การศึกษาตัววัดทางระบาดวิทยาในการคำนวณภาระโรคจิตเวชในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • Phunnapa Kittirattanapaiboon สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
  • Athip Tanaree โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
  • Nopporn Tantirangsee โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

คำสำคัญ:

disorders, estimating burden, parameters

บทคัดย่อ

          กลุ่มโรคจิตเวชตามเกณฑ์วินิจฉัย International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) นั้นหมายรวมถึงทั้งโรคจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรมใช้สุราสารเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพหนึ่งที่สำคัญ พบได้ในคนทุกภูมิภาค ทุกประเทศ และทุกสังคม ส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังที่มักเริ่มพบตั้งแต่อายุยังน้อย และก่อให้เกิดความบกพร่องทางสุขภาพสูงทำให้สูญเสียความสามารถในการทำงาน และสัมพันธ์กับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ความเจ็บป่วยดังกล่าวส่งผลเสียอย่างมหาศาลต่อระบบสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เพราะผลกระทบมิได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงญาติ ผู้ดูแล และบุคคลอื่นในสังคมอีกด้วย1 ที่สำคัญผู้ป่วยกลุ่มนี้จำนวนมากไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ทั้งที่ในปัจจุบันนี้มีวิธีการป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูโรคจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรมใช้สุราและสารเสพติดที่มีประสิทธิผล ทำให้เกิดช่องว่างการเข้าถึงบริการสูงมาก สะท้อนถึงการจัดลำดับความสำคัญในการจัดบริการสุขภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Patel V, Chisholm D, Dua T, Laxminarayan R, Medina-Mora ME, editors. Disease control priorities: mental, neurological,
and substance use disorders. Vol. 4. 3rd ed.: Washington, DC: World Bank; 2016. doi:10.1596/978-1-4648-0426-7.
2. World Health Organization. Mental health gap action programme: scaling up care for mental, neurological and
substance use disorders. Geneva: World Health Organization; 2008.
3. Whiteford HA, Degenhardt L, Rehm J, Baxter AJ, Ferrari AJ, Erskine HE, et al. Global burden of disease attributable
to mental and substance use disorders: findings from the global burden of disease study 2010. Lancet 2013;382:1575-86.
4. Bundhamcharoen K, Odton P, Phulkerd S, Tangcharoensathien V. Burden of disease in Thailand: changes in health gap between 1999 and 2004. BMC Public Health 2011;11:53.
5. Burden of disease Thailand working group. Disability - adjusted life years (DALYs) 2014. Nonthaburi: International Health Policy Program, Ministry of Public Health; 2017. (in Thai)
6. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, Group P. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS Med 2009;6:e1000097.
7. Eaton WW, Shao H, Nestadt G, Lee BH, Bienvenu OJ, Zandi P. Population-based study of first onset and chronicity in major depressive disorder. Arch Gen Psychiatry 2008;65:513-20.
8. Assanangkornchai S, Pattanasattayawong U, Samangsri N, Mukthong A. Substance use among high-school students in southern Thailand: trends over 3 years (2002-2004). Drug Alcohol Depend 2007;86:167-74.
9. Tantirangsee N, Assanangkornchai S, Geater AF. Trends and associated factors of alcohol consumption among
Southern Thai adolescents, 2003–2009. IJADR 2014;3:219-25.
10. Kittirattanapaiboon P, Tantirangsee N, Chutha W, Tanaree A, Kwansanit P, Assanangkornchai S. Prevalence of mental disorders and mental health problems: Thai national mental health survey 2013. Journal of Mental Health of Thailand 2017;25:1-19. (In Thai)
11. Simeone JC, Ward AJ, Rotella P, Collins J, Windisch R. An evaluation of variation in published estimates of schizophrenia prevalence from 1990-2013: a systematic literature review. BMC Psychiatry 2015;15:193.
12. Bunditchate A, Saosarn P, Kitiruksanon P, Chutha W. Epidemiology of mental disorders among Thai people. Journal of the Psychiatric Association of Thailand 2001;46:335-43. (in Thai)
13. Siriwanarangsun P, Kongsuk T, Arunpongpaisan S, Kittirattanapaiboon P, Charatsingha A. Prevalence of mental disorders in Thailand: a national survey 2003. Journal of Mental Health of Thailand 2004;12:177-88. (in Thai)
14. Pengjuntr W, Kongsuk T, Kittirattanapaiboon P, Chutha W, Boonyamarik P, Arunpongpaisan S, et al. Prevalence of mental disorders in Thailand: results from the epidemiology of mental disorders national survey 2008. Nonthaburi: Department of Mental Health, Ministry of Public Health; 2010. (in Thai)
15. Hergueta T, Baker R, Dunbar GC. The Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI): the development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10. J Clin Psychiatry 1998;59:22-33.
16. Kessler RC, ÜUstün TB. The World Mental Health (WMH) survey initiative version of The World Health Organization
(WHO) composite international diagnostic interview (CIDI). Int J Methods Psychiatr Res 2004;13:93-121.
17. Haro JM, Arbabzadeh-Bouchez S, Brugha TS, De Girolamo G, Guyer ME, Jin R, et al. Concordance of the Composite
International Diagnostic Interview Version 3.0 (CIDI 3.0) with standardized clinical assessments in the WHO world mental health surveys. Int J Methods Psychiatr Res 2006;15:167-80.
18. Murray CJ, Vos T, Lozano R, Naghavi M, Flaxman AD, Michaud C, et al. Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the global burden of disease study 2010. Lancet 2013;380:2197-223.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-01-31

ฉบับ

บท

บทความพิเศษ

Most read articles by the same author(s)

> >>