กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ยุค 4.0

ผู้แต่ง

  • อรรณพ นับถือตรง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • ดิศพล บุปผาชาติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำสำคัญ:

การเสียชีวิต, ความสามารถในการทำงานของร่างกาย, การออกกำลังกาย

บทคัดย่อ

มีประชากรโลกเสียชีวิตประมาณ 3.2 ล้านคนต่อปี เนื่องจากขาดการมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งมีผลกระทบต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพและการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ การเพิ่มระดับของกิจกรรมทางกายมีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพและการมีอายุที่ยืนยาวขึ้นของผู้สูงอายุ ซึ่งผลของการเพิ่มระดับของกิจกรรมทางกายสามารถช่วยลดการเสียชีวิตและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ ในผู้สูงอายุได้ โดยมีข้อแนะนำในการเพิ่มของระดับกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุคือผู้สูงอายุควรมีการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ระดับความหนักปานกลาง เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ และควรออกกำลังกายแบบแอโรบิกควบคู่กับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เป็นเวลา 2 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งการออกกำลังกายที่ความหนักปานกลางเป็นประจำและมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยป้องกันการลื่นล้มและการสูญเสียทางความคิดของผู้สูงอายุได้อีกด้วย ดังนั้น ควรช่วยกันส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเพิ่มระดับของกิจกรรมทางกายและสามารถบรรลุและคงรักษาระดับของกิจกรรมทางกายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุเอง

Downloads

Download data is not yet available.

References

World Health Organization. Diet and Physical Activity Factsheet. Secondary Diet and Physical Activity Factsheet. 2013.

Bauman A, Craig C. The place of physical activity in the WHO Global Strategy on Diet and physical activity. Int J Behav Nutr Phys Act 2005;2:10.

Paterson D, Jones G, Rice C. Ageing and physical activity: evidence to develop exercise recommendations for older adults. Appl Physiol Nutr Metab 2007;32(Suppl 2E):S69–108.

Blair S, Sallis R, Hutber A, et al. Exercise therapy—the public health message. Scand J Med Sci Sports 2012;22:e24–8.

World Health Organization. Global recommendations on physical activity for health. Geneva: World Health Organization, 2010.

Sakuma K, Yamaguchi A. Sarcopenia and age-related endocrine function. Int J Endocrinol 2012;2012(Article ID 127362):10.

Salthouse TA. Memory aging from 18 to 80. Alzheimer Dis Assoc Disord 2003;17:162–7.

Denise T. Physical activity is medicine for older adults. Postgrad Med J 2014;90:26-31.

Chodzko-Zajko WJ, Proctor D, Fiatarone Singh M, et al. American College of Sports Medicine position stand. Exercise and physical activity for older adults. Med Sci Sports Exerc 2009;41:1510–30.

Ministry of Health. Guidelines on physical activity for older people (aged 65 years and over). Wellington: Ministry of Health, 2013.

Latham N, Liu CJ. Strength training in older adults: the benefits for osteoarthritis. Clin Geriatr Med 2010;26:445–59.

Liu C, Latham N. Progressive resistance strength training for improving
physical function in older adults. Cochrane Database Syst Rev 2009;(3):CD002759.

Sherrington C, Whitney JC, Lord SR, et al. Effective exercise for the prevention of falls: a systematic review and meta-analysis. J Am Geriatr Soc 2008;56:2234–43.

Taylor D, Hale L, Schluter P, et al. Effectiveness of Tai Chi as a community-based falls prevention intervention: a randomized controlled trial. J Am Geriatr Soc 2012;60:841–8.

Tremblay M, Esliger D, Tremblay A, et al. Incidental movement, lifestyle-embedded activity and sleep: new frontiers in physical activity assessment. Can J Public Health 2007;98(Suppl 2):S208–17.

Ross R, McGuire KA. Incidental physical activity is positively associated with cardiorespiratory fitness. Med Sci Sports Exerc 2011;43:2189–94.

