ชุดความคิดและผลของชุดความคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสุขในการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ผู้แต่ง

  • ภัทธีรา เศรษฐบุตร, พ.บ. กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • ชาคริยา ธีรเนตร, พ.บ. กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • เขมิกา เขมะกนก สุดนาวา, พ.บ. กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

คำสำคัญ:

ชุดความคิด, ความสุข, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาลักษณะชุดความคิดของนักเรียน และเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของชุดความคิดกับร้อยละของคะแนนสอบปลายภาค และคะแนนความสุขในการเรียน

วิธีการ : การศึกษาแบบตัดขวางเชิงวิเคราะห์ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยเก็บข้อมูลชุดความคิด ความสุขในการเรียน และร้อยละของคะแนนสอบรวมทุกวิชาปลายภาคการศึกษา จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา การถดถอยเชิงพหุคูณ และสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน

ผล : ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 1,516 คน จำแนกเป็นกลุ่มชุดความคิดเติบโตร้อยละ 84.2 และกลุ่มชุดความคิดฝังแน่นร้อยละ 15.8 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มชุดความคิดเติบโตมีร้อยละของคะแนนสอบและคะแนนความสุขในการเรียนที่มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณพบว่าคะแนนชุดความคิดมีความสัมพันธ์กับร้อยละของคะแนนสอบรวมที่มากกว่าเมื่อควบคุมระดับสติปัญญาและการศึกษาของผู้ปกครอง (β = 0.153, p < .01) จากสหสัมพันธแบบเพียรสันพบว่าคะแนนชุดความคิดมีความสัมพันธ์กับคะแนนความสุขในการเรียน (b = 0.499, p < .05).

สรุป : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  มีชุดความคิดเติบโตมากที่สุด และกลุ่มชุดความคิดแบบเติบโตมีความสัมพันธ์กับร้อยละของคะแนนสอบและความสุขในการเรียนที่มากกว่า

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dweck CS, Master A. Self-relations, self-esteem, self-care, and self-control. In: Carey WB, Crocker AC, Coleman WL, Elias ER, Feldman HM, editors. Developmental-behavioral pediatrics. 4th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2009. p. 427-35.

Dweck CS. Mindset the new psychology of success. New York: Ballantine book; 2008.

Dweck CS, Yeager DS. Mindsets: A View From Two Eras. Perspect Psychol Sci. 2019;14(3):481-496. doi:10.1177/1745691618804166.

Dweck CS. Self- theories: their role in motivation, personality, and development. New York: Psychology press; 2000.

Dweck CS, Leggett EL. A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychol. Rev. 1988;95(2):256-73.

Wegner LM. School achievement and underachievement. In: Carey WB, Crocker AC, Coleman WL, Elias ER, Felman HM, editors. Developmental behavioral pediatrics. Philadelphia: Suanders Elsevier; 2009. p. 497-505.

Gutman L, Schoon I. The impact of non-cognitive skills on outcomes for young people: literature review. London: Education Endowment Foundation; 2013. p. 57.

Seligman MEP. Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Free Press; 2011.

Gray RS, Chamratrithirong A, Pattaravanich U, Prasartkul P. Happiness among adolescent students in Thailand: family and non-family factors. Soc Indic Res. 2013;110(2):703-19. Available from: https://doi.org/10.1007/s11205-011-9954-y.

Natvig GK, Albrektsen G, Qvarnstrøm U. Associations between psychosocial factors and happiness among school adolescents. Int J Nurs Pract. 2003;9(3):166-175. doi:10.1046/j.1440-172x.2003.00419.x.

Minkov M, Bond MH. A genetic component to national differences in happiness. J Happiness Stud. 2017;18(2):321-40. Available from: https://doi.org/10.1007/s10902-015-9712-y.

Blackwell LS, Trzesniewski KH, Dweck CS. Implicit theories of intelligence predict achievement across and adolescent transition: a longitudinal study and an intervention. Child Dev. 2007;78:246-63. doi:10.1111/j.1467-8624.2007.00995.x.

Romero C, Master A, Paunesku D, Dweck CS, Gross JJ. Academic and emotional functioning in middle school: the role of implicit theories. Emotion. 2014;14(2):227-34. doi:10.1037/a0035490.

Stipek D, Gralinski-Bakker JH. Children's beliefs about intelligence and school performance. J Educ Psychol. 1996;88(3):397-407. doi:10.1037/0022-0663.88.3.397.

Claro S, Paunesku D, Dweck CS. Growth mindset tempers the effects of poverty on academic achievement. PNAS. 2016;113:8664-8. doi:10.1073/pnas.1608207113.

Costa A, Faria L. Implicit Theories of intelligence and academic achievement: a meta-analytic review. Front Psychol. 2018;9:829. doi:10.3389/fpsyg.2018.00829.

Sisk VF, Burgoyne AP, Sun J, Butler JL, Macnamara BN. To what extent and under which circumstances are growth mind-sets important to academic achievement? two meta-analyses. Psychol Sci. 2018;29(4):549-71. doi:10.1177/0956797617739704.

Zeng G, Hou H, Peng K. Effect of growth mindset on school engagement and psychological well-being of chinese primary and middle school students: the mediating role of resilience. Front Psychol. 2016;7:1873. doi:10.3389/fpsyg.2016.01873.

