ตัววัดทางระบาดวิทยาเพื่อคำนวณภาระโรควิตกกังวลและโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • Nopporn Tantirangsee โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

คำสำคัญ:

ภาระโรค, ตัววัดทางระบาดวิทยา, โรควิตกกังวล, โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์ เพื่อหาตัววัดทางระบาดวิทยาที่เหมาะสมในการคำนวณภาระโรควิตกกังวล ได้แก่ โรคตื่นตระหนก (panic disorder; PD) และโรคกังวลไปทั่ว (generalized anxiety disorder; GAD) กับโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (post-traumatic stress disorder; PTSD)

           วัสดุและวิธีการ ทบทวนวรรณกรรมจากฐานข้อมูล MEDLINE ที่ตีพิมพ์หลังปี ค.ศ. 1990 จากนั้นคัดกรองเรื่องจากการอ่านชื่อเรื่องและบทคัดย่อ สืบค้นงานวิจัยฉบับเต็มของเรื่องที่เกี่ยวข้องและสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา

          ผล ความชุกชั่วชีวิตของ PD, GAD และ PTSD อยู่ในช่วงร้อยละ 0.2-4.7, ร้อยละ 0.1-7.8 และร้อยละ 0.0–6.8 ตามลำดับ พบสัดส่วนของระดับความรุนแรงของ GAD อยู่ในระดับรุนแรงสูงมากที่สุด (ร้อยละ 35.1) ในขณะที่อายุซึ่งเริ่มมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพของ PD, GAD และ PTSD มีค่าอยู่ในช่วง 30.8-32.3 ปี, 28.9-37.3 ปี และ 18-55 ปี ตามลำดับ ระยะเวลาที่มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพของ PD และ GAD ในประเทศไทยมีค่าเท่ากับ 3.6 เดือน ในขณะที่ PTSD มีค่าเท่ากับ 16 เดือน จำนวนครั้งของการป่วยในชั่วชีวิต ของ PD และ GAD ในประเทศไทยมีค่าเท่ากับ 4.1 และ 3 ครั้ง ตามลำดับ

