ความตรงทางคลินิกของแบบประเมินสมองเสื่อมสำหรับคนไทยในระดับปฐมภูมิ

ผู้แต่ง

  • Orawan Silpakit โรงพยาบาลศรีธัญญา
  • Somsri Kittipongpisarn โรงพยาบาลศรีธัญญา
  • Rossukon Chomcheun โรงพยาบาลศรีธัญญา
  • Chakrit Sukying ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Chulaluk Komoltri คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

ความตรง, แบบคัดกรอง, ปฐมภูมิ, สมองเสื่อม

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาความตรงทางคลินิกของแบบประเมินสมองเสื่อมสำหรับคนไทยระดับปฐมภูมิ

          วัสดุวิธีการ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมทีมสหวิชาชีพประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และนักจิตวิทยาในสถานพยาบาล 3 แห่ง ขั้นตอนที่สอง ดำเนินการทางคลินิกและทดสอบทางจิตวิทยา ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และศรีธัญญา ดำเนินการระหว่างเดือน กันยายน ๒๕๕๙ ถึง เมษายน ๒๕๖๐  เครื่องมือ คือ แบบประเมินปฐมภูมิ  แบบมาตรฐานคือ Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) และการวาดหน้าปัดนาฬิกา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา คัดข้อคำถาม เปรียบเทียบพื้นที่ใต้กราฟ (area under curve : AUC) ด้วย receiver operating analysis curve และจุดตัดของแบบประเมิน

          ผล  กลุ่มตัวอย่างจำนวน 145 คน จำแนกเป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มสงสัยสมองเสื่อม สมองเสื่อมระยะเริ่มต้น และระยะปานกลางขึ้นไปคือ 37, 35, 32 และ 41 คน ตามลำดับ AUC ของแบบประเมินปฐมภูมิและชุดคำถามที่คัดจากปฐมภูมิ และ RUDAS มีค่าระหว่าง 0.59-0.98 ชุดคำถามที่คัดจากแบบประเมินปฐมภูมิรวมกับจำนวนผลไม้ปรับคะแนนเพื่อใช้ในระดับชุมชนมีความตรงในระดับดี (ความไวและความจำเพาะคือร้อยละ 89 และ 81)

          สรุป  แบบประเมินปฐมภูมิสำหรับชุมชนมีความตรงในกลุ่มสมองเสื่อม และความแม่นยำสอดคล้องกับแบบคัดกรองมาตรฐาน

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Limpawattana P, Tiamkao S, Sawanyawisuth K. The Performance of the Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) for cognitive screening in a geriatric outpatient setting. Aging Clin Exp Res 2012;24:495-500.
2. Limpawattana P, Tiamkao S, Sawanyawisuth K, Thinkhamrop B. Can Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) be used in place of mini-mental state examination (MMSE) for dementia screening in Thai geriatrics? Am J Alzheimer's Dis & other Dementias 2012;8:128-29.
3. Silpakit O, Silpakit P, Kittipongpisarn S, Chomcheun R. The diagnostic accuracy of the Thai version of Brief Community Screening Instrument for Dementia (CSI-D). J Ment Health Thai 2017;25:32-46.
4. Senanarong V, Assavisaraporn S, Sivasiryanonds N, Printarakul T, Jamjumrus P, Udompunthuruk S, et al. The IQCODE: an alternative screening test for dementia for low educated Thai elderly J Med Assoc Thai 2001;84:648-55.
5. Institute of Geriatric Medicine. Thai mini-mental status examination: MMSE-Thai 2002. Bangkok: Department of Medical Service; 1999.
6. Siri S, Okanurak K, Chansirikanjana S, Kitiyaporn D, Jorm A. Modifi ed informant questionnaire on cognitive decline in the elderly (IQCODE) as a screening test for dementia for the Thai elderly. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2006;37:587-4.
7. Tangsrikiatkul P. Abbreviated Mental Test. 2014. In: Manual of screening/evaluation the elderly [Internet]. Bangkok: Department of Medical Service; [26-7]. Available from: http://agingthai.dms.moph.go.th/agingthai/index.php/
guidebook/204-2557 [2 August 2016]
8. Tsoi K, Chan J, Hirai H, Wong S, Kwok T. Cognitive tests to detect dementia: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2015;175:1450-8.
9. Borson S, Scanlan JM, Chen P, Ganguli M. The Mini-Cog as a screen for dementia: validation in a population-based sample. J Am Geriatr Soc 2003;51:1451-4.
10. Prince M, Acosta D, Ferri CP, Guerra M, Huang Y, Jacob KS, et al. A brief dementia screener suitable for use by non-specialists in resource poor settings-the cross-cultural derivation and validation of the brief Community Screening Instrument for Dementia. Int J Geriatr Psychiatry 2011;26:899-907.
11. Munang L, Chan M, Lim W. Diagnostic performance of the Clock Drawing Test using a pre-drawn circle in persons with early dementia. Asian J Gerontol Geriatr 2010;5:54-61.
12. Kanchanatawan B, Jitapunkul S, Supapitiporn S, Chansirikarnjana S. Validity of clock drawing test (CDT), scoring by Chula clock-drawing scoring system (CCSS) in screening dementia among Thai elderly in community. J Med Assoc Thai 2006;89:1150-6.
13. Royall D, Cordes J, Polk M. CLOX: an executive clock drawing task. J Neurol Neurosurg & Psychiatry 1998;64:588-94.
14. Silpakit O, Silpakit C, Pukdeenaul P. A comparison study of cognitive impairment screening tools: CDT, IQCODE VS MMSE. Siriraj Med J 2007;59:361-63.
15. Thaneerat T, Tooreerach U, Petrugs B, Kimsao P, Hongchukiet K, Deeduang B. Development of Dementia Screening Test for Thai Elderly. J Psychiatr Assoc Thai 2017;62:177-86.
16. Thavichachart N, Worakul P, Karnjanankin P. Alzheimer's disease assessment scale: Thai version. J Gerontol Geriatr
Med 2002;3:21-32.
17. Boustani M, Callahan CM, Unverzagt FW, Austrom MG, Perkins AJ, Fultz BA, et al. Implementing a screening and diagnosis program for dementia in primary care. J Gen Int Med 2005;20:572-7.
18. Silpakit O, Kittipongpisal S, Chomcheun R. The assessment tools for Thai dementia in and above primary care. J Ment Health Thai 2017;25:69-83.
19. Komoltri C. Sample size estimation. Available from: http://www.mahidol.ac.th/mueng/research/human/sample_size_estimation. pdf [5 Oct 2012]
20. Wongpakaran N, Wongpakaran T, Reekum R. The use of GDS-15 in detecting MDD: a comparison between residents in a Thai long-term care home and geriatric outpatients. J Clin Med Res 2013;5:101-11.
21. Reisberg B. Functional assessment scale (FAST). Psychopharmacol Bull 1988;24:653-9.
22. Highlights of changes from DSM-IV-TR to DSM-5. Available from: https://www.psychiatry.org/File%20Library/
Psychiatrists/Practice/DSM/APA_DSM_Changes_from_DSMIV-TR_-to_DSM-5.pdf [1 Aug 2016]
23. Muangpaisan W, Intalapaporn S, Assantachai P. Digit span and verbal fl uency tests in patients with mild cognitive
impairment and normal subjects in Thai-community. J Med Assoc Thai 2011;93:224.
24. Yagi T, Ito D, Sugiyama D, Iwasawa S, Tabuchi H, Konishi M, et al. Diagnostic accuracy of neuropsychological tests
for classifi cation of dementia. Neurol Asia 2016;21:47-54.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-09-30

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