ความชุกของความผิดปกติของการดื่มแอลกอฮอล์ในคนไทย โรคร่วมทางจิตเวชและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้แต่ง

  • Paritat Silpakit โรงพยาบาลสวนปรุง
  • Wanida Pumpaisalchai โรงพยาบาลสวนปรุง
  • Chidchanok Ruengorn คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสำคัญ:

ความผิดปกติของการดื่มแอลกอฮอล์, โรคร่วมทางจิตเวช

บทคัดย่อ

           วัตถุประสงค์  เพื่อวิเคราะห์ความชุกของความผิดปกติของการดื่มแอลกอฮอล์ในคนไทย และศึกษาโรคร่วมทางจิตเวชและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

           วัสดุและวิธีการ   ข้อมูลการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้สำรวจในประชากรไทยอายุ 18 ปีขึ้นไปโดยสัมภาษณ์ด้วยเครื่องมือ World Mental Health - Composite International Diagnostic Interview version 3.0 (WMH-CIDI 3.0) ฉบับภาษาไทย คำนวณค่าสถิติจากค่าประมาณการโดยการถ่วงน้ำหนักเป็นค่าร้อยละและค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของความผิดปกติของการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นผลรวมของทั้งพฤติกรรมการดื่มแบบอันตรายและดื่มแบบติด ทำการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย multivariable logistic regression แบบถ่วงน้ำหนัก

            ผล   กลุ่มตัวอย่าง 4,727 คน (อัตราตอบรับร้อยละ 74.3) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30 ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ประมาณการความชุกของความผิดปกติของการดื่มแอลกอฮอล์ในหนึ่งปีและตลอดชีวิตที่ผ่านมาเป็นร้อยละ 5.3 และ 18.0 ตามลำดับ ความชุกตลอดชีพพบได้สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญใน เพศชาย, การศึกษาระดับมัธยมศึกษา, สถานภาพสมรสแบบแยกกันอยู่หรือหย่าร้าง, รายได้สูงเกิน 30,000 บาท/เดือน, เริ่มดื่มเมื่ออายุต่ำกว่า 13 ปี, และมีญาติสายตรงที่มีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ จากความชุกตลอดชีพโรคร่วมทางจิตเวชที่พบในผู้ที่มีความผิดปกติของการดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดคือการติดนิโคติน (ร้อยละ 40.8) ส่วนโรคทางจิตเวชที่พบความผิดปกติของการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยสูงที่สุดคือ โรคตื่นตระหนกที่มีอาการกลัวที่โล่ง (ร้อยละ 78.9) และเป็นโรคทางจิตเวชที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของการดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนัยสำคัญในระดับสูงที่สุด

            สรุป    ความชุกของความผิดปกติของการดื่มแอลกอฮอล์และโรคร่วมทางจิตเวชในคนไทยอยู่ในระดับสูง  การพัฒนาแนวทางที่จะนำมาใช้ป้องกันจำเป็นจะต้องคำนึงถึงโรคร่วมทางจิตเวชและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

