การนำนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้แต่ง

  • พชร มาเทียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

คำสำคัญ:

ไวรัสโคโรนา 2019, การนำนโยบายไปปฏิบัติ, วัคซีน, 6 เสาหลักของระบบสุขภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานเพื่อพัฒนารูปแบบการนำนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้แนวคิด 6 เสาหลัก ของระบบสุขภาพ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) การศึกษากระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจัดหมวดหมู่ตามแนวคิด 6 เสาหลักของระบบสุขภาพด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 2) การสร้างรูปแบบ
การนำนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติ 3) ประเมินประสิทธิผล โดยนำรูปแบบมาทดลองใช้กับบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 30 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Paired t-test ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการนำนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) การบริหารและการจัดการ
อย่างมีธรรมมาภิบาล 2) กำลังคนด้านสุขภาพ 3) เวชภัณฑ์ วัคซีน ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 4) ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 5) การเงินการคลังด้านสุขภาพ 6) ระบบบริการเมื่อพิจารณาระบบสุขภาพ 6 Building blocks หลังการทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (p-value<0.001) สำหรับการนำนโยบายไปปฏิบัติของบุคลากรสาธารณสุข หลังการทดลองมีค่าคะแนน เพิ่มขึ้น (p-value<0.001) ข้อเสนอแนะ ควรกำหนดบทบาทในการให้บริการฉีดวัคซีนของบุคลากรให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย. นนทบุรี: บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ๊นท์ จำกัด; 2563.

Public Health Ministry. COVID-19. [Internet]. 2020 [cited 2022 June 20]. Available from: https:ddc.moph.go.th/viralpneumonia/

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2565. [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข; 2565. [เข้าถึงเมื่อ 25 ก.ค. 2565]. เข้าถึงได้จาก https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/250765.

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 104 ง หน้า 27 วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2565. เพชรบูรณ์; 2565.

วรเดช จันทรศร. ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : สหายบล็อกและการพิมพ์; 2548.

World Health Organization. Monitoring the Building Blocks of Health System: A Handbook of Indicators and Their Measurement Strategies. Geneva: WHO Document Production Service; 2010.

Cronbach. Essentials of Psychological Testing. New york: Harper and Row; 1997.

Walter Williams, et al. Studying Implementation: Methodological and Administrative Issues. Chatham, New Jersey : Chatham House Oublishers, Inc.; 1982.

วนิดา สมภูงา, มะลิ สุปัตตี. ประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรคเบาหวานด้วยหลักการ 6 building blocks จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 2555; 15(1): 142-155.

มัณฑริกา แพงบุดดี, วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์. การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรังในชุมชนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 2564; 14(3): 179-191.

มะลิวัลย์ อังคณิตย์, เรวดี สมทรัพย์, บุษบา วงค์พิมล. การพัฒนารูปแบบ คุณภาพระบบริหารการพยาบาลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ กลุ่มงานวิจัยและสภาพการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 2563; 38(1): 107-116.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03-03-2023