ตัววัดทางระบาดวิทยาเพื่อคำนวณภาระโรคความผิดปกติทางอารมณ์ในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • Sujira Prechawit โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
  • Suwanna Arunpongpaisal คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Supachai Chanthong โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
  • Thoranin Kongsuk โรงพยาบาลสวนปรุง

คำสำคัญ:

ภาระโรค, โรคซึมเศร้า, โรคซึมเศร้าเรื้อรัง, โรคอารมณ์สองขั้ว

บทคัดย่อ

            วัตถุประสงค์   เพื่อหาตัววัดทางระบาดวิทยาที่เหมาะสมในการคำนวณค่าภาระโรคความผิดปกติทางอารมณ์ ได้แก่ โรคซึมเศร้า (major depressive disorder; MDD), โรคซึมเศร้าเรื้อรัง (dysthymia) และโรคอารมณ์สองขั้ว (bipolar disorder; BD)

           วัสดุและวิธีการ ทบทวนวรรณกรรมจากฐานข้อมูล PubMed, Scopus, Cochrane library, BMJ journal ที่ตีพิมพ์หลังปี ค.ศ. 1990 ถึงปัจจุบัน ใช้คำสำคัญในการสืบค้นคือ major depressive disorder, dysthymia, bipolar or mania or hypomania or mood, prevalence, incidence, duration, recovery, remission, recurrence, mortality rate, disability weight, burden of disease, YLDs, DALYs  จากนั้นจึงคัดกรอง คัดเลือก วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลตามที่กำหนด

           ผล ความชุก 12 เดือนของ MDD, dysthymia และ BD ในเพศชาย/หญิง เท่ากับร้อยละ 0.96/2.43, 0.07/0.17 และ 0.05/0.39 ตามลำดับ อุบัติการณ์ของโรค MDD, dysthymia และ BD อยู่ในช่วง 3 ต่อร้อยคนต่อปี, 3.4 ต่อร้อยคนต่อปี และ 0.59 ต่อแสนคนต่อปี ตามลำดับ อายุที่เริ่มมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพของ MDD และ dysthymia คือ 40.35 ปี และ 40.67 ปี ส่วน BD มี 2 ช่วง คือ 15-24 ปี และ 45-54 ปี ระยะเวลาที่มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพของโรค MDD อยู่ที่ 0.79 ปี, dysthymia 8 ปี และ  BD 2-3 เดือน จำนวนครั้งของการเป็นโรคตลอดช่วงชีวิตของ MDD, dysthymia และ BD ในประเทศไทยมีค่าเท่ากับ 6.12, 3.7 และ 5.44 ครั้ง อัตราส่วนความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของโรค MDD, dysthymia และ BD อยู่ที่ 1.9, 1.42 และ 2.05 ตามลำดับ ค่าถ่วงน้ำหนักความพิการโดยรวมของ MDD เท่ากับ 0.23 และ dysthymia เท่ากับ 0.14  ส่วนของ BD แบ่งตามระยะ คือ depressive, manic และ residual เท่ากับ 0.40, 0.49 และ 0.03 ตามลำดับ

