) มีปากเสียงกับสามี (AOR = 2.04) ลงไม้ลงมือกับสามี (AOR = 2.57) สามีดื่มสุรา (AOR = 1.47) และใช้สารเสพติด (AOR = 18.8) มากกว่า มีทักษะการเลี้ยงลูกเชิงบวกต่ำกว่า (AOR = 0.55) และจัดการพฤติกรรมเด็กด้วยความรุนแรงมากกว่ากลุ่มที่ไม่มี ACEs  (AOR = 3.74) ปัจจัยที่ลดการจัดการปัญหาพฤติกรรมเด็กด้วยความรุนแรงในกลุ่มมารดาที่มี ACEs คือ การอยู่กับสามีที่จดทะเบียน และอยู่ในครอบครัวที่สามารถปรึกษาหารือกัน หรือพึ่งพากันได้

สรุป : เหตุการณ์รุนแรงในวัยเด็กของมารดามีความสัมพันธ์กับชีวิตสมรสและทักษะการดูแลบุตร การอยู่กับสามีที่จดทะเบียน สามารถปรึกษาหารือกัน และพึ่งพากันได้ ลดโอกาสการใช้รุนแรงในการจัดการพฤติกรรมเด็กในมารดากลุ่มนี้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, Williamson DF, Spitz AM, Edwards V, et al. Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The adverse childhood experiences (ACE) study. Am J Prev Med. 1998;14(4):245-58. doi:10.1016/s0749-3797(98)00017-8.

Centers for disease control and prevention (CDC). preventing adverse childhood experiences [Internet]. Atlanta US: Centers for disease control and prevention; 2020 [cited 2021 Jan 20]. Available from: https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/fastfact.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fviolenceprevention%2Facestudy%2Ffastfact.html

Conger RD, Schofield TJ, Neppl TK, Merrick MT. Disrupting intergenerational continuity in harsh and abusive parenting: the importance of a nurturing relationship with a romantic partner. J Adolesc Health. 2013;53(4 Suppl):S11-7. doi:10.1016/j.jadohealth.2013.03.014.

Conger RD, Neppl T, Kim KJ, Scaramella L. Angry and aggressive behavior across three generations: a prospective, longitudinal study of parents and children. J Abnorm Child Psychol. 2003;31(2):143-60. doi:10.1023/a:1022570107457.

Thornberry TP, Henry KL, Smith CA, Ireland TO, Greenman SJ, Lee RD. Breaking the cycle of maltreatment: the role of safe, stable, and nurturing relationships. J Adolesc Health. 2013;53(4 Suppl):S25-31. doi:10.1016/j.jadohealth.2013.04.019.

Kumar M, Amugune B, Madeghe B, Wambua GN, Osok J, Polkonikova-Wamoto A, et al. Mechanisms associated with maternal adverse childhood experiences on offspring's mental health in Nairobi informal settlements: a mediational model testing approach. BMC Psychiatry. 2018;18(1):381. doi:10.1186/s12888-018-1953-y.

Plant DT, Pawlby S, Pariante CM, Jones FW. When one childhood meets another - maternal childhood trauma and offspring child psychopathology: a systematic review. Clin Child Psychol Psychiatry. 2018;23(3):483-500. doi:10.1177/1359104517742186.

Moon DS, Bong SJ, Kim BN, Kang NR. Association between maternal adverse childhood experiences and attention-deficit/hyperactivity disorder in the offspring: the mediating role of antepartum health risks. Soa Chongsonyon Chongsin Uihak. 2021;32(1):28-34. doi:10.5765/jkacap.200041.

Crouch E, Radcliff E, Brown M, Hung P. Exploring the association between a parent’s exposure to adverse childhood experiences (ACEs) and outcomes of depression and anxiety among their children. Child Youth Serv Rev 2020;113:105013. doi:10.1016/j.childyouth.2020.105013.

Folger AT, Eismann EA, Stephenson NB, Shapiro RA, Macaluso M, Brownrigg ME, et al. Parental adverse childhood experiences and offspring development at 2 years of age. Pediatrics. 2018;141(4):e20172826. doi:10.1542/peds.2017-2826.

Sun J, Patel F, Rose-Jacobs R, Frank DA, Black MM, Chilton M. Mothers' adverse childhood experiences and their young children's development. Am J Prev Med. 2017;53(6):882-91. doi:10.1016/j.amepre.2017.07.015.

Cooke JE, Racine N, Plamondon A, Tough S, Madigan S. Maternal adverse childhood experiences, attachment style, and mental health: pathways of transmission to child behavior problems. Child Abuse Negl. 2019;93:27-37. doi:10.1016/j.chiabu.2019.04.011.

Racine N, Plamondon A, Madigan S, McDonald S, Tough S. Maternal adverse childhood experiences and infant development. Pediatrics. 2018;141(4):e20172495. doi:10.1542/peds.2017-2495.

Schickedanz A, Halfon N, Sastry N, Chung PJ. Parents' Adverse childhood experiences and their children's behavioral health problems. Pediatrics. 2018;142(2):e20180023. doi:10.1542/peds.2018-0023.

Bert SC, Guner BM, Lanzi RG. The influence of maternal history of abuse on parenting knowledge and behavior. Fam Relat. 2009;58(2):176-87. doi:10.1111/j.1741-3729.2008.00545.x.

