ตัววัดทางระบาดวิทยาเพื่อคำนวณภาระโรคความผิดปกติของพฤติกรรมดื่มสุราและใช้สารเสพติดในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • Athip Tanaree โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
  • Sawitree Assanangkornchai หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Jiraluck Nontarak หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ:

ภาระโรค, ตัววัดทางระบาดวิทยา, ความผิดปกติของพฤติกรรมดื่มสุรา, ความผิดปกติของพฤติกรรมใช้สารเสพติด

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์ เพื่อหาตัววัดทางระบาดวิทยาที่เหมาะสมในการคำนวณภาระโรคความผิดปกติของพฤติกรรมดื่มสุรา (alcohol use disorders; AUD) และใช้สารเสพติด (drug use disorders; DUD)

          วัสดุและวิธีการ ทบทวนวรรณกรรมจากฐานข้อมูล MEDLINE และ Google Scholar ที่ตีพิมพ์หลังปี ค.ศ. 1997 จากนั้นคัดกรองเรื่องจากการอ่านชื่อเรื่องและบทคัดย่อ สืบค้นหางานวิจัยฉบับเต็มของเรื่องที่เกี่ยวข้องและสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา

          ผล AUD และ DUD มีความชุกหนึ่งปีของโรคอยู่ในช่วงร้อยละ 0.2-4.6 และ 0.0-2.0 ระดับความรุนแรงของโรคส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปานกลาง และรุนแรงมาก อายุที่เริ่มเกิดโรคอยู่ในช่วง 14.0-30.5 ปี และ 15.0-24.7 ปี ระยะเวลาที่มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพอยู่ในช่วง 1.8-3.7 ปี และ 1.6-4.3 ปี และอัตราการหายรายปีร้อยละ 34-89 และ 5-45 ตามลำดับ ผู้ป่วย AUD มีความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเสียชีวิต 1.8-4.6 เท่าของผู้ที่ไม่ได้เป็นโรค ส่วนผู้ป่วย DUD มีอัตราการเสียชีวิต 3.2-18.6 เท่าของประชากรทั่วไป

