ทีมบรรณาธิการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา                                                                                                             

            ศาสตรจารย์ ดร.นพ.ศาสตรี  เสาวคนธ์                               มหาวิทยาลัยบูรพา

            นพ.วนิช  เลาหพันธ์                                                          ที่ปรึกษามูลนิธิหมอวนิช เลาหพันธ์

            นพ.ชูชัย  ศรชำนิ                                                              สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

            อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก                                    สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น                             กระทรวงสาธารณสุข

            ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น     วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดขอนแก่น

บรรณาธิการ

            ดร.ธีรศักดิ์  พาจันทร์                       วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

                                                                   อีเมล: tphajan@gmail.com     มือถือ: 098 1028159

กองบรรณาธิการ

รศ.ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

drwongsa@gmail.com

โทร:087-373-1199

รศ.ดร.สงครามชัย  ลีทองดี    

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

songkramchai@gmail.com 

โทร:08-0742-9991

รศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

vorapoj_p2004@hotmail.com   

โทร:081-873-6864

ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

nattapong@econ.tu.ac.th            

โทร:08-9761-1252

ดร.กฤษณา  วุฒิสินธุ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

kridsana.wu@ksu.ac.th                

โทร:08-3023-9119

ผศ.ดร.กฤษณ์ ขุนลึก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

kris.khunluek@gmail.com

โทร:08-0421-5777

ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

prasert.pra@mahidol.ac.th          

โทร:08-8890-1302

ดร.อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

mornsak1.poum@gmail.com

โทร:081-972-6118

ดร.นภชา  สิงห์วีรธรรม

สถาบันพระบรมราชชนก

noppcha@hotmail.com

โทร:061-551-3399

Dr.Mya Thandar

University of Public Health, Yangon, Myanmar

myathandar72@gmail.com

โทร +9595004916

ดร.พิทยา  ศรีเมือง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

phitthaya12@gmail.com    

โทร:092-904-1874

ดร.สุทิน  ชนะบุญ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

sutinchanabun@gmail.com

โทร:081-708-5954

ดร.ประทีป  กาลเขว้า

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

kankhwao@hotmail.com

โทร:084-793-6265

ดร.สุพัฒน์  อาสนะ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

su_assana@yahoo.com      

โทร:089-863-4616

ดร.กฤชกันทร สุวรรณพันธุ์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

kritkantorn@gmail.com

โทร:084-684-3546

ดร.วรรณศรี  แววงาม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

wanasri@scphkk.ac.th

โทร:085-005-8108

ดร.ลำพึง  วอนอก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

อีเมล: lampung@scphkk.ac.th

โทร:082-872-9878

ฝ่ายจัดการ

นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร       

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

suttipong.su@gmail.com     

 

โทร:089-842-9616

น.ส.ธีราพร ศรีกัน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

teeraporn@scphkk.ac.th

โทร:063-720-5846