Dixon L, Hamilton-Giachritsis C, Browne K. Attributions and behaviours of parents abused as children: a mediational analysis of the intergenerational continuity of child maltreatment (Part II). J Child Psychol Psychiatry. 2005;46(1):58-68. doi:10.1111/j.1469-7610.2004.00340.x.

Chung EK, Mathew L, Rothkopf AC, Elo IT, Coyne JC, Culhane JF. Parenting attitudes and infant spanking: the influence of childhood experiences. Pediatrics. 2009;124(2):e278-86. doi:10.1542/peds.2008-3247.

Greene CA, Haisley L, Wallace C, Ford JD. Intergenerational effects of childhood maltreatment: a systematic review of the parenting practices of adult survivors of childhood abuse, neglect, and violence. Clin Psychol Rev. 2020;80:101891. doi:10.1016/j.cpr.2020.101891.

Milner JS, Robertson KR, Rogers DL. Childhood history of abuse and adult child abuse potential. J Fam Violence. 1990;5(1),15-34. doi:10.1007/BF00979136.

Berthelot N, Ensink K, Bernazzani O, Normandin L, Luyten P, Fonagy P. Intergenerational transmission of attachment in abused and neglected mothers: the role of trauma-specific reflective functioning. Infant Ment Health J. 2015;36(2):200-12. doi:10.1002/imhj.21499.

Arunothong W. Prevalence of Adverse Childhood Events (ACEs) and Its Relationships to Life-Satisfaction Among Patients with Psychiatric Disorders. Am J Pediatr. 2020;6(4):421-7. doi:10.11648/j.ajp.20200604.15.

Conger RD, Schofield TJ, Neppl TK. Intergenerational continuity and discontinuity in harsh parenting. Parent Sci Pract. 2012;12(2-3):222-231. doi:10.1080/15295192.2012.683360.

Herrenkohl TI, Klika JB, Brown EC, Herrenkohl RC, Leeb RT. Tests of the mitiga ting effects of caring and supportive relationships in the study of abusive disciplining over two generations. J Adolesc Health. 2013;53(4 Suppl):S18-24. doi:10.1016/j.jadohealth.2013.04.009.

Earls FJ, Brooks-Gunn J, Raudenbush SW, Sampson RJ. Project on human development in Chicago neighborhoods (PHDCN). Michigan: Inter-university Consortium for Political and Social Research; 2002.

ชาญวิทย์ พรนภดล. แบบสอบถามการเลี้ยงดูเชิงบวก [Positive Parenting Questionnaire: PPQ]. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; 2556.

Soares AL, Howe LD, Matijasevich A, Wehrmeister FC, Menezes AM, Gonçalves H. Adverse childhood experiences: prevalence and related factors in adolescents of a Brazilian birth cohort. Child Abuse Negl. 2016;51:21-30. doi:10.1016/j.chiabu.2015.11.017.

Giano Z, Wheeler DL, Hubach RD. The frequencies and disparities of adverse childhood experiences in the US. 202020(1):1327. doi:10.1186/s12889-020-09411-z.

Institute of Medicine. Institute of medicine (IOM) classifications for prevention. Nevada; 2014 [cited 2021 Jan 20]. Available from: http://dpbh.nv.gov/uploadedFiles/mhnvgov/content/Meetings/Bidders_Conference/Institute%20of%20Medicine%20Prevention%20Classifications-rev10.20.14.pdf

Peterson JB, Rothfleisch J, Zelazo PD, Pihl RO. Acute alcohol intoxication and cognitive functioning. J Stud Alcohol. 1990;51(2):114-22. doi:10.15288/jsa.1990.51.114.

Giancola PR. Executive functioning: a conceptual framework for alcohol-related aggression. Exp Clin Psychopharmacol. 2000;8(4):576-97. doi:10.1037//1064-1297.8.4.576.

Freisthler B, Midanik LT, Gruenewald PJ. Alcohol outlets and child physical abuse and neglect: applying routine activities theory to the study of child maltreatment. J Stud Alcohol. 2004;65(5):586-92. doi:10.15288/jsa.2004.65.586.

Caetano R, Field CA, Nelson S. Association between childhood physical abuse, exposure to parental violence, and alcohol problems in adulthood. J Interpers Violence. 2003;18(3):240-257. doi:10.1177/0886260502250074

Brown D, De Cao E. The impact of unemployment on child maltreatment in the United States. Colchester UK: Institute for Social and Economic Research; 2018 [cited 2021 Jan 20]. Available from: http://www.nuff.ox.ac.uk/Economics/Papers/2017/BrownDeCao_ChildMaltreatmentSEP17.pdf

Huang MI, O'Riordan MA, Fitzenrider E, McDavid L, Cohen AR, Robinson S. Increased incidence of nonaccidental head trauma in infants associated with the economic recession. J Neurosurg Pediatr. 2011;8(2):171-6. doi:10.3171/2011.5.PEDS1139.

Schneider W, Waldfogel J, Brooks-Gunn J. The great recession and risk for child abuse and neglect. Child Youth Serv Rev. 2017;72:71-81. doi:10.1016/j.childyouth.2016.10.016.

Lee D, Brooks-Gunn J, McLanahan SS, Notterman D, Garfinkel I. The great recession, genetic sensitivity, and maternal harsh parenting. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013;110(34):13780-4. doi:10.1073/pnas.1312398110.

Lange BCL, Callinan LS, Smith MV. Adverse childhood experiences and their relation to parenting stress and parenting practices. Community Ment Health J. 2019;55(4):651-62. doi:10.1007/s10597-018-0331-z.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-10