          สรุป ตัววัดทางระบาดวิทยาเพื่อคำนวณภาระโรคความผิดปกติของพฤติกรรมดื่มสุราและใช้สารเสพติดชนิดที่มีการศึกษาในประเทศไทยที่เชื่อถือได้และมีระเบียบวิธีการวิจัยเป็นมาตรฐานโลก ได้แก่ ความชุกและอายุที่เริ่มเกิดโรค ส่วนตัววัดทางระบาดวิทยาอื่นๆ ได้แก่ สัดส่วนความรุนแรง ระยะเวลา อัตราการหาย และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเสียชีวิต ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในประเทศไทยให้มากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Rehm J, Mathers C, Popova S, Thavorncharoensap M, Teerawattananon Y, Patra J. Global burden of disease and injury and economic cost attributable to alcohol use and alcohol-use disorders. Lancet 2009;373:2223-33.
2. Kassebaum NJ, Arora M, Barber RM, Bhutta ZA, Brown J, Carter A, et al. Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 315 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE), 1990–2015: a systematic analysis for the global burden of disease study 2015. Lancet 2016;388:1603-58.
3. Burden of disease Thailand working group. Disability – adjusted life yeas (DALYs) 2014. Nonthaburi: International Health Policy Program, Ministry of Public Health; 2017. (in Thai)
4. Kittirattanapaiboon P, Tantirangsee N, Chutha W, Tanaree A, Kwansanit P, Assanangkornchai S. Prevalence of mental
disorders and mental health problems: Thai national mental health survey 2013. Journal of Mental Health of Thailand 2017;25:1-19.(in Thai)
5. Kessler RC, Üstün TB. The world mental health (WMH) survey initiative version of the World Health Organization (WHO) Composite International Diagnostic Interview (CIDI). Int J Methods Psychiatr Res 2004;13:93-121.
6. Haro JM, Arbabzadeh-Bouchez S, Brugha TS, De Girolamo G, Guyer ME, Jin R, et al. Concordance of the Composite
International Diagnostic Interview Version 3.0 (CIDI 3.0) with standardized clinical assessments in the WHO world mental health surveys. Int J Methods Psychiatr Res 2006;15:167-80.
7. Kessler RC, Chiu WT, Demler O, Walters EE. Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the national comorbidity survey replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62:617-27.
8. Bijl RV, Ravelli A, Van Zessen G. Prevalence of psychiatric disorder in the general population: results of The Netherlands mental health survey and Incidence study (NEMESIS). Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1998;33:587-95.
9. Andrews G, Henderson S, Hall W. Overview of the Australian national mental health survey. Prevalence, comorbidity, disability and service utilisation. Br J Psychiatry 2001;178:145-53.
10. Williams D, Herman A, Stein D, Heeringa S, Jackson P, Moomal H, et al. Twelve-month mental disorders in South Africa: prevalence, service use and demographic correlates in the population-based South African stress and health study. Psychol Med 2008;38:211-20.
11. Shen YC, Zhang MY, Huang YQ, He YL, Liu ZR, Cheng H, et al. Twelve-month prevalence, severity, and unmet need for treatment of mental disorders in metropolitan China. Psychol Med 2006;36:257-67.
12. Kawakami N, Takeshima T, Ono Y, Uda H, Hata Y, Nakane Y, et al. Twelve-month prevalence, severity, and treatment of common mental disorders in communities in Japan: preliminary finding from the world mental health Japan survey 2002–2003. Psychiatry Clin Neurosci 2005;59:441-52.
13. Cho MJ, Chang SM, Lee YM, Bae A, Ahn JH, Son J, et al. Prevalence of DSM-IV major mental disorders among Korean adults: a 2006 national epidemiologic survey (KECA-R). Asian J Psychiatry 2010;3:26-30.
14. Chong SA, Abdin E, Vaingankar JA, Heng D, Sherbourne C, Yap M, et al. A population-based survey of mental disorders in Singapore. Ann Acad Med Singapore 2012;41:49-66.
15. Gureje O, Lasebikan VO, Kola L, Makanjuola VA. Lifetime and 12-month prevalence of mental disorders in the Nigerian survey of mental health and well-being. Br J Psychiatry 2006;188:465-71.
16. Andrews G, Henderson S, Hall W. Prevalence, comorbidity, disability and service utilisation. Br J Psychiatry 2001;178:145-53.
17. Slade T, Johnston A, Oakley Browne MA, Andrews G, Whiteford H. 2007 National survey of mental health and Wellbeing: methods and key findings. Aust N Z J Psychiatry 2009;43:594-605.
18. Ishikawa H, Kawakami N, Kessler R. Lifetime and 12-month prevalence, severity and unmet need for treatment of common mental disorders in Japan: results from the final dataset of world mental health Japan survey. Epidemiol Psychiatr Sci 2016;25:217-29.
19. Burstein R, Fleming T, Haagsma J, Salomon JA, Vos T, Murray CJ. Estimating distributions of health state severity for the global burden of disease study. Popul Health Metr 2015;13:31.
20. Behrendt S, Wittchen H-U, Höfler M, Lieb R, Beesdo K. Transitions from first substance use to substance use disorders in adolescence: is early onset associated with a rapid escalation? Drug Alcohol Depend 2009;99:68-78.
21. Hasin DS, Stinson FS, Ogburn E, Grant BF. Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV alcohol abuse and dependence in the United States: results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. Arch Gen Psychiatry 2007;64:830-42.
22. Rehm J, Dawson D, Frick U, Gmel G, Roerecke M, Shield KD, et al. Burden of disease associated with alcohol use disorders in the United States. Alcohol Clin Exp Res 2014;38:1068-77.
23. Wu LT, Woody GE, Yang C, Mannelli P, Blazer DG. Differences in onset and abuse/dependence episodes between prescription opioids and heroin: results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. Subst Abuse Rehab 2011;2:77.
24. De Bruijn C, Van Den Brink W, De Graaf R, Vollebergh WA. The three year course of alcohol use disorders in the general population: DSM-IV, ICD-10 and the craving withdrawal model. Addiction 2006;101:385-92.
25. Hasin DS, Van Rossem R, McCloud S, Endicott J. Differentiating DSM-IV alcohol dependence and abuse by course: community heavy drinkers. J Subst Abuse 1997;9:127-35.
26. Dawson DA, Grant BF, Stinson FS, Chou PS, Huang B, Ruan W. Recovery from DSM-IV alcohol dependence: United States, 2001–2002. Addiction 2005;100:281-92.
27. Moos RH, Moos BS. Long-term influence of duration and intensity of treatment on previously untreated individuals with alcohol use disorders. Addiction 2003;98:325-38.
28. Calabria B, Degenhardt L, Briegleb C, Vos T, Hall W, Lynskey M, et al. Systematic review of prospective studies investigating “remission” from amphetamine, cannabis, cocaine or opioid dependence. Addict Behav 2010;35:741-9.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-01-31

ฉบับ

บท

บทความปริทัศน์