การสูญเสียปีสุขภาวะจากการเจ็บป่วยด้วยโรคกลุ่มอาการออทิซึมในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • Wiranpat Kittitharaphan กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
  • Pimrapach Wattanasuksa โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

คำสำคัญ:

โรคกลุ่มอาการออทึซึม, การสูญเสียปีสุขภาวะจากความบกพร่องสุขภาพ, ภาระโรค

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์    เพื่อศึกษาจำนวนปีสุขภาวะที่สูญเสียจากความบกพร่องสุขภาพ (years lived with disability; YLDs) ด้วยโรคกลุ่มอาการออทิซึม (autism spectrum disorder; ASDs) ของประชากรไทยปี 2559  

          วัสดุและวิธีการ  ASDs ตามเกณฑ์ ICD-10 และ DSM-IV ประกอบด้วยโรคออทิซึม (autism) และโรคออทิซึมอื่นๆ (other autism spectrum disorders) คำนวณ YLDs ด้วยการสร้างแบบจำลองโรคด้วยโปรแกรม DiSMOD II ใช้ข้อมูลความชุก (prevalence) และค่าพารามิเตอร์ต่างๆ จากการทบทวนวรรณกรรม และใช้ค่าน้ำหนักของภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (disability weight) ของ GBD

          ผล  อัตราความชุกของ ASDs ในช่วงอายุ 0-5 ปี และ 5-12 ปี เท่ากับร้อยละ  0.47 และ 0.8 ตามลำดับ ค่า SMR  ของโรคกลุ่มอาการออทิซึมเท่ากับ 2.4 คำนวณค่า YLDs ของ ASDs ได้เท่ากับ 81,801 ปี (126 ปีต่อแสนประชากร) เกิดจากโรคออทิซึม 49,890 ปี (77 ปีต่อแสนประชากร) และโรคออทิซึมอื่นๆ 31,912 ปี (49 ปีต่อแสนประชากร) โดยค่าความสูญเสียสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 0-5 ปี  

          สรุป  โรคในกลุ่มอาการออทิซึมมีความสำคัญเนื่องจากก่อให้เกิดความพิการและสูญเสียปีสุขภาวะระดับสูงในเด็กไทย ควรให้ความสำคัญในการค้นหาและให้การดูแลรักษาตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม เนื่องจากสามารถลดความรุนแรง ความพิการและภาระโรคได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Limsila P. Autism. Samutprakarn: Yuwaprasart Waithayopathum Hospital; 1998. (in Thai)
2. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. (Text Revision). (DSMIV-
TR). Washington: American Psychiatric Publishing; 2000.
3. World Health Organization. The ICD-10 classification of mental and behavioral disorders: diagnostic criteria for
research. Geneva: World Health Organization; 1993.
4. Fombonne E. The epidemiology of autism: a review. Psychol Med 1999; 29:769-86.
5. Leigh PJ, Du J. Brief report: forecasting the economic burden of autism in 2015 and 2025 in the United States. J Autism Dev Disord 2015;45:4135–9.
6. World Bank. World development report 1993: investing in health. New York: Oxford University Press; 1993.
7. Chakrabarti S, Fombonne E. Pervasive developmental disorders in preschool children. JAMA 2001;285:3093-9.
8. Elena S, Manuel PA, Villaverde H, Eva T, Joaquín FB, Estimating the burden of disease for autism spectrum
disorders in Spain in 2003. J Autism Dev Disord 2008;38:288-96.
9. Global Program on Evidence for Health Policy, World Health Organization. National burden of disease studies: a
practical guide. 2nd ed. Geneva: World Health Organization; 2001.
10. Burden of disease Thailand working group. Disability – adjusted life yeas (DALYs) 2013. Nonthaburi: International
Health Policy Program, Ministry of Public Health; 2015. (in Thai)
11. Murray CJ. Quantifying the burden of disease: the technical basis for disability-adjusted life years. Bull World Health
Organ 1994;72:429–45.
12. Murray CJ, Acharya AK. Understanding DALYs (disabilityadjusted life years). J Health Eco 1997;16:703–30.
13. Salomon JA, Vos T, Hogan DR, Gagnon M, Naghavi M, Mokdad A, et al. Common values in assessing health outcomes from disease and injury: disability weights measurement study for the global burden of disease study. Lancet 2012;380:2129–43.
14. Stouthard ME, Essink-Bot M, Bonsel G, Barendregt J, Kramers P, Van de Water H, et al. Disability weights for diseases in the Netherlands. Amsterdam: Inst.Sociale Geneeskude; 1997.
15. Poolsuppasit S, Panyayong B, Liknapichitkul D, Serisathien P, Chutha W. Autistic care for Thai autism. Journal of Mental Health of Thailand 2005;13:10–6. (in Thai)
16. Kittitharaphan K. Prevalence of autism spectrum disorders, school-based population study: Samutprakarn Province, Thailand 2013. In: Suraaroonsamrit B, Kittitharaphan K, editor. Proceedings of the 16th annual international mental health conference; 2017 Aug 2-4; Bangkok, Thailand. Nonthaburi: Department of Mental Health; 2017. p. 151. (in Thai)
17. Ongarjsakulman R, Chammak C, Muensoontorn S, Peeneum P. Prevalence of Thai autism spectrum disorders, 1-4 year: preliminary study. Samutprakarn: Yuwaprasart Waithayopathum Hospital; 2015. (in Thai)
18. Taylor B, Jick H, MacLaughlin D. Prevalence and incidence rates of autism in the UK: time trend from 2004–2010 in children aged 8 years. BMJ Open 2013;3:e003219. doi: 10.1136/bmjopen-2013-003219.
19. Public Health Group, Department of Health Service. Victorian burden of disease study: mortality and morbidity in 2001. Melbourne: Victorian Government Department of Human Services; 2005.
20. Shavelle RM, Strauss DJ, Pickett J. Causes of death in autism. J Autism Dev Disord 2001 Dec; 31:569-76.
21. Tarbox J, Dixon DR, Sturmey P, Matson JL, editors. Handbook of early intervention for autism spectrum disorders: research, policy, and practice. New York: Springer; 2014.
22. Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, Lozano R, Michaud C, Ezzati M, et.al. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990–2010: a systematic analysis for the global burden of disease study 2010. Lancet 2012;380:2163-96.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-29

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