รูปแบบสมการเชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช

ผู้แต่ง

  • Orawan Silpakit โรงพยาบาลศรีธัญญา
  • Chatchawan Silpakit ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Rossukon Chomcheun โรงพยาบาลศรีธัญญา

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิต, ชุดความคิด, ผู้ป่วยจิตเวช, อิทธิพล

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาอิทธิพลของชุดความคิดและปัจจัยอื่นๆ ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช  และวิเคราะห์ความสอดคล้องของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยดังกล่าวที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต

          วัสดุวิธีการ  กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชจำนวน 301 คน ตอบแบบวัดชุดความคิด แบบประเมินความพึงพอใจในชีวิต แบบประเมินคุณภาพชีวิต SF-12 (SF) แบบประเมินความภาคภูมิใจในตนเอง Rosenberg ฉบับภาษาไทย (RSES) และแบบวัดอาการวิตกกังวลและซึมเศร้า (HAD) ด้วยตนเอง วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของชุดความคิดและความพึงพอใจฯ ต่อ SF ผ่านปัจจัย RSES HAD ด้วย full structural equation modeling (SEM) ด้วยโปรแกรม Mplus กำหนดดัชนีความสอดคล้องด้วย ค่าไคสแควร์ comparative fit index (CFI), Tucker-Lewis Index (TLI) และ root mean square error of approximation (RMSEA)

          ผล  กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงร้อยละ 64.5 อายุเฉลี่ย 43 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 64.4  คะแนนเฉลี่ย SF = 33.4 คิดเป็นร้อยละ 61.9 กว่าครึ่งมีค่าร้อยละ SF ต่ำกว่าเกณฑ์แต่มีร้อยละเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในชีวิตและสังคมระดับสูง (ร้อยละ 82.7)  วิเคราะห์ SEM พบว่า ความภาคภูมิใจ ภาวะซึมเศร้า  ชุดความคิดยึดติดฝังแน่นและเติบโต  มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ  (-0.61,  -0.44, 0.31, 0.24)  ปัจจัยต่างๆ มีอำนาจการพยากรณ์คุณภาพชีวิตได้ ร้อยละ 46 ดัชนีความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ (CFI=0.94, TLI=0.93 RMSEA = 0.05)

          สรุป  ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชมีคะแนนคุณภาพชีวิตใกล้เคียงบุคคลทั่วไป ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรียงลำดับ คือ ความภาคภูมิใจ ภาวะซึมเศร้า ชุดความคิดยึดติดฝังแน่น และชุดความคิดเติบโต

