ระดับสุขภาพจิตของแพทย์ไทยจบใหม่ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

ผู้แต่ง

  • Jarurin Pitanupong, M.D. Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
  • Paratthakorn Tantivachiratakul, M.D. Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

คำสำคัญ:

โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ 2019, สุขภาพ, จิตใจ, แพทย์, จิตสังคม

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : สำรวจระดับสุขภาพจิตและปัจจัยเกี่ยวข้องของแพทย์ไทยจบใหม่ต่อการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ 2019 ในประเทศไทย

วิธีการ  : เป็นการสำรวจภาคตัดขวางเก็บข้อมูลทางออนไลน์ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนปี พ.ศ.2563 ใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว แบบประเมินสุขภาพจิต DASS-21 และคำถามความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์2019 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์โดยใช้ Chi-square และ logistic regression

ผล : กลุ่มตัวอย่าง 264 คน เป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะชั้นปีที่1(ร้อยละ 38.6) และชั้นปีอื่นๆ (ร้อยละ 61.4) มีอายุเฉลี่ย 26.0±1.2 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.4) ไม่ได้ทำงานในโรงเรียนแพทย์ (ร้อยละ 62.5) และทำงานในภาคใต้ของไทย (ร้อยละ 73.9) มีคะแนนความเศร้า กังวลและความเครียดในระดับปกติ (ร้อยละ 74.2, 79.9, 87.9 ตามลำดับ) มีความกังวลเรื่องความไม่เพียงพอของบุคลากร อุปกรณ์ และคุณภาพของอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ร้อยละ 62.5, 61.0, 62.9 ตามลำดับ) อีกทั้งมีความกังวลว่าตนเองจะป่วยหรือตาย (ร้อยละ 62.3) และอาจเป็นส่วนหนึ่งของการแพร่เชื้อ (ร้อยละ 69.7) นอกจากนี้ไม่พบปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุป : ในสถานการณ์การระบาดโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์2019 แพทย์จบใหม่ส่วนใหญ่มีสุขภาพจิตที่ปกติ พบความกังวลต่อความไม่เพียงพอของจำนวนบุคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และคุณภาพของเครื่องมือรวมทั้งกังวลว่าตนเองจะป่วยและตายหรือเป็นต้นเหตุในการแพร่เชื้อให้คนอื่น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Wang C, Horby P, Hayden F, Gao G. A novel coronavirus outbreak of global health concern. Lancet. 2020;395:470-3. doi:10.1016/S0140-6736(20)30185-9.

Mahase E. China coronavirus: WHO declares international emergency as death toll exceeds 200. BMJ. 2020;368:m408. doi:10.1136/bmj.m408.

World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) situation reports [Internet]. Geneva; 2020 [cited 2020 Aug 14]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Chong MY, Wang WC, Hsieh WC, Lee CY, Chiu NM, Yeh WC, et al. Psychological impact of severe acute respiratory syndrome on health workers in a tertiary hospital. Br J Psychiatry. 2004;185:127-33. doi:10.1192/bjp.185.2.127.

Hall R, Hall R, Chapman M. The 1995 Kikwit Ebola outbreak: lessons hospitals and physicians can apply to future viral epidemics. Gen Hosp Psychiatry. 2008;30:446-52. doi:10.1016/j.genhosppsych.2008.05.003.

Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, Ho CS, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(5):1729. doi:10.3390/ijerph17051729.

Lima CKT, Carvalho PMM, Lima I, Nunes J, Saraiva JS, de Souza RI, et al. The emotional impact of Coronavirus 2019-nCoV (new Coronavirus disease). Psychiatry Res. 2020;287:112915. doi:10.1016/j.psychres.2020.112915.

Rubin GJ, Wessely S. The psychological effects of quarantining a city. BMJ. 2020;368:m313. doi:10.1136/bmj.m313.

Kang L, Ma S, Chen M, Yang J, Wang Y, Li R, et al. Impact on mental health and perceptions of psychological care among medical and nursing staff in Wuhan during the 2019 novel coronavirus disease outbreak: a cross-sectional study. Brain Behav Immun. 2020;87:11-7. doi:10.1016/j.bbi.2020.03.028.

