ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก โครงร่างของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • ปณิตา วงค์ษามิ่ง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • กฤชกันทร สุวรรณพันธุ์

คำสำคัญ:

คำสำคัญ : เกษตรกรชาวไร่อ้อย , ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง , ปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ , ปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านสังคม

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 291 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ และสุ่มอย่างง่าย จากกลุ่มประชากร 1,659 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เดือน มกราคม 2563 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ แจกแจงข้อมูลด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุโลจิสติก พร้อมช่วงเชื่อมั่น (95%CI)

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง ร้อยละ 86.60 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ประกอบด้วย ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ด้านกายภาพ  (ORadj =3.56 ; 95 % CI: 1.27 to 9.98; p-value = 0.016) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ด้านสังคม (ORadj =3.79 ; 95 % CI: 1.52 to 9.46; p-value = 0.004) ตามลำดับ 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านกายศาสตร์เพื่อส่งเสริมการทำไร่อ้อยที่ปลอดภัย โดยครอบคลุมในส่วนที่พบว่ายังเป็นปัญหา เช่น ท่าทางการทำงานซ้ำ ๆ หรือความเครียดจากการทำงาน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2020