แก้ไขคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

2023-06-16

1. กำหนดความซ้ำของเนื้อหา ด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ ThaiJO ในระดับไม่เกินร้อยละ 10
2. ปรับประเภทบทความ เป็น 6 ประเภท ได้แก่ บทความพิเศษ นิพนธ์ต้นฉบับ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ บทความปริทัศน์ รายงานผู้ป่วย และปกิณกะ
3. ระบุค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ยกเว้นกรณียกเลิก/ถอนบทความหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิ (reviewer) พิจารณาแล้ว จะต้องชำระค่าดำเนินการบทความจำนวน 3,000 บาท
https://bit.ly/3JgcYpQ

โดยมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นไป