ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • สิริมินทร์ เชื้อกุณะ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • กฤชกันทร สุวรรณพันธุ์

คำสำคัญ:

สื่อสังคมออนไลน์ ผลกระทบ อินเตอร์เน็ต นักศึกษา

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดขอนแก่น ประชากรคือ นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดขอนแก่น จำนวน 568 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 281 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ สุ่มอย่างง่าย และอย่างเป็นระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน มกราคม พ.ศ 2563 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป แจกแจงข้อมูลด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และสมการการถดถอยพหุโลจิสติก พร้อมช่วงเชื่อมั่น (95%CI)

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 92.52 มีอายุเฉลี่ย 20.32 ปี               (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 1.66) กลุ่มตัวอย่างได้รับค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากครอบครัวเฉลี่ย 6,263.35บาทต่อเดือน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 3,444.14) รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับ          ปานกลาง ร้อยละ 61.57 ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก  ร้อยละ 58.72 ผลกระทบจากพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 48.75 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย                   รายได้ของครอบครัว (OR adjusted = 2.32, 95%CI 1.36 to 3.95 : p-value 0.001) ทัศนคติต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (OR adjusted = 1.59, 95%CI  1.30 to 1.97: p-value <0.001)

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, ศุทธิดา ชวนวัน. ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์. เอกสารทางวิชาการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; 2557.
2.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ. พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 2557;32(2)-4.
3.ภัททิรา กลิ่นเลขา.ผลกระทบจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.รายงานการวิจัย คณะนิเทศศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่; 2560
4.กิตติพศ ทูปิยะ.พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและสารสนเทศของนิติมหาวิทยาลัยบูรพา. งานนิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน; 2560
5.Best, J.W. Research in Education. 3 rd ed. New Jersey: Prentice hall Inc; 1977
6.Likert, R. New patterns of Management. Industrial& Labor Relations Review,17(2),336-338; 1961

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2020