ความชุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.๒๕๕๖

ผู้แต่ง

  • Phunnapa Kittirattanapaiboon กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
  • Nopporn Tantirangsee โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
  • Worawan Chutha กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
  • Atrip Tantiaree โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
  • Patanon Kwansanit สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
  • Sawitri Assanangkornchai มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ:

ความชุก, ระบาดวิทยา, โรคจิตเวช, สุขภาพจิต, สารเสพติด

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์  เพื่อนำเสนอความชุกชั่วชีวิตและความชุก 12 เดือนของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญในคนไทยและการเข้าถึงบริการ

          วัสดุวิธีการ  เป็นการสำรวจภาคตัดขวางในประชากรไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยในครัวเรือนส่วนบุคคลทั่วประเทศ สุ่มตัวอย่าง 4 ชั้นภูมิโดยไม่สุ่มทดแทน ด้วยเครื่องมือ World Mental Health - Composite International Diagnostic Interview version 3.0 (WMH-CIDI 3.0) ฉบับภาษาไทย ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ อัตราตอบรับร้อยละ 74.3 ได้ตัวแทน 4,727 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าประมาณสัดส่วนโดยการคำนวณค่าถ่วงน้ำหนัก รายงานค่าความชุกเป็นร้อยละ, standard error (SE) และ chi-square

          ผล  ความชุกชั่วชีวิตและความชุก 12 เดือนของโรคจิตเวชหรือความผิดปกติของพฤติกรรมเสพติดสารใดๆ พบร้อยละ 30.8 และร้อยละ 13.4 ตามลำดับ โดยพบความชุกความผิดปกติของพฤติกรรมดื่มสุราสูงที่สุดทั้งความชุกชั่วชีวิต (ร้อยละ 18.0) และความชุก 12 เดือน (ร้อยละ 5.3) ส่วนกลุ่มโรควิตกกังวล กลุ่มความผิดปกติของการควบคุมพฤติกรรมตัวเอง และกลุ่มโรคความผิดปกติทางอารมณ์พบความชุก 12 เดือนร้อยละ 1.6, 1.3 และ 0.7 ตามลำดับ ในผู้ที่มีโรคจิตเวชหรือความผิดปกติของพฤติกรรมเสพติดสารใดๆ เข้าถึงบริการด้วยปัญหาสุขภาพจิตใน 12 เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 11.5 เป็นบริการโดยบุคลากรสุขภาพเพียงร้อยละ 3.7 ผู้มีความผิดปกติของพฤติกรรมเสพสารเสพติดเข้าถึงบริการสูงที่สุด (ร้อยละ 24.5) และผู้มีความผิดปกติของพฤติกรรมดื่มสุราเข้าถึงบริการน้อยที่สุด (ร้อยละ 6.6)

          สรุป  ปัญหาสุขภาพจิต โรคจิตเวช และความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราและเสพสารเสพติดมีความชุกสูง อีกทั้งอัตราการเข้าถึงบริการยังต่ำ ควรจะมีการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนางานบริการสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-01-31

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