วิถีชีวิตและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับการมีชีวิตยืนยาว อย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดเลย

ผู้แต่ง

  • วันเพ็ญ แก้วสีโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
  • กิตติ ประจันตเสน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

คำสำคัญ:

วิถีชีวิต, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, การมีชีวิตยืนยาวอย่างมีสุขภาวะ

Downloads

Download data is not yet available.

References

United Nation [UN]. The world population situation in 2014: A concise report. New York: UN; 2014.

Prachuntasn K, Laohasiriwong W, Luenam A. Social capital associated with quality of life among late adults and elderly population in the Northeast of Thailand. F1000Research. 2018.

Jitapunkul S, Bunnag S. Ageing in Thailand FACT SHEET-Family Planning and Population. Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine. 1999; 2(6).

Hetzel B, McMichael T. The LS factor: Lifestyle and Health. Ringwood. Victoria: Penguin; 1987.

Helmrich, Susan P., et al. "Physical activity and reduced occurrence of non-insulin-dependent diabetes mellitus." New England journal of medicine 1991; 325(3): 147-152.

De Groot, L. C., Verheijden, M. W., De Henauw, S., Schroll, M., & Van Staveren, W. A. Lifestyle, nutritional status, health, and mortality in elderly people across Europe: a review of the longitudinal results of the SENECA study. The Journals of Gerontology series A: Biological sciences and Medical sciences 2004; 59(12): 1277-1284.

Penchansky R and Thomas JW. The concept of access: definition and relationship to consumer satisfaction. Medical care. 1981 Feb 1:127-40.

คลังข้อมูลสุขภาพจังหวัดเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย. รายงานจำนวนประชากรจังหวัดเลย ปี 2561.เลย: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย; 2561.

Hsieh YF, Bloch AD, Larsen DM.A Simple Method of Sample Size Calculation for Linear and Logistic Regression. Stat Med. 1998;17(14):1623-34.

Best, John W. Research is Evaluation.(3rd ed). Englewod cliffs: N.J. Prentice Hall; 1977

Jin, K. Modern Biological Theories of Aging. Aging and Disease. 2010; 1(2):72–74.

Cornelius, E. A. Rapid viral induction of murine lymphomas in the graft-versus-host reaction. Journal of Experimental Medicine. 1972; 136(6): 1533-1544.

ณัฐฐิตา เพชรประไพ. การสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2558; 33(1): 21-30.

Blackwell DL, Lucas JW, Clarke TC.(2016) Summary health statistics for U.S. adults: National Health Interview Survey, 2015. National Center for Health Statistics. Vital Health Stat Series 10.2016;260: 1-161.

Paez, A., Mercado, R. G., Farber, S., Morency, C., & Roorda, M. Accessibility to health care facilities in Montreal Island: an application of relative accessibility indicators from the perspective of senior and non-senior residents. International journal of health
geographics. 2010; 9(1): 52.

Evans, W. J., & Cyr-Campbell, D. Nutrition, exercise, and healthy aging. Journal of the American Dietetic Association. 1997; 97(6): 632-638.

vel Szic, K. S., Declerck, K., Vidaković, M., & Berghe, W. V. From inflammaging to healthy aging by dietary lifestyle choices: is epigenetics the key to personalized nutrition?. Clinical epigenetics.2015; 7(1): 33.

Willcox, D. C., Scapagnini, G., & Willcox, B. J. Healthy aging diets other than the Mediterranean: a focus on the Okinawan diet. Mechanisms of ageing and development.2014; 136: 148-162.

Mazzotti, D. R., Guindalini, C., Moraes, W. A. D. S., Andersen, M. L., Cendoroglo, M. S., Ramos, L. R., & Tufik, S. Human longevity is associated with regular sleep patterns, maintenance of slow wave sleep, and favorable lipid profile. Frontiers in aging neuroscience. 2014; 6: 134.

Ohida, T., Kamal, A. M. M., Uchiyama, M., Kim, K., Takemura, S., Sone, T., & Ishii, T. The influence of lifestyle and health status factors on sleep loss among the Japanese general population. Sleep.2001; 24(3): 333-338.

Martin, B. I., Deyo, R. A., Mirza, S. K., Turner, J. A., Comstock, B. A., Hollingworth, W., & Sullivan, S. D. Expenditures and health status among adults with back and neck problems. Jama. 2008; 299(6): 656-664.

Datta, D., Datta, P. P., & Majumdar, K. K. (2015). Association of quality of life of urban elderly with sociodemographic factors. International Journal of Medicine and Public Health. 2015; 5(4).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-12-2018