References

1 Puangsuwan A, Thamarangsi T. The reason of withdrawal alcohol beverage from free trade negotiation. Center for Alcohol Studies. Bangkok, Thailand; 2010. [17 Jul 2017] Retrieved from http://www.fpo.go.th/FPO/pdf/forum-31Aug2010-1.pdf. [17 Jul 2017]
2. Thamarangsi T. (Eds) The situation of alcohol consumption and its’ impacts in Thailand in B.E. 2556. The Graphico Sysytem, Nonthaburi, Thailand; 2013. Retrieved from https://www.m-society.go.th/article_attach/11295/15613.pdf.
[17 Jul 2017]
3. Lekfuangfu N, Tharnpanich N, Tacharoen K, Wongwaisiriwatand S, Witvorapong N. (2016). “Facts about Alcohol”:
Status Report on Alcoholic Beverages in Thailand B.E. 2558. Duen Tula Publishing House. Bangkok, Thailand.
4. News of Royal Thai Goverment. Prime Minister concerned about drinking behaviour of Thai people. 9 Jul 2017. The Secretariat of the Prime Minister Government House. Retrieved from http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/5117. [18 Oct 2017]
5. Sornpaisal B, (Eds) Development of Thailand's alcohol problem control policy. (report) Center for Alcohol Studies. 2005. Retrieved from http://www.sem100library.in.th/medias/b3983.pdf. [17 Jul 2017]
6. Witvorapong N, (Eds) A decade of the Center for Alcohol Studies: Current State of knowledge on alcohol policy advocacy. Duen Tula Publishing House. Bangkok, Thailand; 2014. Retrieved from http://resource.thaihealth.or.th/library/musthave/15614. [17 Jul 2017]
7. Assanangkornchai S. Alcohol use disorders and related problems: signifi cance and management in Thailand. Sahamitpattana, Faculty of Medicine, Songkla; 2014.
8. Intasit S. The process and relation of alcohol use and substance use in adolescence. (report) Center for Alcohol
Studies; 2011. Retrieved from http://cas.or.th/wp-content/uploads/2015/11/52-k-008.pdf. [17 Jul 2017]
9. The National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). Alcohol use disorder. Retrieved from
https://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/overview-alcoholconsumption/alcohol-use-disorders. [18 Oct 2017]
10. WHO, Global status report on noncommunicable diseases 2014 [Internet]. Retrieved from http://www.who.int/nmh/
publications/ncdstatus-report-2014/en/. [12 Aug 2017]
11. Kessler RC, Nelson CB, McGonagle KA, Edlund MJ, Frank RG, Leaf PJ. Epidemiology of co–occurring addictive and
mental disorders: implications for prevention and service utilization. Am J Orthopsychiatry 1996; 66:17–31.
12. Petrakis IL, Gonzalez G, Rosenheck R, Krystal JH. Comorbidity of alcoholism and psychiatric disorders. National Institutes
of Health. Nov 2002. Retrieved from https://www.niaaa.nih.gov/[12 Jul 2017]
13. Jansirimongkol B, Kittirattanapaiboon P, Khamwongpin M, Chutha W, Kongsuk T, Leejongpermpoon J. The prevalence
of alcohol use disorders and psychiatric comorbidity in Thailand: National epidemiological survey 2008. J Ment
Health Thai 2011;19:88-102.
14. Kittirattanapaiboon P, Tantirangsee N, Chutha W, Assanangkornchai S, Supanya S. Thai national mental
health survey 2013: methodology and procedure. J Ment Health Thai 2016;24:1-14.
15. Haro JM, Arbabzadeh-Bouchez S, Brugha TS, de Girolamo G, Guyer ME, Jin R et al. Concordance of the Composite
International Diagnostic Interview version 3.0 (CIDI 3.0) with standardized clinical assessments in the WHO world mental health surveys. Int J Methods Psychiatr Res 2006;15:167-80.
16. Eaton WW, Martins SS, Nestadt G, Bienvenu OJ, Clarke D, Alexandre P. The burden of mental disorders. Epidemiol Rev 2008;30:1-14. Retrieved from http://www.jhsph.edu/departments/mental-health/_docs/epidemiology/
alcohol-abuse-dependence.pdf. [20 Jul 2017]
17. Hahm BJ, Cho MJ. Prevalence of alcohol use disorder in a South Korean community. Soc Poychiatry Psychiatr
Epidemiol 2005;40:114–9.
18. Rehm J, Room R, Graham K, Monteiro M, Gmel G, Sempos CT. The relationship of average volume of alcohol consumption and patterns of drinking to burden of disease: an overview. Addict Abingdon Engl 2003;98:1209–28.
19. National Statistical Offi ce. The smoking and drinking behaviour survey 2014. Text and Journal Publication,
Thailand; 2014. Retrieved from http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/fi les/smokeFullReport57-1.pdf. [20
Jul 2017]
20. Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Results from the 2010 National Survey on Drug Use and
Health: Summary of National Findings, NSDUH Series H-41, HHS Publication No. (SMA) 11-4658. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration;2011. Retrieved from https://www.samhsa.gov/
data/sites/default/fi les/NSDUHNational FindingsResults2010-web/2k10ResultsRev/NSDUHresultsRev2010.pdf. [20 Jul
2017]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-05-31

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ

Most read articles by the same author(s)