ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้แต่ง

  • ปิยะพงศ์ แก้วคง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
  • สุทิน ชนะบุญ
  • ลำพึง วอนอก

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการป้องกันโรค, ความเชื่อด้านสุขภาพ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, การรับรู้

บทคัดย่อ

     การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 230 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ทุกข้อมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไปและค่าความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด การถดถอยลอจิสติกอย่างง่ายและการถดถอยพหุลอจิสติก

     ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 81.74 (95%CI: 76.12 ถึง 86.51) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงระดับสูงจะมีพฤติกรรมที่ดีเป็น 3.21 เท่าของระดับต่ำและปานกลาง (Adjusted OR=3.21,95%CI;1.25-8.27, p-value=0.015) การรับรู้ความรุนแรงระดับสูงจะมีพฤติกรรมที่ดีเป็น 3.43 เท่าของระดับต่ำและปานกลาง ( Adjusted  OR = 3.43 , 95%CI ; 1.34-8.74, p-value=0.010) การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคระดับสูงจะมีพฤติกรรมที่ดีเป็น 3.25 เท่าของระดับต่ำและปานกลาง (Adjusted OR=3.25,95%CI; 1.19-8.83, p-value=0.021) แรงจูงใจด้านสุขภาพในการป้องกันโรคระดับสูงจะมีพฤติกรรมที่ดีเป็น 3.01 เท่าของระดับต่ำและปานกลาง (Adjusted OR=3.01, 95%CI; 1.13-7.95, p-value=0.026)

     ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ควรส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้มีการรับรู้ด้าน ต่าง ๆ และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ถูกต้อง

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. [อินเทอร์เน็ต]. 2565 [เข้าถึงเมื่อ 2565]. เข้าถึงได้จาก:

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php.

Becker. The Health Belief Model and Sick Role Behavior. Health Education & Behavior. 1974; 2(4): 409-419. doi:10.1177/109019817400200407

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T-A. [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [เข้าถึงเมื่อ 2564].

เข้าถึงได้จาก: https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=19035&deptcode=brc

จิตรา มูลทิ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย.

; 27(2): 5-14

อภิวดี อินทเจริญ, คันธมานท์ กาญจนภูมิ, กัลยา ตันสกุล, สุวรรณา ปัตตะพัฒน์. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา. วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน. 2564; 3(2): 19-30.

สุภาภรณ์ วงธิ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย. วิทยานิพนธ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2564.

นิธินันท์ เจริญบัณฑิตย์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) [วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัญฑิต]. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา; 2559.

กิตติพร เนาว์สุวรรณ, นภชา สิงห์วีรธรรม, นวพร ดำแสงสวัสดิ์. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรคต่อบทบาทการดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในประเทศไทย. วารสารสถาบันบำราศนราดูร. 2563; 14(2): 92-103.

สรวุฒิ เอี่ยมนุ้ย. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาตามบทบาทอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังและป้องกัน โรคโควิด-19 อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย. 2564; 1(2): 75-90.

Hsieh FY and faculty. [Internet]. A simple method of sample size calculation for linear and logistic regression; 1998 [cited 2021].

Available from: https://core.ac.uk/download/pdf/205199338.pdf

Best John. Research in Education. 3rd ed. Englewood cliffs, New Jersey Prentice. Hall Inc.; 1981.

สุภาภรณ์ ชูเชิดรัตนา, จารุเนตร ศรีคำสุข, ชญาณ์นันท์ ผาคำ, ธัญวรัตม์ เทพอุดม, ปิยมน พวงคำ, พันทิภา หมื่นโกฏดี

และคณะ. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.

; 15(2): 78-89

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2023