Kern ML, Waters LE, Adler A, White MA. A multidimensional approach to measuring well-being in students: application of the PERMA framework. J Posit Psychol. 2015;10(3):262-71. doi:10.1080/17439760.2014.936962.

Ortiz Alvarado NB, Rodriguez Ontiveros M, Ayala Gaytan EA. Do mindsets shape students' well-being and performance?. J Psychol. 2019;153(8):843-59. doi:10.1080/00223980.2019.1631141.

Aronson J, Fried CB, Good C. Reducing the effects of stereotype threat on African American college students by shaping theories of intelligence. J Exp Soc Psychol. 2001;38(2):113-25. doi:10.1006/jesp.2001.1491.

Good C, Aronson J, Inzlicht M. Improving adolescents' standardized test performance: an intervention to reduce the effects of stereotype threat. J Appl Dev Psychol. 2003;24(6):645-62. doi:10.1016/j.appdev.2003.09.002.

Paunesku D, Walton GM, Romero C, Smith EN, Yeager DS, Dweck CS. Mind-set interventions are a scalable treatment for academic underachievement. Psychol Sci. 2015;26(6):784-93. doi:10.1177/0956797615571017.

Yeager DS, Romero C, Paunesku D, Hulleman CS, Schneider B, Hinojosa C, et al. Using design thinking to improve psychological interventions: the case of the growth mindset during the transition to high school. J Educ Psychol. 2016;108(3):374-91. doi:10.1037/edu0000098.

Yeager DS, Hanselman P, Walton GM, Murray JS, Crosnoe R, Muller C, et al. A national experiment reveals where a growth mindset improves achievement. Nature. 2019;573(7774):364-9. doi:10.1038/s41586-019-1466-y.

Mindset Works ® EducatorKit - Module 1 Toolkit [Internet]. Mindset assessment profile tool. [cited 2020 Sep 17]. Available from: https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/173/MindsetAssessmentProfile.pdf

Stipek D, Iver DM. Developmental change in children's assessment of intellectual competence. Child Dev. 1989;60(3):521-38. doi:10.2307/1130719.

Flink C, Boggiano AK, Main DS, Barrett M and Katz, P. Children's achievement-related behaviors: the role of extrinsic and intrinsic motivational orientations. In: Boggiano AK and Pittman TS editors. Cambridge studies in social and emotional development. Achievement and motivation: a social-developmental perspective. New York: Cambridge University Press; 1992. p. 189–214.

Bouffard T, Vezeau C. The developing self-system and self-regulation of primary school children. Self-awareness: its nature and development. New York: Guilford Press; 1998. p. 246-72.

Nicholls JG. The development of the concepts of effort and ability, perception of academic attainment, and the understanding that difficult tasks require more ability. Child Dev. 1978;49(3):800-14. doi:10.2307/1128250.

Mueller CM, Dweck CS. Praise for intelligence can undermine children's motivation and performance. J Pers Soc Psychol. 1998;75(1):33-52. doi:10.1037//0022-3514.75.1.33.

Gunderson EA, Donnellan MB, Robins RW, Trzesniewski KH. The specificity of parenting effects: differential relations of parent praise and criticism to children's theories of intelligence and learning goals. J Exp Child Psychol. 2018;173:116-35. doi:10.1016/j.jecp.2018.03.015.

Xing S, Gao X, Jiang Y, Archer M, Liu X. Effects of ability and effort praise on children's failure attribution, self-handicapping, and performance. Front Psychol. 2018;9:1883. doi:10.3389/fpsyg.2018.01883.

Wigfield A, Eccles J, Yoon KS, Harold R, Arbreton A, Freedman-Doan C, et al. Change in Children's competence beliefs and subjective task values across the elementary school years: a 3-year study. J Educ Psychol. 1997;89:451-69. doi:10.1037/0022-0663.89.3.451.

Eccles J, Wigfield A, Harold RD, Blumenfeld P. Age and gender differences in children's self- and task perceptions during elementary school. Child Dev.1993;64(3):830-47.

Bouffard T, Marcoux M-F, Vezeau C, Bordeleau L. Changes in self-perceptions of competence and intrinsic motivation among elementary schoolchildren. Br J Educ Psychol. 2003;73:171-86. doi:10.1348/00070990360626921.

Anderman LH, Anderman EM. Social predictors of changes in students' achievement goal orientations. Contemp Educ Psychol. 1999;24(1):21-37. doi:10.1006/ceps.1998.0978.

Gonida EN, Cortina KS. Parental involvement in homework: relations with parent and student achievement-related motivational beliefs and achievement. Br J Educ Psychol. 2014;84(Pt 3):376-96. doi:10.1111/bjep.12039.

Pomerantz EM, Saxon JL. Conceptions of ability as stable and self-evaluative processes: a longitudinal examination. Child Dev. 2001;72(1):152-73. doi:10.1111/1467-8624.00271.

Yeager D, Dweck C. Mindsets that promote resilience: When students believe that personal characteristics can be developed. Educ Psychol. 2012;47. doi:10.1080/00461520.2012.722805.

King RB. Fixed mindset leads to negative affect: the relations between implicit theories of intelligence and subjective well-being. Z Psychol. 2017;225(2):137-45. doi:10.1027/2151-2604/a000290.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-03-22