          สรุป ตัววัดที่เหมาะสมเพื่อคำนวนภาระโรควิตกกังวลและโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ในประเทศไทย ได้แก่ ความชุก สัดส่วนของระดับความรุนแรงของโรค อายุที่เริ่มมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ระยะเวลาที่มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ และจำนวนครั้งของการป่วยในชั่วชีวิต ในอนาคตควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง อัตราการหาย ความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเสียชีวิตจากโรคและค่าถ่วงน้ำหนักของภาวะบกพร่องทางสุขภาพต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Baxter AJ, Vos T, Scott KM, Ferrari AJ, Whiteford HA. The global burden of anxiety disorders in 2010. Psychol
Med 2014;44:2363–74.
2. Kittirattanapaiboon P, Tantirangsee N, Chutha W, Tanaree A, Kwansanit P, Assanangkornchai S. Prevalence of mental disorders and mental health problems: Thai national mental health survey 2013. Journal of Mental Health of Thailand 2017;25:1–19. (in Thai)
3. Kessler RC, Ustün TB. The World Mental Health (WMH) survey initiative version of the World Health Organization (WHO) Composite International Diagnostic Interview (CIDI). Int J Methods Psychiatr Res 2004;13:93–121.
4. Kittirattanapaiboon P, Tantirangsee N, Chutha W, Assanangkornchai S, Supanya S. Thai national mental health survey 2013: methodology and procedure. Journal of Mental Health of Thailand 2016;24:1–14. (in Thai)
5. Kessler RC, Haro JM, Heeringa SG, Pennell B-E, Ustün TB. The World Health Organization World Mental Health Survey Initiative. Epidemiol Psichiatr Soc 2006;15:161–6.
6. Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, Chatterji S, Lee S, Ustün TB. The WHO World Mental Health (WMH) Surveys. Psychiatr Stuttg Ger 2009;6:5–9.
7. Kessler RC, Chiu WT, Demler O, Merikangas KR, Walters EE. Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the national comorbidity survey replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62:617–27.
8. Bijl RV, Ravelli A, van Zessen G. Prevalence of psychiatric disorder in the general population: results of the Netherlands mental health survey and incidence study (NEMESIS). Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1998;33:587–95.
9. Andrews G, Henderson S, Hall W. Prevalence, comorbidity, disability and service utilisation. Overview of the Australian
national mental health survey. Br J Psychiatry 2001;178:145–53.
10. Medina-Mora ME, Borges G, Benjet C, Lara C, Berglund P. Psychiatric disorders in Mexico: lifetime prevalence in a nationally representative sample. Br J Psychiatry J Ment Sci 2007;190:521–8.
11. Shen YC, Zhang MY, Huang YQ, He YL, Liu ZR, Cheng H, et al. Twelve-month prevalence, severity, and unmet need for treatment of mental disorders in metropolitan China. Psychol Med 2006;36:257–67.
12. Gureje O, Lasebikan VO, Kola L, Makanjuola VA. Lifetime and 12-month prevalence of mental disorders in the
Nigerian survey of mental health and well-being. Br J Psychiatry 2006;188:465–71.
13. Kawakami N, Takeshima T, Ono Y, Uda H, Hata Y, Nakane Y, et al. Twelve-month prevalence, severity, and treatment of common mental disorders in communities in Japan: preliminary finding from the world mental health Japan survey 2002-2003. Psychiatry Clin Neurosci 2005;59:441–52.
14. Williams DR, Herman A, Stein DJ, Heeringa SG, Jackson PB, Moomal H, et al. Twelve-month mental disorders in South Africa: prevalence, service use and demographic correlates in the population-based South African stress and health study. Psychol Med 2008;38:211–20.
15. Deswal BS, Pawar A. An epidemiological study of mental disorders at Pune, Maharashtra. Indian J Community Med
2012;37:116–21.
16. Cho MJ, Chang SM, Lee YM, Bae A, Ahn JH, Son J, et al. Prevalence of DSM-IV major mental disorders among Korean adults: a 2006 national epidemiologic survey (KECA-R). Asian J Psychiatry 2010;3:26–30.
17. Chong SA, Abdin E, Vaingankar JA, Heng D, Sherbourne C, Yap M, et al. A population-based survey of mental disorders in Singapore. Ann Acad Med Singapore 2012;41:49–66.
18. de Jonge P, Roest AM, Lim CCW, Florescu SE, Bromet EJ, Stein DJ, et al. Cross-national epidemiology of panic
disorder and panic attacks in the world mental health surveys. Depress Anxiety 2016;33:1155–77.
19. Altamura AC, Buoli M, Albano A, Dell’Osso B. Age at onset and latency to treatment (duration of untreated
illness) in patients with mood and anxiety disorders: a naturalistic study. Int Clin Psychopharmacol 2010;25:172–9.
20. Rhebergen D, Aderka IM, van der Steenstraten IM, van Balkom AJLM, van Oppen P, Stek ML, et al. Admixture
analysis of age of onset in generalized anxiety disorder. J Anxiety Disord 2017;50:47–51.
21. Kessler RC, Sonnega A, Bromet E, Hughes M, Nelson CB. Posttraumatic stress disorder in the national comorbidity
survey. Arch Gen Psychiatry 1995;52:1048–60.
22. Ditlevsen DN, Elklit A. The combined effect of gender and age on post traumatic stress disorder: do men and women show differences in the lifespan distribution of the disorder? Ann Gen Psychiatry 2010;9:32.
23. Creamer M, Parslow R. Trauma exposure and posttraumatic stress disorder in the elderly: a community prevalence
study. Am J Geriatr Psychiatry 2008;16:853–6.
24. Breslau N, Wilcox HC, Storr CL, Lucia VC, Anthony JC. Trauma exposure and posttraumatic stress disorder: a
study of youths in urban America. J Urban Health Bull N Y Acad Med 2004;81:530–44.
25. Yonkers KA, Bruce SE, Dyck IR, Keller MB. Chronicity, relapse, and illness--course of panic disorder, social
phobia, and generalized anxiety disorder: findings in men and women from 8 years of follow-up. Depress Anxiety
2003;17:173–9.
26. Van Ameringen M, Mancini C, Patterson B, Boyle MH. Post-traumatic stress disorder in Canada. CNS Neurosci
Ther 2008;14:171–81.
27. Blanchard EB, Hickling EJ, Barton KA, Taylor AE, Loos WR, Jones-Alexander J. One-year prospective followup
of motor vehicle accident victims. Behav Res Ther 1996;34:775–86.
28. Gräsbeck A, Rorsman B, Hagnell O, Isberg PE. Mortality of anxiety syndromes in a normal population. The Lundby
Study. Neuropsychobiology 1996;33:118–26.
29. Walker ER, McGee RE, Druss BG. Mortality in mental disorders and global disease burden implications: a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry 2015;72:334–41.
30. Boscarino JA. Posttraumatic stress disorder and mortality among U.S. army veterans 30 years after military service.
Ann Epidemiol 2006;16:248–56.
31. Murray CJ, Lopez AD. Global mortality, disability, and the contribution of risk factors: global burden of disease
study. Lancet 1997;349:1436–42.
32. Salomon JA, Vos T, Hogan DR, Gagnon M, Naghavi M, Mokdad A, et al. Common values in assessing health outcomes from disease and injury: disability weights measurement study for the global burden of disease study 2010. Lancet 2012;380:2129–43.
33. Salomon JA, Haagsma JA, Davis A, de Noordhout CM, Polinder S, Havelaar AH, et al. Disability weights for the global burden of disease 2013 study. Lancet Glob Health 2015;3:e712-723.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-01-31

ฉบับ

บท

บทความปริทัศน์

Most read articles by the same author(s)