          สรุป ตัววัดทางระบาดวิทยาที่เหมาะสมเพื่อคำนวณภาระโรคความผิดปกติทางอารมณ์ในประเทศไทย ได้แก่ ความชุก อายุที่เริ่มป่วย ระยะเวลาที่มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ จำนวนครั้งของการเป็นโรคตลอดช่วงชีวิต ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง อุบัติการณ์ อัตราการหาย อัตราการกลับป่วยซ้ำ  ความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเสียชีวิตจากโรค และค่าถ่วงน้ำหนักของภาวะบกพร่องทางสุขภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. (Text Revision). (DSMIV-
TR). Washington, DC: American Psychiatric Publishing; 2000.
2. Whiteford HA, Degenhardt L, Rehm J, Baxter AJ, Ferrari AJ, Erskine HE, et al. Global burden of disease attributable
to mental and substance use disorders: findings from the global burden of disease study 2010. Lancet 2013;382:1575-86.
3. Burden of disease Thailand working group. Disability – adjusted life yeas (DALYs) 2013. Nonthaburi: International
Health Policy Program, Ministry of Public Health; 2015. (in Thai)
4. Kittirattanapaiboon P, Tantirangsee N, Chutha W, Tanaree A, Kwansanit P, Assanangkornchai S, et al. Prevalence of mental disorders and mental health problems: Thai national mental health survey 2013. Journal of Mental Health of Thailand 2017;25:1-19. (in Thai)
5. Kessler RC, Ormel J, Petukhova M, McLaughlin KA, Green JG, Russo LJ, et al. Development of lifetime comorbidity in the World Health Organization world mental health surveys. Arch Gen Psychiatry 2011;68:90-100.
6. Kessler RC, Chiu WT, Demler O, Merikangas KR, Walters EE. Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the national comorbidity survey replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62:617-27.
7. Cho MJ, Seong SJ, Park JE, Chung IW, Lee YM, Bae A, et al. Prevalence and correlates of DSM-IV mental disorders in South Korean adults: the Korean epidemiologic catchment area study 2011. Psychiatry Investig 2015;12:164-70.
8. Weissman MM, Bland RC, Canino GJ, Faravelli C, Greenwald S, Hwu HG, et al. Cross-national epidemiology of major depression and bipolar disorder. JAMA 1996;276:293-9.
9. Regeer EJ, ten Have M, Rosso ML, Hakkaart-van Roijen L, Vollebergh W, Nolen WA. Prevalence of bipolar disorder
in the general population: a reappraisal study of the Netherlands mental health survey and incidence study. Acta Psychiatr Scand 2004;110:374-82.
10. Esan O, Esan A. Epidemiology and burden of bipolar disorder in Africa: a systematic review of data from Africa. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2016;51:93-100.
11. Ferrari AJ, Stockings E, Khoo JP, Erskine HE, Degenhardt L, Vos T, et al. The prevalence and burden of bipolar disorder: findings from the global burden of disease study 2013. Bipolar Disord 2016;18:440-50.
12. Moreira ALR, Van Meter A, Genzlinger J, Youngstrom EA. Review and meta-analysis of epidemiologic studies
of adult bipolar disorder. J Clin Psychiatry 2017;78:e1259-e69.
13. Karg RS, Bose J, Batts KR, Forman-Hoffman VL, Liao D, Hirsch E, et al. Past year mental disorders among adults in the United States: results from the 2008-2012 mental health surveillance study. In: CBHSQ Data Review. Rockville: Substance Abuse and Mental Health Services Administration (US); 2012. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK379142/
14. Ferrari AJ, Charlson FJ, Norman RE, Patten SB, Freedman G, Murray CJ, et al. Burden of depressive disorders by
country, sex, age, and year: findings from the global burden of disease study 2010. PLoS Med 2013;10:e1001547.
15. Ferrari AJ, Somerville AJ, Baxter AJ, Norman R, Patten SB, Vos T, et al. Global variation in the prevalence and
incidence of major depressive disorder: a systematic review of the epidemiological literature. Psychol Med
2013;43:471-81.
16. Garrison CZ, Waller JL, Cuffe SP, McKeown RE, Addy CL, Jackson KL. Incidence of major depressive disorder and dysthymia in young adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997;36:458-65.
17. Sharma A, Neely J, Camilleri N, James A, Grunze H, Le Couteur A. Incidence, characteristics and course of narrow phenotype paediatric bipolar I disorder in the British Isles. Acta Psychiatr Scand 2016;134:522-32.
18. Kessler RC, Angermeyer M, Anthony JC, De Graaf R, Demyttenaere K, Gasquet I, et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of mental disorders in the World Health Organization's world mental health survey initiative. World Psychiatry 2007;6:168-76.
19. Kessler RC, Bromet EJ. The epidemiology of depression across cultures. Annu Rev Public Health 2013;34:119-38.