McGuire KA, Ross R. Incidental physical activity and sedentary behavior are not associated with abdominal adipose tissue in inactive adults. Obesity 2012;20:576–82.

Oguma Y, Shinoda-Tagawa T. Physical activity decreases cardiovascular disease risk in women: review and meta-analysis. Am J Prev Med 2004;26:407–18.

Gregg EW, Cauley J, Stone K, et al. Relationship of changes in physical activity and mortality among older women. JAMA 2003;289:2379–86.

Schultz A. Muscle function and mobility biomechanics in the elderly: an overview of some recent research. J Gerontol Biol Sci Med Sci A 1995;50:60–3.

Paterson D, Warburton D. Physical activity and functional limitations in older adults: a systematic review related to Canada’s physical activity guidelines. Int J Behav Nutr Phys Act 2010;7:38.

Vincent HK, Raiser SN, Vincent KR. The aging musculoskeletal system and obesity-related considerations with exercise. Ageing Res Rev 2012;11:361–73.

Brazzelli M, Saunders DH, Greig CA, et al. Physical fitness training for stroke patients. Cochrane Database Syst Rev 2011;(11):CD003316.

Townsend N, Bhatnagar P, Wickramasinghe K, et al. Physical activity statistics 2012. London: British Heart Foundation, 2012.

O’Neill K, Reid G. Perceived barriers to physical activity by older adults. Can J Public Health 1991;82:392–6.

Schutzer KA, Graves BS. Barriers and motivations to exercise in older adults. Prev Med 2004;39:1056–61.

Lee DC, Sui X, Ortega FB, et al. Comparisons of leisure-time physical activity and cardiorespiratory fitness as predictors of all-cause mortality in men and women. Br J Sports Med 2011;45:504–10.

Pearce JR, Maddison R. Do enhancements to the urban built environment improve physical activity levels among socially disadvantaged populations? Int J Equity Health 2011;10:28.

Coronini-Cronberg S, Millett C, Laverty A, et al. The impact of a free older persons’ bus pass on active travel and regular walking in England. Am J Public Health 2012;102:2141–8.

Landi F, Cesari M, Onder G, et al. Physical activity and mortality in frail, community-living elderly patients. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2004;59A:833–7.

Tak E, Kuiper R, Chorus A, et al. Prevention of onset and progression of basic ADL disability by physical activity in community dwelling older adults: a meta-analysis. Ageing Res Rev 2013;12:329–38.

Knight JA. Physical inactivity: associated diseases and disorders. Ann Clin Lab Sci 2012;42:320–37.

Chou CH, Hwang CL, Wu YT. Effect of exercise on physical function, daily living activities, and quality of life in the frail older adults: a meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil 2012;93:237–44.

de Vries NM, van Ravensberg CD, Hobbelen JS, et al. Effects of physical exercise therapy on mobility, physical functioning, physical activity and quality of life in community-dwelling older adults with impaired mobility, physical disability and/or multi-morbidity: a meta-analysis. Ageing Res Rev 2012;11:136–49.

Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychol Rev 1977;84:191–215.

Finkelstein EA, Brown DS, Brown DR, et al. A randomized study of financial incentives to increase physical activity among sedentary older adults. Prev Med 2008;47:182–7.

Angevaren M, Aufdemkampe G, Verhaar H, et al. Physical activity and enhanced fitness to improve cognitive function in older people without known cognitive impairment. Cochrane Database of Sys Rev 2008;(3):CD005381.

Geda YE, Roberts RO, Knopman DS, et al. Physical exercise, aging, and mild cognitive impairment a population-based study. Arch Neurol 2010;67:80–6.

Smith PJ, Blumenthal JA, Hoffman BM, et al. Aerobic exercise and neurocognitive performance: a meta-analytic review of randomized controlled trials. Psychosom Med 2010;72:239–52.

เผยแพร่แล้ว

11-11-2019