References

1. Mahatnirankul S, Tantipiwatanaskul W, Pumpaisalchai W, Wongsuwan K, Promanajirankul R. Comparison of the WHOQOL-100 and the WHOQOL-BREF (26 items). J Ment Health Thai 1997;5:4-15.
2. Kongsakon R, Silpakit C. Thai version of the medical outcome study 36 items short form health survey (SF-36): an instrument for measuring clinical results in mental disorder. Ramathibodii Med J 2000;23:8-11.
3. Lim L, Seubsman S, Sleigh A. Thai SF-36 health survey: tests of data quality, scaling assumptions, reliability and validity in healthy men and women. Health Quality Life Outcomes 2008;6:52.
4. Kolyanee A, Dandomyouth K, Aumtanee A. Selected factor relating to quality of life among caregivers caring for patients with schizophrenia at home. J Police Nur 2015;7:129-40.
5. Naen-u-don A, Trisuriyaves R, Homsin P. Predictive factors of health-related quality of life among family caregivers of stroke patients with communication problems. J Public Health Nur 2016;30:47-61.
6. Lueboonthavatchai P, Lueboonthavatchai O. Quality of life and correlated health status and social support of schizophrenic patients' caregivers. J Med Assoc Thai 2006;89:S13-9.
7. Trevittaya P, Wattanavittawat P. Quality of life and perceived health status among people with spinal cord injury. Bull
Chiang Mai Asso Med Sciences 2016;49:185-96.
8. Konopack J, McAuley E. Effi cacy-mediated effects of spirituality and physical activity on quality of life: A path analysis. Health and quality of life outcomes 2012;10:57.
9. Dweck C. Mindset: The new psychology of success. New York: Random House; 2007.
10. Vermeer A. 15 benefi ts of growth mindset 2012 [Available from: http://alexvermeer.com/15-benefi ts-growth-mindset/
[8 Nov 2015]
11. Yusook P, Sonthirat S. Loneliness, self esteem, social support and mean health of the forth level students of Pathumvilai school in Pathum Thani province. J Thai Clin Psychol 2012;41:63.
12. Kulprasuthidilok A, Jirawongnusorn J, Chimanansak N, Supawantanakul D. Path analysis of factors affecting quality of life in the elderly in Bang Khen district, Bangkok. J Heatlh Science Res 2015;8:35-46.
13. Silpakit O, Silpakit C. The psychometric property of the mindset questionnaire. J Ment Health Thai 2016;24:167-77.
14. Silpakit C, Silpakit O, Chomchuen R. The validity study of the mindset assessment scale. J Ment Health Thai 2016;23:166-74.
15. Nilchaikovit T, Lotrakul M, Phisansuthideth U. Development of Thai version of hospital anxiety and depression scale
in cancer patients. J Psychiatr Assoc Thai 1996;41:18-30.
16. Silpakit O. The psychometric property of the Thai version of Hospital Anxiety Depression scale. J Ment Health Thai
2016;24:107-21.
17. Silpakit P, Silpakit O. The psychometric property of Rosenberg Self-esteem Scale in Thai youth. J Ment Health Thai 2016;24:15-28.
18. Jenkinson C, Layte R, Jenkinson D, Lawrence K, Petersen S, Paice C, et al. A shorter form health survey: can the SF-12 replicate results from the SF-36 in longitudinal studies? J Public Health 1997;19:179-86.
19. Silpakit O, Silpakit C. A Thai version of a health-related quality of life instrument for epilepsy. Neurol J Southeast Asia 2003;8:103-7.
20. Interpreting the SF-12: Utar Department of Health; 2001 Available from: https://www.google.co.th/url?sa=t &rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVwLilvrDRAhXMtI8KHU6oAAAQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fhealth.utah.gov%2Fopha%2Fpublications%2F2001hss%2Fsf12%2FSF12_Interpreting. pdf&usg=AFQjCNFR0PBT22P410-ottDlECf-Tkubow&sig2=jtK8ZQJ2hUJWWcdWoAp7cA
21. Baker G, Jacoby A, Smith D, Dewey M, Chadwick D. Development of a novel scale to assess life fulfi lment as part of the further refi nement of a quality of life model for epilepsy. Epilepsia 1994;35:591-6.
22. Asawutmankul T, Jaiklom C, Boonyaput N. The study of quality of life of dementia caregivers and results after providing pharmaceutical care. J Dep Med Service 2015;40:65-73.
23. Wongderm A, Duangpaeng S. Factors Infl uencing Functional Performance among Patients with Chronic Obstruction Pulmonary Disease. Thai Pharmaceu Health Science J 2014;9:120-8.
24. Chariyalertsak S, Wansom S, Kawichai S, Ruangyuttikarna C, Kemerer V, Wu AW. Reliability and validity of Thai versions of the MOS-HIV and SF-12 quality of life questionnaires in people living with HIV/AIDS. Health and quality of life outcomes 2011;9:1.
25. Thaweethamcharoen T, Srimongkol W, Noparatayaporn P, Jariyayothin P, Sukthinthai N, Aiyasanon N, et al. Validity and reliability of KDQOL-36 in Thai kidney disease patient. Value in Health Regional Issues 2013;2:98-102.
26. Chuta W, Luemchan D, Kokila K, Ruangjutiphopan R, Prombut Y. The surveillance of stress in Thais on April 2552-January 2554. Mental Health: Above the wave; Prince Palace Hotel: Department of Mental Health; 2554. p.152.
27. Silpakit C, Silpakit O, Komoltri C, Chomchuen S. Validation of the Srithanya stress scale in adolescents. J Ment Health Thai 2011;18:24-35.
28. Silpakit O. Srithanya stress scale. J Ment Health Thai 2011;16:177-85.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-09-30

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