20. Kroon JS, Wohlfarth TD, Dieleman J, Sutterland AL, Storosum JG, Denys D, et al. Incidence rates and risk factors of bipolar disorder in the general population: a population-based cohort study. Bipolar Disord 2013;15:306-13.
21. Tondo L, Lepri B, Cruz N, Baldessarini RJ. Age at onset in 3014 Sardinian bipolar and major depressive disorder
patients. Acta Psychiatr Scand 2010;121:446-52.
22. Ferrari AJ, Charlson FJ, Norman RE, Flaxman AD, Patten SB, Vos T, et al. The epidemiological modelling of major
depressive disorder: application for the global burden of disease study 2010. PLoS One 2013;8:e69637.
23. Solomon DA, Keller MB, Leon AC, Mueller TI, Shea MT, Warshaw M, et al. Recovery from major depression. A
10-year prospective follow-up across multiple episodes. Arch Gen Psychiatry 1997;54:1001-6.
24. Murray CJ, Vos T, Lozano R, Naghavi M, Flaxman AD, Michaud C, et al. Disability-adjusted life years (DALYs)
for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the global burden of disease study 2010. Lancet 2012;380:2197-223.
25. Leelahanaj T, Kongsakon R, Choovanichvong S, Tangwongchai S, Paholpak S, Kongsuk T, et al. Time to relapse
and remission of bipolar disorder: findings from a 1-year prospective study in Thailand. Neuropsychiatr Dis Treat
2013;9:1249-56.
26. Solomon DA, Keller MB, Leon AC, Mueller TI, Lavori PW, Shea MT, et al. Multiple recurrences of major depressive
disorder. Am J Psychiatry 2000;157:229-33.
27. Coryell W, Akiskal HS, Leon AC, Winokur G, Maser JD, Mueller TI, et al. The time course of nonchronic major
depressive disorder. Uniformity across episodes and samples. National institute of mental health collaborative
program on the psychobiology of depression-clinical studies. Arch Gen Psychiatry 1994;51:405-10.
28. Haro JM, Reed C, Gonzalez-Pinto A, Novick D, Bertsch J, Vieta E, et al. 2-Year course of bipolar disorder type I
patients in outpatient care: factors associated with remission and functional recovery. Eur Neuropsychopharmacol
2011;21:287-93.
29. Eaton WW, Shao H, Nestadt G, Lee HB, Bienvenu OJ, Zandi P. Population-based study of first onset and chronicity in major depressive disorder. Arch Gen Psychiatry 2008;65:513-20.
30. Klein DN, Shankman SA, Rose S. Ten-year prospective follow-up study of the naturalistic course of dysthymic
disorder and double depression. Am J Psychiatry 2006;163:872-80.
31. Hong W, Zhang C, Xing MJ, Peng DH, Wu ZG, Wang ZW, et al. Contribution of long duration of undiagnosed
bipolar disorder to high frequency of relapse: a naturalistic study in China. Compr Psychiatry 2016;70:77-81.
32. Vazquez GH, Holtzman JN, Lolich M, Ketter TA, Baldessarini RJ. Recurrence rates in bipolar disorder: systematic
comparison of long-term prospective, naturalistic studies versus randomized controlled trials. Eur Neuropsychopharmacol
2015;25:1501-12.
33. Angst J, Sellaro. R. Historical perspectives and natural history of bipolar disorder. Biological Psychiatry 2000;48:
445-57.
34. Tohen M, Waternaux CM, Tsuang MT. Outcome in mania: a four year prospective follow-up of 75 patients utilizing
survival analysis. Arch Gen Psychiatry 1990;47:1106-11.
35. Gitlin MJ, Swendsen J, Heller TL, Hammen C. Relapse and impairment in bipolar disorder. Am J Psychiatry 1995;152:1635-40.
36. Judd LL. The clinical course of unipolar major depressive disorders. Arch Gen Psychiatry 1997;54:989-91.
37. Cuijpers P, Vogelzangs N, Twisk J, Kleiboer A, Li J, Penninx BW. Comprehensive meta-analysis of excess mortality
in depression in the general community versus patients with specific illnesses. Am J Psychiatry 2014;171:453-62.
38. Walker ER, McGee RE, Druss BG. Mortality in mental disorders and global disease burden implications: a
systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry 2015;72:334-41.
39. Laursen TM, Musliner KL, Benros ME, Vestergaard M, Munk-Olsen T. Mortality and life expectancy in persons
with severe unipolar depression. J Affect Disord 2016;193:203-7.
40. Mykletun A, Bjerkeset O, Overland S, Prince M, Dewey M, Stewart R. Levels of anxiety and depression as
predictors of mortality: the HUNT study. Br J Psychiatry 2009;195:118-25.
41. Hayes JF, Miles J, Walters K, King M, Osborn DP. A systematic review and meta-analysis of premature
mortality in bipolar affective disorder. Acta Psychiatr Scand 2015;131:417-25.
42. Salomon JA, Haagsma JA, Davis A, de Noordhout CM, Polinder S, Havelaar AH, et al. Disability weights for
the global burden of disease 2013 study. Lancet Glob Health 2015;3:e712-23.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-01-31

ฉบับ

บท

บทความปริทัศน์