ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เลิกเสพยาเสพติดชนิดฝิ่น ผ่านการบำบัดด้วยวิธีจิตวิญญาณในชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • เฉลิม ใบงิ้ว 63 ม. 7 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

คำสำคัญ:

ผู้ที่เลิกเสพฝิ่น, การบำบัดด้วยวิธีจิตวิญญาณ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ เจตคติ วิเคราะห์เหตุผลก่อน-หลังการบำบัด พฤติกรรม การอยู่ร่วมกับครอบครัว สังคมและชุมชน การแก้ไขปัญหาของตนเองและมีการประสานที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มเป้าหมาย118 คน ผลการวิจัยพบว่าจากข้อมูลที่ได้จะเห็นว่า ผู้ที่ผ่านการบำบัดมีอัตราส่วนเพศชาย : เพศหญิง คิดเป็น 4 :1 การศึกษาที่ไม่ได้เรียนร้อยละ 79.9 ประเภทสารเสพติดทุกคนเสพฝิ่น โดยใช้มากกว่า 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 70.3 และยังเคยใช้ยาบ้าร่วมกับฝิ่นร้อยละ10.2 ปัจจุบันเลิกเสพร้อยละ 91.5 ความสัมพันธ์กับครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ดีมากร้อยละ 90.7 ในครอบครัวไม่มีผู้เสพยาเสพติดร้อยละ 91.5 เข้ารับการบำบัดโดยวิธีจิตวิญญาณและใช้ยาเมทาโดนร่วมร้อยละ 23.7 ขณะเสพฝิ่นไม่มีอาการก้าวร้าวร้อยละ 98.3 การตัดสินใจเข้ารับการบำบัดฝิ่นได้รับข่าวสารการบำบัดจาก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านร้อยละ 77.1 จากเจ้าหน้าที่เทศบาล/อบต.ร้อยละ 59.3 เหตุผลที่ ตัดสินใจเข้าบำบัดฝิ่นมากที่สุดคือ อยากปรับพฤติกรรมของตนเองให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้อยละ 66.1 ผู้เข้ารับการบำบัดฝิ่นเลือกวิธีการจิตวิญญาณร้อยละ 78.8 เลือกวิธีการจิตวิญญาณร่วมกับเมทาโดนร้อยละ 21.2 การตัดสินใจเลือกได้รับคำแนะนำจากผู้นำชุมชน เพื่อนบ้านที่ใช้วิธีจิตวิญญาณในการบำบัดยาเสพติด มีความเชื่อในเรื่องพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ กลัวผิดคำสาบาน กลัวความตาย และพิธีกรรมจะช่วยให้จิตใจเข้มแข็งทำให้อยากเลิกเสพฝิ่นทันทีร้อยละ61.9 และยังไม่อยากเลิกแต่ต้องเลิกเพราะกลัวผิดคำสาบานกลัวตายร้อยละ 31.4 ผลกระทบต่อสภาพร่างกายปวดตามเนื้อตามตัวมากแต่ไม่นานก็หายร้อยละ 65.3 และไม่มีผลใดต่อร่างกายร้อยละ16.9 ปัจจุบันสุขภาพแข็งแรงร้อยละ 93.2 สภาพจิตใจปกติร้อยละ 99.2 สัมพันธภาพกับคนในครอบครัว ชุมชนหลังเลิกเสพฝิ่นเป็นไปในทางที่ดีขึ้น หลังการบำบัดรักษาขอเลิกโดยเด็ดขาดร้อยละ 83.9 เหตุผลที่อยากเลิกยุงเกี่ยวกับฝิ่น คือ ครอบครัวเดือดร้อน เสียเศรษฐกิจ เสียสุขภาพ ร่างกายทรุดโทรม อยากได้ทุนประกอบอาชีพและยาเสพติดหายากร้อยละ 44.1 - 66.1 ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน/องค์กรร้อยละ 66.1 ความพึงพอใจของกลุ่มการศึกษามีความพึงพอใจปานกลางถึงมาก ร้อยละ 39.8และ46.6 ตามลำดับ เพราะ มีอาชีพเสริม/ ร่างกายแข็งแรงเพราะสุขภาพดีขึ้นและได้รับการติดตามเยี่ยมให้กำลังใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

คำสำคัญ : ผู้ที่เลิกเสพฝิ่น, การบำบัดด้วยวิธีจิตวิญญาณ

 

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขสุขอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Public Health Technical Officer (K2)

Omkoi District Health Office,Chiang Mai Province

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด.รายงานประจำปี . 2561. https://www.oncb.go.th/Home/PublishingImages/Pages/Programsand สืบค้นเมื่อ26/07/62
2.สำนักแผนและงบประมาณ สำนักนโยบายและแผน. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด.รายงานประจำปี . 2561. https://www.moj.go.th/view/21832 สืบค้นเมื่อ 25/05/62
3.สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค5.สถานการณ์ยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน.,๒๕60
4. ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภออมก๋อย(ศป.ปส.อำเภออมก๋อย. รายงานประจำเดือน พ.ค 2562 .2562
5. สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม .แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561. 2561 https://www.oncb.go.th/Home/PublishingImages/Pages/ProgramsandActivities/Plan%20SafeDrug_2561.pdf สืบค้น 02/06/62
6. กระทรวงสาธารณสุข .แนวทางการดำเนินงานยาเสพติด . 2559 https://phdb.moph.go.th%2Fmain%2Findex%2Fdownload%2F311&usg=AOvVaw0qQawSqabqOflSOupwvspT สืบค้นเมื่อ 10/07/62
7. สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม .แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2555-2560. 2559 https://www.oncb.go.th/Home/PublishingImages/Pages/Programsand vities/Pracharat_plan%202559-2560.pdf สืบค้นเมื่อ27/06/62
8. กัณณิกา สิทธิพงษ์. แรงจูงใจในการเลิกยาเสพติด ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2560
9. ศูนย์การฟื้นฟูการศึกษา และวัฒนธรรมชุมชน กะเหรี่ยง. วิถีชีวิต “กะเหรี่ยง” . http://karenthai.com/ สืบค้นเมื่อ 20/04/54

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2020