Lai J, Ma S, Wang Y, Cai Z, Hu J, Wei N, et al. Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. JAMA Netw Open. 2020;3:e203976. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.3976.

Greenberg N, Docherty M, Gnanapragasam S, Wessely S. Managing mental health challenges faced by healthcare workers during Covid-19 pandemic. BMJ. 2020;368:m1211. doi:10.1136/bmj.m1211.

Chen Q, Liang M, Li Y, Guo J, Fei D, Wang L, et al. Mental health care for medical staff in China during the COVID-19 outbreak. Lancet Psychiatry. 2020;4:e15-6. doi:10.1016/S2215-0366(20)30078-X.

Zhong BL, Luo W, Li HM, Zhang QQ, Liu XG, Li WT, et al. Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey. Int J Bio Sci. 2020;16:1745-52. doi:10.7150/ijbs.45221.

Xiang YT, Zhao YJ, Liu ZH, Li XH, Zhao N, Cheung T, et al. The COVID-19 outbreak and psychiatric hospitals in China: managing challenges through mental health service reform. Int J Bio Sci. 2020;16(10):1741-4. doi:10.7150/ijbs.45072.

Chootong R, Wiwattanaworaset P, Buathong N, Noofong Y, Chaithaweesup P, Cheecharoen P, et al. Mental health status, family state and family functioning of undergraduate students in a southern university, Thailand. J Psychiatr Assoc Thailand. 2562;64(4):337-50.

Mental health working group. Screening for concerns about the COVID-19 virus [Internet]. Nonthaburi: Division of Mental Health Promotion and Development, Department of Mental Health; 2020 [cited 2020 Apr 15]. Available from: https://www.thaimentalhealth.com/สแกนใจ/แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส-covid-19.html

Thamrongvisava S, Pitanupong J. The prevalence and associated factors of burnout syndrome among residents in training at faculty of medicine, Songklanagarind Hospital. J Psychiatr Assoc Thailand. 2018;63(4):309-20.

Pitanupong J, Jatchavala C. A study on the comparison of burnout syndrome, among medical doctors in the restive areas and non-restive areas of the South Thailand Insurgency. J Health Sci Med Res. 2018;36:277-89. doi:10.31584/jhsmr.201825.

Chatlaong T, Pitanupong J, Wiwattanaworaset, P. Sleep quality and burnout syndrome among residents in training at the faculty of medicine, Prince of Songkla University. Siriraj Med J. 2020;72(4):307-14. doi:10.33192/Smj.2020.41.

Norphun N, Pitanupong J, Jiraphan A. Stress and coping strategies among Thai medical students in a southern medical school. Siriraj Med J. 2020;72(3):238-44. doi:10.33192/Smj.2020.32.

Pitanupong J, Sangkool J, Wiwattanaworaset P, Pongthanawisut S, Teetharathul T, Jiraphan A. Dropout thought among medical students at faculty of medicine Prince of Songkla university running head: dropout thought among medical students. Thammasat Medical Journal. 2020;20(2):175-84.

Sasangohar F, Jones S, Masud F, Vahidy F, Kash B. Provider burnout and fatigue during the COVID-19 pandemic: lessons learned from a high-volume intensive care unit. Anesth Analg. 2020;131(1):106-11. doi:10.1213/ANE.0000000000004866.

Salazar de Pablo G, Vaquerizo-Serrano J, Catalan A, Arango C, Moreno C, Ferre F, et al. Impact of coronavirus syndromes on physical and mental health of health care workers: systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2020;275:48-57. doi:10.1016/j.jad.2020.06.022.

Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Lancet. 2020;395(10227):912-20. doi:10.1016/S0140-6736(20)30460-8.

Department of disease control. Corona Virus Disease (COVID-19): Thailand situation [Internet]. Nonthaburi; 2020 [cited 2020 Jul 27]. Available from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

World Health Organization. Corona Virus Disease (COVID-19) [Internet]. Geneva; 2020 [cited 2020 Jul 27]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/searo/thailand/2020-06-08-tha-sitrep-91-covid19.pdf?sfvrsn=e35ec105_2

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-10