ปัญหาสุขภาพจากการทำงานของแรงงานนอกระบบในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม บ้านมาบกราด ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • อนัญญา วุฒิพงศ์เดชา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • เทพไทย โชติชัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

คำสำคัญ:

ความเสี่ยง, แรงงานนอกระบบ, การเกษตร, สุขภาพและความปลอดภัย

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพและความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการทำงานและสภาพการทำงาน และสิ่งคุกคามการทำงานกับการเกิดปัญหาสุขภาพจากการ ทำงานของแรงงานนอกระบบในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 110 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิสัยระหว่างควอล์ไทล์ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและสเปียร์แมน ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพจากการทำงานในระดับต่ำ ร้อยละ 72.7 โดย ปัญหาสุขภาพที่พบ ได้แก่ ปวดหลัง เอว ร้อยละ 78.3 รองลงมามีอาการเหนื่อยจากอากาศร้อน ร้อยละ 70.9 และปวดมือ ข้อมือ นิ้วมือ ร้อยละ 67.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า พฤติกรรมสุขภาพ และสภาพการทำงานมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลางกับปัญหาสุขภาพจากการทำงานอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ (rs=-0.35, p-value<0.001) สิ่งคุกคามการทำงานด้านกายภาพ ด้านเคมี ด้าน ชีวภาพ และด้านการยศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับปัญหาสุขภาพจากการ ทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (rs=0.48, p-value<0.001; rs=0.45, p-value<0.001; rs=0.39, pvalue< 0.001 และ rs=0.48, p-value<0.001 ตามลำ ดับ) ส่วนสิ่งคุกคามด้านจิตสังคมพบว่ามี ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับปัญหาสุขภาพจากการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.19, pvalue= 0.04) ข้อเสนอแนะจากการศึกษาควรให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังทางสุขภาพ การดูแลใน เรื่องอาชีวอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากการทำงานเพื่อคุณภาพการ ทำงานของเกษตรกรที่ดีต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การสำรวจแรงงานนอกระบบ [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: [เข้าถึง เมื่อ 7 กันยายน 2560 เข้าถึงได้จาก http://www.service.nso.go.th/nso/nsopublish/workerOutReport59.pdf.

ธวัชชัย ฉันทวุฒินันท์. ความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำงานของแรงงานนอกระบบอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน. วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย. 2555; 2(3), 238-247.

จิว เชาว์ถาวร ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์และวรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล. ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของเกษตรกรปลูกหอมแดง ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารพยาบาลสาร, 2558; 41(2), 35-47.

อรุณ จิรวัฒน์กุล. สถิติทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์; 2552.

ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ และธานี แก้วธรรมานุกูล. ปัจจัยคุกคามสุขภาพ การเจ็บป่วยและการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน พฤติกรรมการทำงานของแรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดฝักอ่อน. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา. 2553; 5(2). 40-50.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-12-2018